Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regeling organisatie, beheer en taak brandweer gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling organisatie, beheer en taak brandweer gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 1, tweede lid, Brandweerwet 1985

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2013-

05-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling organisatie, beheer en taak brandweer gemeente Oldambt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

Overwegende:

dat burgemeester en wethouders de zorg hebben voor:a het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

dat Ingevolge artikel 1, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 regels dienen te worden gesteld betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Brandweerwet 1985;B e s l u i t:

vast te stellen de:

“Regeling organisatie, beheer en taak brandweer gemeente Oldambt.”,

waarvan de inhoud als volgt luidt:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. repressieve taken:1e het beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;2e het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;3e de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de rampenwet;b. preventieve taken:1e het voorkomen en beperken van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;2e de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de rampenwet;3e de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, en standplaatsen;4e de uitvoering van de brandbeveiligingsverordening;c. beleidsplan:het door burgemeester en wethouders vast te stellen plan, waarin wordt beschreven op welke wijze de gemeente de taken op het gebied van brandweerzorg uitvoert, welke taken de gemeente in samenwerking of regionaal verband uitvoert alsmede de wijze van organisatie daarvan.

 

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Taken brandweer

De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan uit:a. de uitvoering van de preventieve en repressieve brandweertaken;b. het mede uitvoeren van de taken van de Regionale brandweer Groningen;c. het uitvoeren van operationele taken ingevolge de rampenbestrijding;d. door burgemeester en wethouders aangewezen taken, voor zover deze niet samenvallen met de taken genoemd onder a, b en c; 

Artikel 4 Beleidsplan brandweerzorg

 • 1

  Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per vier jaar een plan voor op welke wijze aan de inhoud van in artikel 3 omschreven taken uitvoering zal worden gegeven.

 • 2

  Dit plan omvat in elk geval een omschrijving van de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de preventieve en repressieve taken.

Artikel 5 Instructie commandant brandweer

 • 1

  De commandant brandweer heeft de algemene leiding over de uitvoering van de brandweerzorg.

 • 2

  Burgemeester en wethouders stellen voor hem een instructie vast.

Artikel 6 Operationele leiding

De operationele leiding bij de brandbestrijding en hulpverlening is geregeld in de vastgestelde “Piketregeling commandovoering en operationele leiding bij de brandweer in de regio Groningen”.

Artikel 7 Personeel

De personeelssterkte, de formatie en de organisatie van de gemeentelijke brandweer ten behoeve van de uitvoering van de preventieve en repressieve brandweertaken, zijn afgestemd op en vastgelegd in het beleidsplan.

 

Artikel 8 Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de voor de taakuitvoering noodzakelijke opleiding en oefening van het brandweerpersoneel.

Artikel 9 Materieel

Het materieel van de gemeentelijke brandweer en het materieel, waarover de gemeentelijke brandweer de beschikking heeft voor de uitoefening van de regionale taken alsmede de plaats(en) waar dat is ondergebracht, zijn beschreven in het beleidsplan.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen op basis van het met het Waterleidingbedrijf Groningen gesloten convenant zorg voor adequate bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan.

Artikel 11 Intrekken oude regeling

De Regeling organisatie, beheer en taak Intergemeentelijke Brandweer Oldambt 2007van 17 april 2007 wordt ingetrokken. 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2010.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling organisatie, beheer en taak brandweer gemeente Oldambt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente Oldambtop 5 januari 2010.

De secretaris, De burgemeester,

 

 

 

 

H.J.J. Groothuis. Mr. M. Zijlstra.