Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Winkeltijdenverordening gemeente Oldambt 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening gemeente Oldambt 2014
CiteertitelWinkeltijdenverordening gemeente Oldambt 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2014-

22-09-2014

Electronisch gemeenteblad

nieuwe regelgeving
01-01-2010-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Oldambt 2014

De raad van de gemeente Oldambt;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

wethouders op 19 augustus 2014, corsanummer 14.0022542;

 

Gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Winkeltijdenverordening gemeente Oldambt 2014,

 

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • 3.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 4.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1.

  Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 12.00 uur tot 18.00 uur een algemene vrijstelling. Voor supermarkten geldt de algemene vrijstelling van 12.00 tot 20.00 uur.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt niet op de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en op 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen of op werkdagen en voor zover vallende buiten de algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor bijzondere gelegenheden, feiten en/of omstandigheden, al dan niet met een tijdelijk karakter.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kan haar beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar haar oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden gemeente Oldambt, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 januari 2010, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Oldambt verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van de voorschriften en beperkingen.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Oldambt, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 2 oktober 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Oldambt 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambtd.d. 22 september 2014

De griffier, De voorzitter,

 

P. Norder. P. Smit  

Nota-toelichting 1 Toelichting winkeltijdenverordening gemeente Oldambt 2014

Algemeen deel

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

 

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet (Wtw), de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

 

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

 • a.

  op zondag;

 • b.

  op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

 • c.

  op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 

Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

 

De bevoegdheid van gemeenten is zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regels voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn in het bijzonder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven. De gemeente Oldambt heeft deze belangenafweging bij de vaststelling van de verordening gemaakt.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

In dit artikel zijn een aantal begrippen die in de verordening worden gebruikt nader uitgelegd.

 

Artikel 2

Op grond van artikelen 2 en 3 Wtw is gekozen voor een algemene vrijstelling voor alle vormen van detailhandel op zon- en feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur. Voor supermarkt zijn ruimere openingstijden gekozen: tussen 12.00 en 20.00 uur. Omdat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een zorgvuldige belangenafweging voorschrijft is deze in bijlage 2 van het raadsvoorstel apart opgenomen.

 

Artikel 3

Doordat de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking is getreden heeft dit onder andere gevolgen gehad voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Deze algemene maatregel van bestuur had als grondslag de artikelen 5, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (oud). Na de inwerkingtreding van de wetswijziging is dit het breder getrokken artikel 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw).

 

Hoewel artikel 8 dus breder getrokken is heeft de wetswijziging tot gevolg dat de artikelen 3, derde en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 10 tot en met 22 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet van rechtswege zijn komen te vervallen. Deze vervallen vrijstellingen kunnen gemeenten vervolgens op grond van artikel 3, eerste lid, van de nieuwe Winkeltijdenwet in de verordening overnemen en vaststellen. Het gaat hier om vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel al veel (ook) op zon- en feestdagen plaatsvinden. Hierbij zijn detailhandelsbedrijven betrokken in de sfeer van onder meer snackbars, ijsverkopers, videotheken, bloemenwinkels bij begraafplaatsen, winkels in musea, in bejaardenoorden en in het ziekenhuis, winkels in feestartikelen, evenals openstellingen ter gelegenheid van sport- en culturele evenementen en openstellingen bij bijzondere gelegenheden van religieuze aard, zoals de Ramadan.

De algemene vrijstelling in gemeente Oldambt is beperkt van 12.00 tot 18.00 uur. Er is ervoor gekozen de hierboven genoemde vervallen vrijstellingen via een ontheffingsmogelijkheid in de verordening op te nemen. Dit betekent dat detailhandelsbedrijven, instanties en organisatoren zoals hierboven genoemd, voor de zon- en feestdagen een ontheffing aan kunnen vragen om ook vóór 12.00 uur en na 18.00 uur geopend te mogen zijn.

Verder kunnen op basis van dit artikel burgemeester en wethouders ontheffing verlenen aan winkels om open te gaan op werkdagen voor 06.00 uur of na 22.00 uur.

In lid 4 is bepaald dat burgemeester en wethouders de aanvraag om ontheffing kunnen weigeren wanneer de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Bij het verlenen van een ontheffing zal het college aan genoemde belangen aandacht moeten schenken.

 

Artikel 4

In dit artikel is bepaald binnen welke termijn burgemeester en wethouders moeten beschikken op een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 3. Verder is bepaald dat deze termijn eenmalig kan worden verdaagd.

 

Artikel 5

In dit artikel staan de gronden op basis waarvan de ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken. Deze hoeven geen verdere toelichting.

 

Artikel 6

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders personen aanwijzen die belast worden met het toezicht op de naleving van de Winkeltijdenverordening. Dit kunnen de bijzondere opsporingsambtenaren (boa) van de gemeente zelf zijn of van een andere gemeente.

 

Artikel 7

In dit artikel is bepaald dat de Winkeltijdenverordening uit 2010 wordt ingetrokken. Verder is beschreven het overgangsrecht voor al dan niet verleende ontheffingen.

 

Artikel 8

In dit artikel is bepaald wanneer de verordening in werking treedt. Daarnaast staat vermeld hoe de verordening wordt geciteerd.