Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2010
CiteertitelVerordening Afvalstoffen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2010Onbekend

12-11-2009

De Nieuwsklok 3-12-2009

09/61

Tekst van de regeling

Intitulé

Sector : Bestuurs- en managementondersteuning

Afdeling : Financiën

Agendapunt :

De raad van de gemeente Oisterwijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009,

nr. 09/61;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder

 • 1.

  minicontainer: een vanwege de gemeente uitgezette inzamelmiddel met een bepaald volume;

 • 2.

  verzamelcontainer: een vanwege de gemeente geplaatste verzamelcontainer;

 • 3.

  gft-afval: groente, fruit- en tuinafval;

 • 4.

  restafval: huishoudelijk afval niet zijnde gft-afval;

 • 5.

  N.V. Brabant Water: Waterleidingmaatschappij N.V. Brabant Water, gevestigd te ’s-Hertogenbosch of diens rechtsopvolger;

 • 6.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van Brabant Water voor de levering van water betrekking heeft.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieven wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ter gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte ter gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarieven

 • 1.1.1

  De belasting bedraagt per perceel per kalendermaand of gedeelte daarvan € 9,48

 • 1.1.2

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting per lediging van een:

1.1.2.1 minicontainer van 240 liter, bestemd voor restafval € 6,35

1.1.2.2 minicontainer van 140 liter, bestemd voor restafval € 3,70

1.1.2.3 minicontainer van 240 liter, bestemd voor gft-afval € 4,60

1.1.2.4 minicontainer van 140 liter, bestemd voor gft-afval € 2,65

1.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting voor

percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op verzamelcontainers,

per perceel per maand van het belastingtijdvak of gedeelte daarvan € 4,95

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekeningen van N.V. Brabant Water plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt

 • 2.

  In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van N.V. Brabant Water. Als dagtekening van de kennisgeving geldt de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij de aanvang van de kalendermaand.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van de kalendermaand aanvangt, wordt de belasting geheven per de eerste van de volgende kalendermaand.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van de kalendermaand eindigt, wordt de belasting geheven tot de eerste van de volgende kalendermaand.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag voor de afvalstoffenheffing worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van N.V. Brabant Water moet worden betaald.

 • 2.

  In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid moet het definitief gevorderde bedrag worden betaald uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening afvalstoffenheffing 2009", van 13 november 2008, vastgesteld door de raad van de gemeente Oisterwijk, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk

op 12 november 2009,

griffier, de voorzitter,

Nelleke van Wijk, Hans Janssen.