Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

WIJ Handhavingsverordening gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWIJ Handhavingsverordening gemeente Oldambt
CiteertitelWIJ Handhavingsverordening gemeente Oldambt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201031-12-2011-

21-04-2010

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

WIJ Handhavingsverordening gemeente Oldambt

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d 6 april 2010;

Gelet op artikel 12, eerste lid onder c. van de Wet investeren in jongeren en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

“WIJ Handhavingsverordening gemeente Oldambt”,

luidende als volgt:

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. WIJ: de Wet investeren in jongeren;b. Inkomensvoorziening: de uitkering ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan zoals bedoeld in artikel 24 van de WIJ;c. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt. 

Artikel 2 Controle

 • 1

  Het college voert onderzoeken uit om de rechtmatigheid van de inkomensvoorziening te controleren, bij de aanvraag, gedurende de periode van verlening en bij beëindiging. 

 • 2

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de onderzoeken genoemd in lid 1.  

Artikel 3 Afstemming en verlaging van de uitkering

 • 1

  Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de inkomensvoorziening, stemt het college de inkomensvoorziening af, conform hetgeen hierover is bepaald in de WIJ Maatregelen verordening gemeente Oldambt.

 • 2

  De verlaging of afstemming van de inkomensvoorziening genoemd in lid 1 laat onverlet de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen inkomensvoorziening.

Artikel 4 Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 3 leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de inkomensvoorziening te verlagen en af te stemmen en de ten onrechte ontvangen inkomensvoorziening terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

Artikel 5 Inwerkingtreding en intrekking oude verordeningen

 • 1

  Deze verordening treedt na behoorlijk te zijn bekendgemaakt in werking op 1 mei 2010.

 • 2

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding worden de geldende Tijdelijke regels Wet investeren in jongen van de gemeente Reiderland, gemeente Scheemda en gemeente Winschoten 2009 ingetrokken.

Artikel 6 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “WIJ Handhavingsverordening gemeente Oldambt”.

 

Aldus besloten in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Oldambt d.d. 21 april 2010.

 

De griffier De voorzitter

 

 

 

P. Norder. Mr. M. Zijlstra.

 

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Algemene toelichting

De Wet investeren in jongeren en handhaving

Op 1 oktober 2009 trad de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking. Doelstelling van deze wet is de duurzame arbeidsparticipatie in regulier werk van jongeren tot 27 jaar. Om dit te bereiken is in de wet een recht op een zogenaamd werkleeraanbod vastgelegd. Het werkleerrecht berust op het uitgangspunt dat jongeren die goed geschoold zijn en over voldoende kwalificaties beschikken gemakkelijker aan het werk zullen komen en daardoor zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De WIJ verplicht gemeenten om te investeren in de arbeidsinschakeling van alle jongeren, ook bij een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daartoe moeten gemeenten jongeren in beginsel een werkleeraanbod doen.

Afgeleide van het werkleeraanbod is een inkomensvoorziening voor jongeren vanaf 18 jaar als de jongere onvoldoende inkomsten heeft. Deze inkomensvoorziening is alleen beschikbaar als het werkleeraanbod wegens in de persoon van de jongere gelegen of niet verwijtbare omstandigheden zijnerzijds geen optie is, dit aanbod onvoldoende inkomsten genereert of er nog geen werkleeraanbod kan worden gedaan. De samenhang tussen het werkleeraanbod enerzijds en de inkomensvoorziening anderzijds is een bepalend element in de WIJ.

De relatie tussen werken/leren en een uitkering is fundamenteel anders dan de WWB, waarbij het recht op bijstand vooropstaat met als afgeleide de plicht tot arbeidsparticipatie. Met de WIJ wordt een ‘paradigmawisseling’ beoogd: is het uitgangspunt in de WWB ‘een uitkering, mits’ in de WIJ is dit omgedraaid en geldt als uitgangpunt ‘geen uitkering, tenzij’.

Waar het college de opdracht heeft gekregen om de WIJ uit te voeren, is het de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om een vijftal verordeningen vast te stellen. De Handhavingsverordening is één van die verordeningen.

Handhavingsverordening

Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de in artikel 12 van de Wet investeren in jongeren (WIJ) gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet investeren in jongeren.

Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken. Het gemeentelijk beleid over misbruik en oneigenlijk gebruik in het kader van de WWB is reeds in de Handhavingsverordening vastgelegd. Vastgesteld is dat dit beleidskader ook toepasbaar is op de uitvoering van de WIJ. Mede gelet op de grote verwantschap tussen beide wetten wordt voorgesteld om het handhavingsbeleid voor de WIJ nauw aan te laten sluiten aan de Handhavingsverordening WWB.

Er is wel voor gekozen om een afzonderlijke verordening op te stellen daar er significante verschillen zitten in de begripsomschrijvingen zoals gebruikt binnen de WWB en de WIJ.

 

 

 

Toelichting per artikel.

Reeds in de Wet werk en bijstand (WWB) werd de verplichting tot handhaving van regels, zoals die golden in de Algemene bijstandswet (Abw) losgelaten en omgezet in een “kan bepaling”. Hiermee kregen gemeenten de bevoegdheid om haar eigen regels te bepalen omtrent handhaving. De WIJ borduurt voort op deze ingeslagen weg.

De bedoeling van een hierbij behorende gemeentelijke verordening is om het beleid dienaangaande op hoofdlijnen vast te stellen en daarmee het college de gelegenheid te bieden om voor nadere invulling te zorgen via beleidsregels.

In de verordening is het volgende geregeld:

Artikel 1In dit artikel wordt uitleg gegeven omtrent de gehanteerde definities c.q. begrippen.

Artikel 2Dit artikel gaat over fraudepreventie. Het bestrijden van fraude verlegt zich meer en meer naar het moment waarop de potentiële klant een beroep op ondersteuning van de (gemeentelijke) overheid doet (“van repressie naar preventie”).Een goede controle op de aanvraag voorkomt dat klanten ten onrechte een beroep op een inkomensvoorziening doen. De controle moet worden voorafgegaan door voorlichting en heldere communicatie over de rechten en plichten alsmede het fraudebeleid van de organisatie.

Controle op de aanvraag wordt onder andere vorm gegeven door een stringente invulling van de Poortwachterfunctie via o.a. een uitgebreide screening van de ingediende en reeds bekende gegevens bij de bron en bij derden.

Controle tijdens de aanvraag wordt o.a. uitgevoerd middels zogenaamde themaonderzoeken.

Artikel 3Uiteraard zal tijdens de periode van verlening van de inkomensvoorziening (en mogelijk ook na beëindiging hiervan) controle plaatsvinden op het afdoende nakomen van de verplichtingen welke aan de verlening van de inkomensvoorziening zijn gebonden.Middels de separate Maatregelverordening kan passend gereageerd worden op geconstateerde onvolkomenheden.

Artikel 4In vervolg op hetgeen is vermeld in artikel 3 van deze verordening, zal in voorkomende situaties ook aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 5In dit artikel is de invoering van de verordening geregeld.

Artikel 6In dit artikel is de naamgeving van verordening geregeld.