Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Archiefverordening gemeente Oldambt 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening gemeente Oldambt 2013
CiteertitelArchiefverordening gemeente oldambt 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2013Gewijzigde regelgeving

25-09-2013

Elektronisch gemeenteblad

nieuwe regeling
01-01-2010-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening gemeente Oldambt 2013

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2013;

Overwegende dat het wenselijk en noodzakelijk wordt geacht regels vast te stellen inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats;

Gelet op artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

B e s l u i t:

vast te stellen de:

“Archiefverordening gemeente Oldambt 2013”, waarvan de inhoud als volgt luidt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. de wet: de Archiefwet 1995;

b. gemeentelijke organen:  de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

c. de archiefbewaarplaats:  de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

d. beheerder:   degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

e. beheerseenheid:   een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel;

f. informatiesysteem:  systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden

kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

Hoofdstuk 2 De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet alsmede voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder/beheerders.

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm. 

Artikel 5  

  • 1

    Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

  • 2

    Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archief-bescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6  

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7  

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en voor het beheer van de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8  

Burgemeester en wethouders doen jaarlijks verslag aan de raad omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9  

De Archiefverordening gemeente Oldambt, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 januari 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 10  

Deze verordening treedt – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op de derde dag na bekendmaking.

Artikel 11  

Deze verordening wordt aangehaald als: “Archiefverordening gemeente Oldambt 2013”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt op 21 augustus 2013

De griffier,    De burgemeester,

Pieter Norder.    Pieter Smit.