Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening werkgeverscommissie griffier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffier
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 83

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2010-

20-10-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffier

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van het presidium en de werkgeverscommissie i.o. d.d. 15 oktober 2010;

Gelet op artikel 83 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening werkgeverscommissie griffier,

luidende als volgt:  

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 2

  De commissie bestaat uit vijf leden.

 • 3

  De burgemeester is in zijn rol als voorzitter van de raad adviseur van de commissie, kan optreden als informant en is technisch voorzitter van de commissie.

 • 4

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen. 

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:a het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;b het leiden van de vergaderingen;c het doen naleven van deze verordening;d het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan,alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,e het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2

   Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1

   De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2

   De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als doorde voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht. 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijksverslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen. 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervanbeslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter. 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffier’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt.

Winschoten, 20 oktober 2010De raad van de gemeente Oldambt,griffier, voorzitter,

Pieter Norder Pieter Smit  

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

Toelichting verordening werkgeverscommissie in hoofdlijnen

AlgemeenDe gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon.Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van degriffier en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en desamenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van hetwerkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissiehet meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening. De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingenleent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is daaromwettelijk niet toegestaan.

ArtikelsgewijsArtikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissieIn artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschaphorende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigtdeze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid(o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raadvoor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissieUit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders)geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit datde raad het bevoegd gezag is van de griffier. De burgemeester is hiervan geen lid. De burgemeester is echter wel voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheidvaak een beroep doen op de griffier. In dat kader is het zinvol zijn om de burgemeester uit te nodigen in de vergaderingen van de werkgeverscommissie als adviseur en informant.Daarnaast zal de burgemeester optreden als technisch voorzitter van de werkgeverscommissie, zodat de overige vijf leden in staat worden gesteld om hun rol als lid van de commissie adequaat in te vullen.

Artikelen 3, 4, 5 en 6 Samenstelling, Ondersteuning, Besluitvorming en VerslagleggingDe inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingenWanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aanbod komen en wat hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar temaken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, destukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissiebeslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid vanbestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd.

De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.Artikel 8 VergaderfrequentieDe inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 VerantwoordingDe raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen,de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen ende griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, deinvulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdtwat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissievan haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook uit het oogpunt dathet de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11 en 12 Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding en CiteertitelBehoeven geen toelichting.