Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening op de Raadscommissies gemeente Oldambt 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Raadscommissies gemeente Oldambt 2013
CiteertitelVerordening op de raadscommissies 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en nummer laatstelijk gewijzigd raadsbesluit: 24 april 2013, nr. 8b. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 82 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201431-07-2014Gewijzigde regelgeving

02-07-2014

Electronisch gemeenteblad

Gewijzigde regelgeving
09-07-201409-07-2014Gewijzigde regelgeving

02-07-2014

Electronisch gemeenteblad

Gewijzigde regelgeving
09-07-201409-07-2014Gewijzigde regelgeving

02-07-2014

Electronisch gemeenteblad

Gewijzigde regelgeving
13-05-201309-07-2014Gewijzigde regelgeving

24-04-2013

Streekblad 8 mei 2013

Gewijzigde regelgeving
01-07-2010-

16-06-2010

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Raadscommissies gemeente Oldambt 2013

Documentnummer 10.0008708. 

Nr. 13.

De raad van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier van de gemeente Oldambt d.d. 3 juni 2010;

gelet op de aangenomen amendementen van de VCP ten aanzien van artikel 2 lid 2c, artikel 11 lid 3 en artikel 17 lid 5;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende gewijzigde verordening:

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIE GEMEENTE OLDAMBT 2013,

luidende - na wijziging – als volgt:

Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. lid: lid van een raadscommissie;

b. voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger;

c commissiegriffier: secretaris van een raadscommissie of diens vervanger;

d. griffier: griffier van de raad of diens vervanger;

e. vergadering: vergadering van een raadscommissie.

 

Hoofdstuk 2 INSTELLING, TAKEN EN SAMENSTELLING

Artikel 2 Instelling raadscommissies

 • 1

  De raad stelt de volgende raadscommissies in:

  a. Bestuur, middelen en ruimte;

  b. Samenleving, werk en inkomen.

   

 • 2

  De raadscommissie Bestuur, middelen en ruimte adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  a. financiën en belastingen, economische zaken en bedrijfslocaties, automatisering en ICT;

  b. milieu en afvalbeleid, buitengebied/plattelandsbeleid, natuur en duurzaamheid, toerisme en recreatie, verkeer en vervoer, openbare werken, inrichting dorpen en wijken, waterbeheer;

  c. ruimtelijk beleid, bouwen en wonen, volkshuisvesting, grondexploitatie, monumentenzorg.

 • 3

  De raadscommissie Samenleving, werk en inkomen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  a. werk, inkomen en arbeidsmarktbeleid, armoedebeleid, WSW, Wet Inburgering, WMO, maatschappelijke zaken, regie en bewaking integraliteit;

  b. kunst en cultuur, onderwijs, scholing en vorming, jeugd en seniorenbeleid, sport en bewegen, gezondheidszorg/volksgezondheid, wijk en buurtbeheer, regie burgerparticipatie, vrijwilligersbeleid;

  c. openbare orde, veiligheid en brandweer, personeel en organisatie, internationale betrekkingen, communicatie, burgerzaken/publiekszaken, juridische en bestuurlijke zaken.

 • 4

  Indien een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, wordt het onderwerp besproken in de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat.

Artikel 3 Taken

Een raadscommissie heeft de volgende taken:

a. het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, tweede of derde lid, genoemde onderwerpen;

b. het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging;

c. het voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de in artikel 2, tweede of derde lid, genoemde onderwerpen.

 

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  Een raadscommissie bestaat per fractie uit twee leden, met uitzondering van de fractie van de PvdA die uit drie leden bestaat.

 • 2

  De gemeenteraad benoemt op voordracht van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie alle raadsleden alsmede niet-raadsleden tot leden van een raadscommissie, met dien verstande dat de gemeenteraad per fractie maximaal vier niet-raadsleden kan benoemen.

 • 3

  De fractie bepaalt welke door de gemeenteraad benoemde raadsleden en/of niet-raadsleden aan de raadscommissievergadering deelnemen. Indien de fractie dat bepaalt, kan de deelname per agendapunt verschillen.

 • 4

  Voor de benoeming van een niet-raadslid tot lid van een raadscommissie is het bepaalde in artikel 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De beoogde raadscommissieleden, niet-raadsleden zijnde, dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de betreffende fractie; dit vereiste geldt niet tijdens het laatste jaar van de raadsperiode.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1

  De voorzitter en zijn eerste en tweede plaatsvervanger worden door de raad telkens voor een jaar uit zijn midden benoemd.

 • 2

  De voorzitter is geen lid van de raadscommissie.

 • 3

  De voorzitter is belast met:

  a. het leiden van de vergadering;

  b. het handhaven van de orde;

  c. het doen naleven van deze verordening;

  d. hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

   

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

 • 1

  De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en zijn plaatsvervangers eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2

  Een lid houdt op lid te zijn van een raadscommissie indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 4, vierde lid, gestelde eisen.

 • 3

  De raad kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

 • 4

  De raad kan de voorzitter ontslaan.

 • 5

  Een lid en de voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6

  Indien door overlijden of ontslag van de voorzitter dan wel eerste of tweede plaatsvervangend voorzitter een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 5.

 • 7

  Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Artikel 7 Griffier en commissiegriffier

 • 1

  De raadsadviseur is commissiegriffier.

 • 2

  De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig.

 • 3

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt hij vervangen door de griffier.

 • 4

  De griffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn.

   

Hoofdstuk 3 AANWEZIGHEID BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Artikel 8 Aanwezigheid burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders worden geacht voor iedere raadscommissievergadering te zijn uitgenodigd voor zover de onderwerpen van deze raadscommissievergadering betrekking hebben op hun portefeuilles. Zij kunnen aan de beraadslagingen deel te nemen.

Hoofdstuk 4 VERGADERINGEN

Paragraaf 1 TIJDSTIP VAN VERGADEREN EN VOORBEREIDING

Artikel 9 Vergaderfrequentie

 • 1

  In de regel vinden de vergaderingen van de raadscommissie:

  a. Bestuur, middelen en ruimte plaats op de eerste maandag van de maand;

  b. Samenleving, werk en inkomen plaats op de eerste dinsdag van de maand.

   

 • 2

  De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om 20.00 uur en duren in de regel tot uiterlijk 22.30 uur en vinden plaats in de Tramwerkplaats.

 • 3

  Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien ten minste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

 • 4

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg met de griffier.

Artikel 10 Agendacommissie

 • 1

  Het presidium, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, vormt de agendacommissie.

 • 2

  Het presidium stelt de agenda’s van de commissievergaderingen voorlopig vast.

Artikel 11 Oproep

 • 1

  De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering.

 • 2

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

 • 3

  Indien een aanvullende agenda wordt vastgesteld, worden deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

Artikel 12 De agenda

 • 1

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen.

 • 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 3

  Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 4

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 13 Ter inzage leggen van stukken

 • 1

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor de leden van de raadscommissie op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld.

 • 3

  Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier een lid inzage.

Artikel 14 Openbare kennisgeving

 • 1

  De vergadering wordt door aankondiging in het streekblad dan wel het Dagblad van het Noorden en door plaatsing op de gemeentelijke website openbaar gemaakt.

 • 2

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

  b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  c. de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 17.

 • 3

  Daarnaast worden de bij de voorlopige agenda behorende stukken, indien electronisch beschikbaar, op de website van de gemeente geplaatst.

Paragraaf 2 ORDE DER VERGADERING

Artikel 15 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder niet-raadslid de presentielijst.

Artikel 16 Opening vergadering en quorum

 • 1

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien minimaal tien leden aanwezig zijn.

 • 2

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet minimaal tien leden aanwezig zijn, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 17 Spreekrecht burgers

 • 1

  Burgers hebben spreekrecht. Zij kunnen het woord voeren in de commissievergadering over onderwerpen die op de agenda staan alsmede over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot het werkterrein van de commissie behoren.

 • 2

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  b. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  c. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

   

 • 3

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 4

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 5

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De deelnemers aan de commissievergadering kunnen aan insprekers een korte, verhelderende vraag stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 6

  Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de insprekers als er meer dan zes insprekers zijn.

 • 7

  De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 18 Besluitenlijst

 • 1

  De conceptbesluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, aan de leden toegezonden gelijktijdig met de schriftelijke oproep.

 • 2

  Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3

  De leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders, hebben het recht een voorstel tot wijziging van de besluitenlijst aan de raadscommissie te doen, indien de besluitenlijst onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen toegezegd of besloten is. Een voorstel tot wijziging dient voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de commissiegriffier te worden ingediend.

 • 4

  De besluitenlijst houdt in:

  a. de namen van de voorzitter, de commissiegriffier, de burgemeester en de wethouders en de ter vergadering aanwezige leden, allen voorzover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  c. indien van toepassing een weergave van de besluitvorming;

  d. indien van toepassing een samenvatting van het advies aan de raad onder vermelding van de namen van de leden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring, en met aantekening van de namen van de leden die zich niet uitgelaten hebben;

  e. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 24 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

   

 • 5

  De besluitenlijst wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de griffier.

 • 6

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 19 Aantal spreektermijnen

 • 1

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3

  Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4

  Bij de bepaling hoeveel maal een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 20 Spreektijd

Een lid kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden.

Artikel 21 Voorstellen van orde

 • 1

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3

  Over een voorstel van orde beslist de raadscommissie terstond.

Artikel 22 Handhaving orde; schorsing

 • 1

  Een spreker wordt in zijn betoog niet gestoord, tenzij:

  a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

  b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

   

 • 2

  Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

 • 4

  De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen.

 • 5

  Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 23 Beraadslaging

 • 1

  De raadscommissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie beslissen de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 24 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1

  De raadscommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 25 Advies

 • 1

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2

  Nadat de beraadslaging is gesloten, beslist de raadscommissie of er een advies aan de raad wordt uitgebracht.

 • 3

  Indien de raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies.

 • 4

  In het advies worden de standpunten van alle fracties opgenomen.

Hoofdstuk 5 BESLOTEN VERGADERING

Artikel 26 Algemeen

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 27 Verslag

 • 1

  Het verslag van een besloten vergadering wordt niet rondgedeeld, maar ligt uitsluitend voor de leden ter inzage bij de griffier.

 • 2

  Dit verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een beslissing over het al dan niet openbaar maken van dit verslag. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 28 Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 22 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 29 Opheffing geheimhouding

Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Hoofdstuk 6 TOEHOORDERS EN PERS

Artikel 30 Toehoorders en pers

 • 1

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3

  De voorzitter is bevoegd toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 31 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

Artikel 32 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik, alsmede het stand-by houden van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 33 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 34 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt - met inachtneming van de vastgestelde wijzigingen - in werking op 13 mei 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt op  24 april 2013.

De raad van de gemeente Oldambt,

griffier, voorzitter,

 

Pieter Norder Pieter Smit