Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regeling Werktijden gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Werktijden gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Hoofdstuk 4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en debepalingen in de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)
 2. Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201010-11-2016-

02-02-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Werktijden gemeente Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;gelet op het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en debepalingen in de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;gelet op de Arbeidstijdenwet;gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d………………………..B e s l u i t e n :Tot vaststelling van de:“Regeling werktijden Oldambt”Luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:1. Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.2. Flexibele werktijden: aanvang– en eindtijden en de duur van het aantal te werken uren opeen dag liggen niet vast, maar sluiten aan bij de openingstijden van het gebouw(en);3. Formele arbeidsduur per jaar: de naar jaarbasis herleide formele arbeidsduur per week,gecorrigeerd voor feestdagen;4. Volledige betrekking: een betrekking waarbij de formele arbeidsduur per jaar maximaal1836 uur bedraagt, bij deeltijders naar rato;5. Overeengekomen rooster: door de direct leidinggevende en medewerkerovereengekomen rooster.6. Verplicht rooster: een door de organisatie opgelegd werkrooster.7. Plus- en minuren: het verschil tussen de formele arbeidsduur en de werkelijk gewerkteuren.

Artikel 2 Toepassing regeling

De regeling werktijden geldt voor alle medewerkers met een dienstverband bij degemeente Oldambt, tenzij een individuele medewerker of groep medewerkers wordtuitgesloten.

Artikel 3 Flexibele werktijden

 • 1

  De flexibele werktijden voor de medewerkers zijn op maandag tot en met vrijdag tijdensde openingstijden van het gebouw. Dit is op maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 uuren 18.30 uur en tijdens de avondopenstelling voor publiek, is het gemeentehuis inWinschoten geopend tot 20.00 uur.

 • 2

  Tijdens deze avondopenstelling van het Klantcontactcentrum (KCC) wordt er van deoverige afdelingen geen ondersteuning verwacht.

 • 3

  De medewerker en de direct leidinggevende stemmen de werktijden af op deopeningstijden voor publiek en rekeninghoudend met de belangen van debedrijfsvoering, uitgaande van een flexibele, resultaat- en klantgerichte invulling van dewerktijden.

 • 4

  In uitzonderingsgevallen kan de direct leidinggevende in overleg met individuelemedewerkers of met groepen medewerkers, afwijkende afspraken maken over de begineneindwerktijden.

Artikel 4 Plus- en minuren

 • 1

  Wanneer de medewerker meer uren werkt dan het aantal uren dat formeel isovereengekomen bouwt hij/zij plusuren op.

 • 2

  Deze plusuren mag de medewerker gebruiken voor het opnemen van verlof;

 • 3

  De medewerker mag aan het einde van het kalenderjaar ten hoogste 40 (veertig) uren inde plus staan, dit is inclusief verlofuren (bij deeltijders naar rato).

 • 4

  In bijzondere gevallen kan de medewerker een verzoek indienen om meer dan 40 urenover te schrijven. Hiertoe dient de medewerker tijdig een gemotiveerd verzoek in bij dedirect leidinggevende;

 • 5

  Eventuele minuren worden aan het einde van het kalenderjaar in mindering gebracht ophet verlof. Indien de medewerker geen verlof meer heeft, worden de ‘minuren‘ verrekendmet het salaris, of met het verlof van het daaropvolgend jaar;

 • 6

  Voor de overgang van het jaar 2010 naar het jaar 2011 geldt een overgangsregeling. Eenfulltime medewerker mag dan maximaal 60 uren in de plus staan, inclusief verlofuren(voor parttimers naar rato).

 • 7

  Opnemen van verlofuren of -dagen geschiedt altijd in overleg met de directe collega(’s)en kan door de direct leidinggevende worden beperkt als dit nodig is in het belang van debedrijfsvoering.

 • 8

  De direct leidinggevende is in uitzonderingsgevallen bevoegd tot het nemen van eenbeslissing op afwijkende individuele verlofaanvragen.

Artikel 5 Tijd- en verlofregistratie

 • 1

  De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het registreren van zijn/haar werkuren enverlof.

 • 2

  De direct leidinggevende is belast met het toezicht op de naleving van deze regeling.

 • 3

  Bij afwezigheid (wegens verlof, ziekte, opleiding e.d.) wordt de formele arbeidstijd perdag geregistreerd in het tijdregistratiesysteem of de uren waarvoor de medewerker op diedag(en) is ingeroosterd.

Artikel 6 Overeengekomen rooster

De medewerker en de direct leidinggevende kunnen met elkaar een werkrooster afspreken.

Artikel 7 Verplicht rooster

De direct leidinggevende kan een verplicht werkrooster opstellen voor medewerkers. Het indienstbelang vaststellen van een structureel afwijkende werktijd voor (een) groep(en)medewerkers geschiedt met instemming van de Ondernemingsraad.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college vanburgemeester en wethouders in individuele gevallen een bijzondere voorziening treffen. Inalle overige gevallen dient de ondernemingsraad te worden gehoord.

Artikel 9 Intrekking oude regelingen

De geldende regels m.b.t. werktijden in de gemeenten Reiderland, Scheemda enWinschoten en bij de I.G.S.D.-Oldambt en de I.B.O.-Oldambt worden per 1 januari 2010ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling kan aangehaald worden als “Regeling werktijden gemeente Oldambt”.

 • 2

  Deze regeling treedt-na behoorlijk te zijn bekendgemaakt- in werking met ingang van1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders vande gemeente Oldambt d.d. ……..februari 2010.De secretaris, De burgemeester,H.J.J. Groothuis. M. Zijlstra

Toelichting 1 Nieuwe Toelichting

TOELICHTING BIJ DE WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OLDAMBT.Achtergrond en doelstellingenInleidingHet ambitieniveau voor de gemeentelijke organisatie ten aanzien van sturing enbedrijfsvoering is o.a. vastgelegd in de hoofdstructuur, detailstructuur en hetdienstverleningsconcept. Een belangrijke ambitie is het bereiken van een publieksgerichteorganisatie die laagdrempelig en goed bereikbaar is. De visie op de organisatie enbedrijfsvoering is vertaald in het strategisch HRM beleid. In dat strategisch HRM beleid isonder andere opgenomen dat van medewerkers een dienstverlenend en flexibele houdingwordt verwacht als het gaat om de uitvoering van hun werkzaamheden binnen deorganisatie.Plaats van de werktijdenregeling.Bij publieksgericht werken past een nieuwe manier van omgaan met arbeidstijden en verlof.Door bestuur en de burger nog nadrukkelijker als uitgangspunt te nemen bij de uitvoeringvan werkzaamheden kunnen andere werkpatronen noodzakelijk zijn die een meer flexibeleomgang met arbeidstijden vragen. Daarbij speelt de behoefte van medewerkers om werk enprivé meer flexibel op elkaar af te kunnen stemmen. De invoering van een meer flexibelewerktijdenregeling speelt in op beide behoeftes en maakt maatwerk tussen leidinggevendeen medewerker over werktijden, verdeling van de te werken tijd en vrije tijd mogelijk.DoelstellingenBij de ontwikkeling van een nieuwe werktijdenregeling zijn in de hiervoor genoemde contextonderstaande doelstellingen geformuleerd:1. De werktijden zijn meer afgestemd op de bedrijfstijden en er wordt op een flexibele,resultaat- en klantgerichte wijze omgegaan met werktijd en verlof;2. Met bewuster omgaan met en een betere afstemming tussen werk en vrije tijd;3. Het terugdringen van regels ten aanzien van werktijden, werk en vrije tijd.Wat verandert er met de invoering van de nieuwe werktijdenregeling?De belangrijkste wijzigingen zijn:1. Er wordt vooraf geen ADV meer opgebouwd. ADV dagen worden niet meer bij deaanvang van het kalenderjaar op de verlofkaart gezet. Er wordt uitgegaan van een36-urige werkweek (deeltijders naar rato). Uiteraard kan en mag meer uren wordengewerkt, waarbij plusuren kunnen worden opgebouwd. Hierbij is een eerlijke enmaximale mogelijkheid ingebouwd om uren te sparen door extra te werken.;2. Het werken met plusuren heeft als administratief voordeel dat achteraf geencorrecties in het verlof door bijvoorbeeld ziekte hoeven plaats te vinden (Bij devoormalige IGSD werden ADV uren opgebouwd tijdens ziekte en vond geen correctieplaats. Bij de gemeenten Reiderland, Winschoten en de Brandweer Oldambt werdende ADV uren maandelijks achteraf gecorrigeerd. In Scheemda vond deze correctiena een maand ziekte plaats);3. De bepalingen over bloktijden zijn vervangen door afspraken over openingstijden,niveau van dienstverlening en minimale bezetting;4. De afspraken ten aanzien van klokken zijn vervallen;5. Er is een grotere variatie van werkpatronen mogelijk, waarbij medewerkers eenzekere mate van vrijheid hebben om werk en privé beter op elkaar af te stemmen.ADV urenADV-uren worden alleen opgebouwd wanneer wekelijks meer wordt gewerkt dan de formelearbeidsduur van 36 uren per week. Wij werken gemiddeld 40 uren per week.Tijdens feestdagen wordt geen ADV opgebouwd.6ARTIKELGEWIJZE TOELICHTINGArtikel 1, sub 4 BegripsomschrijvingEen volledige betrekking is volgens de CAR-UWO maximaal 1836 uur op jaarbasis.Het netto aantal te werken uren wordt berekend door het aantal werkdagen te verminderenmet feestdagen en lokaal vastgestelde feestdagen (vrije dagen).Omdat jaarlijks niet alle feestdagen op een werkdag vallen, is de volgende berekeninggemaakt:Uitgangspunt: één jaar = 365,25 dagenéén week = 5 werkdagengemiddelde arbeidsduur = 36 uren per weekAlgemene feestdagen:Nieuwjaarsdag (kan op een zaterdag of zondag vallen ) dus 5/7 dagTweede Paasdag (altijd op maandag ) dus 7/7 dagKoninginnedag (kan op een zaterdag of zondag vallen) dus 5/7 dagHemelvaartdag (altijd op een donderdag) dus 7/7 dagTweede Pinksterdag (altijd op maandag ) dus 7/7 dagEerste Kerstdag (kan op een zaterdag of zondag vallen) dus 5/7 dagTweede Kerstdag (kan op een zaterdag of zondag vallen) dus 5/7 dagLokale feestdagen:Goede Vrijdag (altijd op vrijdag ) dus 7/7 dagDag van de Arbeid (kan op een zaterdag of zondag vallen) dus 5/7 dagBevrijdingsdag (kan op een zaterdag of zondag vallen) dus 5/7 dagBovenstaande dagen worden bij de berekening van de gemiddelde jaarlijkse arbeidsduurbuiten beschouwing gelaten.Berekening:6 dagen (die dus op een zaterdag of een zondag kunnen vallen) x 5/7 = 4, 3 dagen4 dagen = 4 dagenTotaal = 8,3 dagenVervallen vrije dagen per 1 januari 2010:Gemeente Winschoten en IGSD AdrillenGemeente Scheemda OudejaarsmiddagDe berekening van de gemiddelde arbeidsduur per jaar is dan:365,25 dagen x 5/7 minus 8,3 feestdagen = 252,6 werkdagen.Per werkdag geldt een gemiddelde arbeidsduur van 36 uren : 5 werkdagen = 7,2 uren.Op jaarbasis betekent dat 1819 uren. (252,6 werkdagen x 7,2 uren).Artikel 2 Toepassing regelingDeze regeling geldt voor alle medewerkers in dienst van de gemeente Oldambt, die vallenonder artikel 1:1 lid 1 sub a. van de CAR-UWO. Uitgesloten kan zijn een individuelemedewerker of groep medewerkers. Uitgesloten: kan bijvoorbeeld bij detachering bij eenexterne organisatie, waar andere regelingen gelden, die worden overgenomen bij dedetachering.7Artikel 3 Flexibele werktijdenDe werktijden zijn vastgesteld op maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 uur en 18.30 uur.Op deze manier is het dus mogelijk om privé en werk beter op elkaar af te stemmen, mits hetdienstbelang zich uiteraard niet tegen verzet. Ook voorziet deze bepaling om met individuelemedewerkers of met groepen medewerkers, afwijkende afspraken te maken over dezetijden. Zoals bijvoorbeeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de buitendienst om in dezomermaanden eerder te beginnen.Voor medewerkers die bijzondere taken verrichten zoals de gladheidsbestrijding,beschikbaarheid bij rampen of anderszins bijzondere taken gelden aparte regelingen envallen onder de bepalingen van de CAR-UWO of andere daarvoor vastgestelde lokaleregeling.Artikel 4 Plus- en minurenHet jaar 2010 betreft een overgangsjaar. In dit jaar mogen maximaal 60 plus- en ofverlofuren mee worden genomen naar 2010. Daarna is het maximum gesteld van 40 uren.Indien er omstandigheden zijn dat een medewerker meer uren dan het maximum toegestaneoverhoudt, kan deze in overleg met zijn direct leidinggevende om meer uren mee te nemen.Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn;a. om het jaar daarop een langere vakantieperiode van bijvoorbeeld 6 weken op tenemen;b. onvoldoende verlof op kunnen nemen omdat het dienstbelang zich daartegenheeft verzet. Bijvoorbeeld een medewerker heeft een week verlof gepland,vervolgens dient een spoedklus zich aan. Het belang van de dienst kan er toebewegen om geen verlof te nemen;De medewerker kan/moet overwegen omgeen verlof te nemen.Op verzoeken van individuele verlofaanvragen wordt door de direct-leidinggevende, naoverleg met de betreffende medewerker, binnen 4 weken beslist.Artikel 5 Tijd- en verlofregistratieVoor het registreren van werktijden wordt gebruik gemaakt van het automatiseringspakketTimeTell. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de gewerkte urendoor deze te verantwoorden naar (deel-)produkten. Op deze wijze kunnen werkplanningenen realisatie inzichtelijk worden gemaakt. Waarbij met behulp van het systeem onder- ofoverschrijding van uren gevolgd kan worden.In Time Tell zijn de basisverlof uren opgenomen en worden per dag de plus en min urenverrekend op het totale verlof. Ook voorziet het systeem in het plannen en aanvragen vanverlof..Artikel 6 Overeengekomen roosterDe medewerker of groep medewerkers kan met zijn/haar direct leidinggevende eenwerkrooster overeenkomen. Daarbij kan gekozen worden voor een vast rooster of eenflexibel rooster.Vast werkrooster:Bij een vast werkrooster wordt gekozen voor een vaste verdeling van het aantal te werkenuren per week verdeeld over de werkdagen. Denk hierbij aan afspraken waarbij gemiddeld36 uur per week wordt gewerkt in 4 dagen van 9 uur of 5 dagen x 8 uur in de ene week en 4dagen van 8 uur in de andere week, of variaties daarop.Flexibel werkrooster:in dat geval kan de medewerker een wisselend aantal uren per week werken binnen demogelijkheden van deze regeling en de bepalingen van de CAR-UWO,Artikel 7 Verplicht roosterVanuit de visie van publieksgericht werken is het noodzakelijk een bepaalde dienstverleningte garanderen. Als de bedrijfsvoering dit vereist stelt de direct leidinggevende een verplichtwerkrooster op zodat de dienstverlening is gewaarborgd. Bij het opstellen van een verplichtwerkrooster gelden de bepalingen van de CAR-UWO als uitgangspunt en voorzoverspecifieke richtlijnen in de CAR-UWO ontbreken geldt de arbeidstijdenwet als uitgangspunt.Voorbeelden hiervan kunnen zijn o.a. de werkroosters voor medewerkers bij het KCC en bijde medewerkers van de buitendienst.Artikel 8 Onvoorziene gevallenGeen verdere toelichting nodig.Artikel 9 InwerkingtredingGeen verdere toelichting nodig.