Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201030-07-2010Onbekend

12-11-2010

De Nieuwsklok 03-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Sector : Bestuurs- en managementondersteuning

Afdeling : Financiën

Agendapunt :

De raad van de gemeente Oisterwijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009,

nr. 09/61;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 :

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het raadplegen van de bij de gemeente berustende plankaarten en gegevens van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

  • b.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • 2.

  Vrijstelling van leges wordt verleend voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning/ontheffing nodig voor het houden van activiteiten met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover géén sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of mediadoel;

  • b.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning nodig voor het houden van kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De "Legesverordening 2009” vastgesteld door de raad van de gemeente Oisterwijk op

  13 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk

Op 12 november 2009,

Griffier, de voorzitter,

Nelleke van Wijk, Hans Janssen.

TARIEVENTABEL

Legesverordening 2010

Hoofdstuk 1 Algemeen

Euro

1.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1.

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

2,45

1.1.2.

Afschriften, doorslagen, fotokopieën van stukken, alsmede faxberichten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

0,65

1.1.3.

Een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

3,65

1.1.4.

Kaarten, plattegronden en tekeningen, alsmede kopiëen daarvan en dergelijke, voor zover zij niet met name genoemd zijn in deze verordening, per kaart met een formaat van:

 

 

A4, voor de 1e kopie

 

2,35

 

A4, voor elke volgende kopie die direct daarna wordt gemaakt

 

0,20

 

A3, voor de 1e kopie

 

3,55

 

A3, voor elke volgende kopie die direct daarna wordt gemaakt

 

0,20

 

A2

 

8,75

 

A1

 

10,80

 

A0

 

12,75

1.1.5.

Een huisnummerkaart van de bebouwde kom

 

12,75

Hoofdstuk 2 Bestuurszaken

Euro

2.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

2.1.1.

Een exemplaar van de gemeentebegroting

 

36,50

2.1.2.

Een exemplaar van de gemeenterekening

 

36,50

2.1.3.

Een exemplaar van de voorjaarsnota

 

18,25

2.1.4.

Een exemplaar van de najaarsnota

 

18,25

2.1.5.

Een exemplaar van een afdelingswerkplan

 

36,50

2.1.6.

Een exemplaar van de Algemeen Plaatselijke Verordening Verordening

 

15,25

2.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.

Tot het verstrekken van:

 

2.2.1.1.

Een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

 

 

0,20

2.2.1.2.

Een exemplaar van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

 

 

0,20

2.2.2.

Tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

2.2.2.1.

Op de agenda van de raadsvergaderingen

 

12,50

2.2.2.2.

Op de agenda en voorstellen van de raadsvergaderingen

 

31,20

2.2.2.3.

Op de agenda, voorstellen en notulen van de raadsvergaderingen

 

81,35

2.2.2.4.

Op de agenda, voorstellen en notulen van de commissievergaderingen

 

81,35

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand, reisdocumenten en diversen

Euro

3.1.

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap bedraagt het tarief op:

 

 

 

Zaterdag

 

570,--

 

Zondag

 

1045,--

 

Andere dagen dan zaterdag en zondag, met uitzondering van dinsdag om 09.00 uur en om 09.45 uur

 

350,--

 

dinsdag om 09.00 uur en om 09.45 uur

Voor het sluiten van een extern huwelijk, of een registratie van een partnerschap bedraagt het tarief op:

Zaterdag

Zondag

Andere dagen dan zaterdag en zondag

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap op vrijdag, zaterdag of zondag tussen 18.00 uur en 24.00 uur, wordt het tarief verhoogd met

 

-,--

800,--

1500,--

390,--

250,--

3.1.1.

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek I. van het Burgerlijk Wetboek worden de onder 3.1. vermelde tarieven verhoogd met

 

 

 

40,--

3.1.2.

Voor het op verzoek leggen van een loper wordt extra berekend

 

170,--

3.1.3.

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij huwelijkssluiting en partnerschapregistratie, per getuige

 

 

30,--

3.1.4.

Voor het verstrekken van een trouwboekje c.q. registratiebewijs alsmede een duplicaat hiervan

 

 

27,50

3.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

9,50

3.3.

Het tarief bedraagt voor het afgeven van:

 

 

1.een verklaring omtrent het gedrag van een persoon

 

30,05

 

2.een attestatie de vita

 

8,50

 

3.een verklaring van Nederlanderschap

 

8,50

 

4.een bijzondere verklaring in het belang van een persoon

 

8,50

3.3.1.

Het tarief bedraagt bij een digitale aanvraag voor het afgeven van:

1.een verklaring van Nederlanderschap

2.een bijzondere verklaring in het belang van een persoon

 

7,50

7,50

 

 

 

 

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 50,90

3.4.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 3.4.1

(zakenpaspoort) 56,90

Euro

3.4.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon

die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 50,90

3.4.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in

3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 8,95

3.4.5 tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een

reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 20,90

3.4.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 42,85

3.4.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor jeugd

tot en met 13 jaar 8,95

3.4.8 De tarieven als genoemd in de onderdelen 3.4.1 tot en met 3.4.3

alsmede in 3.4.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een

bedrag van 41,00

3.4.9 Het tarief als genoemd in 3.4.8 wordt bij een gecombineerde

spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in

3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen

als bedoeld in 3.4.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

3.4.10 Het tarief als genoemd in onderdeel 3.4.5 wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 19,50

3.4.11.De tarieven als genoemd in de onderdelen 3.4.1 tot en met 3.4.3

3.4.11. alsmede in 3.4.8 worden ingeval een reeds eerder verstrekt

3.4.11. reisdocument niet kan worden overgelegd vermeerderd

3.4.11. met een bedrag van 21,00

3.4.11. Bij vermissing van een reisdocument worden geen extra leges gevraagd

3.4.11. als de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld aan de hand

3.4.11. van een ander op grond van artikel 30 Paspoortwet aan de aanvrager

3.4.11. geldig reisdocument of rijbewijs.

3.5

3.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

voor het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een foto of van een verklaring

Voor de directe levering van een kadastraal produkt wordt een bedrag

berekend van

 

8,50

8,50

3.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer:

 

 

-voor verrichtingen tussen 08.00 en 18.00 uur

 

93,00

3.8

-voor verrichtingen tussen 18.00 en 08.00 uur

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten

burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het

Legesbesluit akten burgerlijke stand.

-Uittreksel burgerlijke stand € 11,30

-Verklaring huwelijksbevoegdheid € 20,40

 

138,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens

Euro

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één inlichting verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een persoonslijst

vanuit het geautomatiseerde bevolkingssysteem

8,50

4.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een digitale aanvraag voor het afgeven van een persoonslijst vanuit het geautomatieerde bevolkingssysteem

 

7,50

4.3

Het tarief bedraagt:

 

4.3.1.1.

4.3.1.2.

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in het persoons-register, alsmede voor het afgeven van een voorlopig bewijs van aanmelding/afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie

Ter zake van het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in het persoonsregister, alsmede voor het afgeven van een voorlopig bewijs van aanmelding/afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie

 

8,50

7,50

4.3.2.1.

4.3.2.2.

4.3.1.3.

4.3.1.4.

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen, per verstrekking (excl. Portokosten)

Ter zake van het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot verstrekken van inlichtingen, per verstrekking (excl. Portokosten)

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

persoonsgegevens via GBA-netwerk, per verstrekking

Voor een selectie uit de GBA wordt een bedrag berekend van

 

8,50

7,50

2,70

150,--

Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen

5.1

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (inclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van

De Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze niet correct is of ontbreekt, een raming van de bouwkosten (inclusief omzetbelasting) op basis van door het college van burgemeester

en wethouders nader vast te stellen normen terzake.

 

 

 

 

 

Bouwvergunningen

 

5.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

5.2.1.

Een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend 0,5 % van de bouwkosten met een minimum van € 55,75. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend;

 

5.2.2.

5.2.3.

Een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

Minder bedragen dan € 20.000,- van die bouwkosten met een minimum van € 150,-

€ 20.000,- bedragen of meer

vermeerderd met 1,56 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 20.000,- te boven gaan;

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

minder bedragen dan € 40.000,-

van die bouwkosten met een minimum van € 227,-

€ 40.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 3.000.000,-

vermeerderd met 1,56 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 40.000,- te boven gaan

€ 3.000.000,- of meer bedragen

vermeerderd met 1,22 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 3.000.000,- te boven gaan.

 

1,88 %

376,00

2,22%

888,00

47.064,00

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een lichte of een reguliere bouwvergunning betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan de bouw zonder lichte of reguliere bouwvergunning is aangevangen of voltooid, wordt het overeenkomstig artikel 5.2.2. onderscheidenlijk artikel 5.2.3. berekende bedrag verhoogd,

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,-, met

indien de bouwkosten liggen tussen € 10.000,- en € 40.000,-, met

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 40.000,-, met

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

Minder bedragen dan € 40.000,-

Van die bouwkosten met een minimum van € 113,50

€ 40.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 3.000.000,-

vermeerderd met 0,52 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 40.000,- te boven gaan

€ 3.000.000,- of meer bedragen

vermeerderd met 0,41 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 3.000.000,- te boven gaan;

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet:

een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 5.2.5 bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval

is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt;

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet,

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 40.000,-

van die bouwkosten met een minimum van € 150,-

€ 40.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 3.000.000,-

vermeerderd met 1,17 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 40.000,- te boven gaan

€ 3.000.000,- of meer bedragen

vermeerderd met 0,91 % van het bedrag waarmee die bouwkosten € 3.000.000,- te boven gaan.

 

100,00

200,00

400,00

Euro

0,74 %

296,00

15.688,00

113,50

1,67 %

668,00

35.300,00

5.2.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een principeverzoek

150,00

 

Teruggaaf

 

5.3.1.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7. met dien verstande dat zij niet minder dan € 113,50 zullen bedragen.

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking

zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

5.3.2.0.

Indien een aanvraag op grond van het bepaalde in de Awb buiten behandeling wordt gelaten, wordt teruggave van 50% van de onder 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 geheven leges verleend.

Euro

5.3.2.1.

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning doch voor

Het verlenen van de vergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 50% van de onder 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 geheven leges verleend.

 

5.3.2.2.

Indien op een later tijdstip dan in 5.3.2.1. bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 25% van de onder 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 geheven leges verleend.

 

 

Overschrijving bouwvergunning

 

 

5.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

 

76,35

5.5

Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen

 

5.5.1.

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 15, of 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, artikel 17, 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, zesde lid van de Woningwet, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag,

Verhoogd met 1% van de bouwkosten dit met een minimum van

€ 55,75 en een maximum van € 557,50

 

5.5.1.a

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.22, 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50, derde lid, onder b van de Woningwet, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met 1% van de bouwkosten dit met een minimum van € 55,75 en een maximum van € 557,50

 

 

5.5.2.

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 15 of 16 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

Euro

869,70

5.5.3.

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ontwikkeling noodzakelijk is, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

1.107,10

5.5.3.a

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk is, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

1.107,10

5.5.4.

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of artikel 50, vijfde lid van de Woningwet, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag,

verhoogd met

 

1.424,40

5.5.4.a

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.10 of 3.40 (projectbesluit) van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij vooraf overleg met de provincie nodig is, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

4.137,60

5.5.5.

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan (WRO) noodzakelijk is, ten laste van de aanvrager in wiens belang de herziening uitsluitend of overwegend plaatsvindt, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

2.372,90

5.5.5.a

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan (Wro) noodzakelijk is, ten laste van de aanvrager in wiens belang de herziening uitsluitend of overwegend plaatsvindt, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

3.516,95

5.5.6.

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag waarvoor een ontheffing hogere geluidswaarde als bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Wet Geluidhinder nodig is, het overeenkomstig 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

574,05

5.5.7

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag of een schetsplan waarvoor advies moet worden gevraagd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen, het overeenkomstig 5.2.1, onderscheidenlijk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

396,00

5.5.8

Het tarief wordt ter zake van het in behandeling nemen van een bouwaanvraag of een schetsplan waarvoor advies moet worden gevraagd aan stichting Brabants Heem, het overeenkomstig 5.2.1, onderscheidenlijk 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5 of 5.2.6 berekende bedrag, verhoogd met

 

158,63

 

Ontheffing of toetsing exploitatieplan

 

 

5.5.9

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

1.een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt verleend, wordt verhoogd met

2.artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met

Dit onderdeel vindt geen toepassing indien de met de ontheffing of de toetsing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

213,40

213,40

 

Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan

 

 

5.5.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het verbod om beplaade werken of werkzaamheden uit te voeren als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

Dit tarief vindt geen toepassing indien de met deze ontheffing gepaard gaande kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 

213,40

5.6

Vervallen

 

 

5.7

Aanlegvergunningen

 

 

5.7.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) per te onderscheiden werk of werkzaamheid per locatie:

Voor een eerste werk

Voor elk volgend werk

Met een maximum van

Met onderscheiden werken of werkzaamheden worden bedoeld de in het bestemmingsplan apart benoemde uit te voeren werken en/of werkzaamheden die tezamen moeten worden uitgevoerd om het doel van de gevraagde aanlegvergunning te bereiken.

118,70

178,00

1.187,00

 

5.7.1.a

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a of 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning) per te onderscheiden werk of werkzaamheid per locatie:

Voor een eerste werk

Voor elk volgend werk

Met een maximum van

Met onderscheiden werken of werkzaamheden worden bedoeld de in het bestemmingsplan apart benoemde uit te voeren werken en/of werkzaamheden die tezamen moeten worden uitgevoerd om het doel van de gevraagde aanlegvergunning te bereiken.

118,70

178,00

1.187,00

 

5.7.2.

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16, 17, 19 of 46, zesde, achtste of tiende lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.7.1 berekende bedrag verhoogd met

 

474,75

5.7.2.a

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 3.22, 3.10, 3.18 of 3.40 van de Wet Ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 5.7.1.a berekende bedrag verhoogd met

 

474,75

5.8

Bestemmingswijzigingen/-herzieningen/vrijstellingen bestemmingsplan of beheersverordening

 

 

5.8.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 15, of 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, artikel 17 of artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.7.1

 

316,10

5.8.1.a

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, 3.10, of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.22 of artikel 3.23, artikel 3.38, vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.7.1.a

 

316,10

5.8.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 15 en 16 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 is vereist.

 

869,70

5.8.3.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7

 

1.107,10

5.8.3.a

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijk ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7

 

1.107,10

5.8.4.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 is vereist en geen sprake is van werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.7.1

 

1.424,40

5.8.4.a

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7 is vereist en geen sprake is van werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in 5.7.1.a

 

4.137,60

5.8.5.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan (WRO) waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7

 

2.372,90

5.8.5.a

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een herziening van het bestemmingsplan (Wro) waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7

 

3.516,95

 

 

 

 

 

Bodemgesteldheidsonderzoek

 

 

5.9

Indien bij een aanvraag een beoordeling van een verkennend bodemonderzoekrapport volgens NEN 5740, uitgave 1991, danwel een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming moet plaatsvinden, wordt het bedrag verhoogd met

78,50

 

 

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

 

 

5.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1. van de bouwverordening en/of artikel 2.1.1 van de "Brandbeveiligingsverordening gemeente Oisterwijk 2001" per uur

Als benodigde tijdsbesteding per inrichting wordt aangehouden het aantal uren in de bijlage 3 van de handleiding PREVAP, uitgave juli 1997 van het ministerie van BZK. De uren zijn vermeld in de bij deze verordening behorende bijlage A.

78,50

 

 

Sloopvergunning

 

 

5.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld

In artikel 8.1. van de bouwverordening

118,70

 

 

 

 

 

 

Onttrekken woning aan woningbestand

 

 

5.12.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het onttrekken van een woning aan het woningbestand als bedoeld in artikel 30, eerste lid van de Huisvestingswet

78,50

 

5.13

Overig

 

 

5.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling, of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen.

78,50

 

5.13.2

Indien sprake is van een aanvraag voor een bouwvergunning als bedoeld in 5.2.2, onderscheidenlijk 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7,

Een aanlegvergunning in 5.7.1, 5.7.1.a., een aanvraag in 5.13.1 of een schetsplan in artikel 5.2.1, waarvoor advies-, onderzoeks- en/of plankosten moeten worden gemaakt, waarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen, wordt het overeenkomstig 5.2.2, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.7.1, 5.7.1.a., 5.13.1 of 5.2.1 berekende bedrag verhoogd. Dit met een bedrag van de aan de aanvrager meegedeelde kosten voorafgaand aan het in behandeling nemen, blijkend uit een begroting die ter zake door burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

Hoofdstuk 6. Gemeentearchief

Euro

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar van het gemeentearchief, per kwartier, exclusief handelingen op basis van 1.1.4

 

7,65

6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van informatie aan makelaars, notarissen en beoefenaren van een vergelijkbaar beroep, betreffende de aanwezigheid van op een pand rustende aanschrijving betreffende ter plaatse bekende bodemgesteldheid, per verzoek

13,40

 

 

 

Hoofdstuk 7. Kadaster/vastgoedinformatie

7.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de kadastrale gegevens per inzage

 

8,25

 

Het tarief bedraagt ter zake van het vervaardigen van een plot-tekening per daaraan besteed uur

 

48,25

7.3.

7.4.

Het tarief bedraagt ter zake van het uitleveren van digitale gegevens van de gemeentelijke basiskaart per ha. Per daaraan besteed uur

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenadministratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

48,25

8,25

Hoofdstuk 8 Overige stukken

Verkeer en vervoer

Euro

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

8.1.1.

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

 

32,65

8.1.2.

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 8.1.1.

 

14,00

8.1.3.

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb. 1994, 450)

 

32,65

8.1.4.

Voor de aanleg dan wel verwijdering van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

225,53

8.1.4.1.

8.1.5.

Tot vervanging van het onderbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingeval van wijziging van het kenteken

Tot het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerkaart

66,66

25,00

Drank- en horecavergunning

8.2

Het tarief bedraagt:

 

8.2.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, Drank- en Horecawet

 

159,65

8.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde vergunning ingevolge artikel 30, Drank- en Horecawet waarin de ingevolge artikel 29 vereiste omschrijving is aangepast aan de nieuwe situatie

31,30

8.2.3

8.2.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35, Drank- en Horecawet

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als gevolg van wijziging leidinggevenden

 

31,30

31,30

Winkeltijdenwet

8.3

Het tarief bedraagt:

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing op basis van de Winkeltijdenwet of daarop aansluitende Algemene Maatregelen van Bestuur

 

31,30

Wet op de Kansspelen

8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Euro

8.4.1.

Tot het afgeven van een loterijvergunning (artikel 3 van de Wet op de Kansspelen)

 

31,30

8.4.2

Tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30d van de Wet op de Kansspelen (Stb. 2000, 223):

 

8.4.2.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

 

56,50

8.4.2.2.

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten € 22,50 vermeerderd met product van het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van € 34,00.

 

 

 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

8.5.

Het tarief bedraagt voor:

 

 

8.5.1.

Het in behandeling nemen van verzoeken om vergunning als bedoeld in artikel 4.7.2. van de A.P.V. om een onroerende zaak of een daarop aanwezige zaak te gebruiken of te laten gebruiken of het maken van handelsreclame die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is

 

31,30

8.5.2.

Het in behandeling nemen van verzoeken ingevolge artikel 2.3.1.5. van de A.P.V. om ontheffing voor het toelaten van bezoekers in eet- en drinkgelegenheden in het tijdvak, liggend tussen 02.00 en 05.00 uur en voor wat betreft de nacht van 1e Kerstdag op 2e Kerstdag, 1e Paasdag op 2e Paasdag en

1e Pinksterdag op 2e Pinksterdag in het tijdvak liggend tussen

24.00 uur en 05.00 uur

 

31,30

8.5.3.

Het in behandeling nemen van verzoeken om ontheffing voor het venten op of aan de openbare weg dan wel het innemen van een standplaats geldig voor:

 

 

-jaar

 

251,70

 

-maand

 

50,20

 

-week

 

25,10

 

-dag

 

12,60

8.5.4.

Het in behandeling nemen van verzoeken voor het houden van circussen en dergelijke (2.2.2.) A.P.V.

 

31,30

8.5.5.

Het in behandeling nemen van verzoeken om een vergunning en wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7.2, lid 2 van de A.P.V. op verzoek van de vergunninghouder

 

31,30

8.5.6.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.2.1. van de APV

 

62,80

8.5.7.

Het in behandeling nemen van verzoeken van alle overige vergunningen c.q. ontheffingen

 

31,30

Afvalstoffen Euro

8.6

Het tarief bedraagt:

 

8.6.1.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning tot het inzamelen van huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 11. van de Afvalstoffenverordening.

 

188,75

Geluidhinder

8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het verbod om voor de omgeving geluidhinder te veroorzaken, ingevolge artikel 4.1.7. van de APV.

 

31,30

 

 

 

Kapvergunning

8.8.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een kapvergunning als bedoeld in artikel 4.5.2. van de A.P.V.

 

31,30

 

 

 

Vergunning aanleg inrit

8.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een inrit

 

70,90

Vergunning Wet op de openluchtrecreatie

8.10.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

8.10.1

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8 lid 1 Wet op de openluchtrecreatie of een vrijstelling/ontheffing als bedoeld in artikel 8 lid 2 Wet op de openluchtrecreatie

 

314,60

8.10.2

Tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 13 Wet op de openluchtrecreatie

 

62,80

8.10.3

Tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 24 van de Wet op de openluchtrecreatie

 

62,80

Zondagswet

8.11.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing artikel 3, lid 1, Zondagswet

 

31,30

 

 

 

Luchtvaartwet

8.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de Luchtvaartwet en diens uitvoeringsregelingen

 

31,30

 

 

 

Rijbewijzen Euro

8.13.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

8.13.1

8.13.2

Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Het tarief als genoemd in 8.13.1. wordt bij een spoedlevering

Vermeerderd met een bedrag van

 

45,00

33,25

8.13.3

Tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt welk document niet kan worden overgelegd wordt het tarief verhoogd tot

 

59,00

8.13.4.

Tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

 

4,15

Instemmingsbesluit Telecom aanbieders

8.14.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet, per locatie voor een ononderbroken tracé tot een lengte van 500 meter.

 

297,15

8.14.1

Het in 8.14 genoemde bedrag wordt, indien met betrekking tot een melding voor een tracé langer dan 500 meter onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Daarin zal worden meegenomen: de kosten van bijzondere verrichtingen, zoals het maken van proefsleuven of de kosten voor het inschakelen van een extern adviesbureau.

 

8.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 8.14.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Regeling Wet Kinderopvang

8.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verstrekken van een uittreksel uit het Kinderopvangregister gemeente Oisterwijk

 

7,90

Vergunning aanleg rioolaansluiting

8.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor de aanleg van een rioolaansluiting

70,90