Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Wwb Toeslagenverordening gemeente Oldambt 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWwb Toeslagenverordening gemeente Oldambt 2012
Citeertitelwwb toeslagenverordening gemeente oldambt 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 147 van de Gemeentewet
 2. De bepalingen van de Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2015-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving
01-01-2010-

04-01-2010

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Wwb Toeslagenverordening gemeente Oldambt 2012

De raad van de gemeente Oldambt;Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011;Gelet op de Wet werk en bijstand en artikel 147 van de Gemeentewet;B e s l u i t :vast te stellen de gewijzigde: “Wwb Toeslagenverordening gemeente Oldambt 2012”, luidende als volgt (na raadsbesluit van 21 december 2011):

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (Wwb); b. gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de wet; c. verzorgingsbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Artikel 2  

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar zijn.

Hoofdstuk 2 Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm

Artikel 3 Toeslagen

 • 1

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning één of meer anderen hun hoofdverblijf hebben.

 • 3

  De toeslag bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm indien op hetzelfde adres staat ingeschreven een kostganger dan wel een onderhuurder die een commerciële kostprijs c.q. onderhuur betaalt, dat wil zeggen tenminste 36% van de gehuwdennorm aan kostgeld of tenminste 18 procent van de gehuwdennorm aan onderhuur.

 • 4

  Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: a. kinderen van 18 jaar of ouder doch jonger dan 21 jaar met een inkomen van ten hoogste de norm als bedoeld in artikel 20, onder a, van de wet vermeerderd met 20 procent van de gehuwdennorm; b. meerderjarige kinderen met alleen een inkomen uit de studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; c. meerderjarige kinderen met alleen een inkomen uit de tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. d. verzorgingsbehoevenden die door belanghebbende worden verzorgd.

Hoofdstuk 3 Criteria voor het verlagen van de bijstandsnorm of toeslag

Artikel 4 Verlaging gehuwden

 • 1

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm voor gehuwden die een woning delen met één of meer anderen.

 • 2

  Het derde lid van artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt: a. 20 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn; b. 10 procent van de gehuwdennorm indien geen woning bewoond wordt.  

Artikel 6 Verlaging toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

De verlaging als bedoeld in artikel 29 van de wet bedraagt: a. 20 procent van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 21 jaar betreft; b. 15 procent van de gehuwdennorm indien het een belanghebbende van 22 jaar betreft.  

Hoofdstuk 3a Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012

Artikel 6a Wijziging betekenis begrippen

 • 1

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2

  Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

Artikel 6b Wijziging verwijzingen

Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel c, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 21, eerste lid, van de wet.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 7 Hardheidsclausule

 • 1

  Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze gewijzigde verordening treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2012.

Artikel 9 Nieuw Artikel

Deze gewijzigde verordening kan worden aangehaald als “Wwb Toeslagenverordening gemeente Oldambt 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt d.d. 21 december 2011.De griffier, De voorzitter,P. Norder. P. Smit.