Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regeling vacaturevoorziening gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vacaturevoorziening gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Hoofdstuk 2 van de CollectieveArbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)
 2. Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010-

02-02-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vacaturevoorziening gemeente Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente OldambtBesluiten:Gelet op hoofdstuk 2 van de CollectieveArbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);Gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;Gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;Tot vaststelling van de navolgendeRegeling vacaturevoorziening gemeente OldambtLuidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:1. MedewerkerDe ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.2. P&O-functionarisDe P&O’er die onder de verantwoordelijkheid valt van het hoofd van de afdeling InternAdvies.3. WervingHet geheel aan activiteiten, dat erop gericht is geschikte kandidaten te bewegen te reagerenop de vacante functie.4. SelectieHet geheel aan activiteiten dat ten doel heeft om, in zo objectief mogelijke zin, uit het aanbodvan kandidaten de meest geschikte kandidaat voor de vacante functie te kiezen.5. Interne kandidatenMedewerkers in dienst van de gemeente Oldambt vallende onder de bepalingen van deCAR/UWO, en kandidaten via Ruim Baan.6. Externe kandidatenPersonen die niet genoemd zijn onder punt 5 en in aanmerking komen voor de vacantefunctie.7. HerplaatsingskandidatenMedewerkers bij wie de functie vanwege reorganisatie is komen te vervallen en waarvoorgeen andere functie beschikbaar is.8. MobiliteitskandidatenMedewerkers die om medische of andere ernstige redenen hun functie niet meer kunnenuitoefenen of ex-medewerkers die vanwege arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen en nu weer(gedeeltelijk) arbeidsgeschikt zijn of medewerkers die zich vrijwillig hebben gemeld bij deafdeling Personeel & Organisatie en zich actief oriënteren op een nieuwe loopbaan.Pagina 3 van 6Regeling vacaturevoorziening gemeente Oldambt 20109. UWV WerkbedrijfDe instantie die ondersteuning biedt bij het zoeken naar een baan en waar een uitkeringaangevraagd kan worden.

Artikel 2 Sollicitatieprocedure

 • 1

  De werving en selectie van personeel dient eerst intern en vervolgens extern plaats tevinden met inachtneming van de bepalingen in de NVP code zoals opgesteld door deNederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid.

 • 2

  Om de interne doorstroming van medewerkers te bevorderen, wordt bij het vervullen vanopenstaande vacatures de voorkeur gegeven aan eigen medewerkers

Artikel 3 Aanvang werving en selectie procedure

 • 1

  Een personeelsaanvraag wordt bij de P&O-functionaris ingediend, door of namens hetafdelingshoofd naar aanleiding van:a. een (te verwachten) vacature;b. een voorgenomen (begrote) uitbreiding;c. een extra (niet-begrote) uitbreiding;d. tijdelijke toename in werkaanbod.

 • 2

  Op de personeelsaanvraag wordt naast de reden van de aanvraag vermeld of het eentijdelijke dan wel een structurele vacature betreft.

 • 3

  Om een vacature intern te kunnen vervullen, dient deze kenbaar te worden gemaakt aan allemedewerkers via het Intranet en gepubliceerd te worden op de daarvoor bestemdepublicatieborden.

Artikel 4 Opstellen advertentie

 • 1

  Bij een externe procedure, wordt de advertentietekst onder verantwoordelijkheid van deleidinggevende door de P&O-functionaris opgesteld.

 • 2

  Bepaald moet worden in welke vak-, dag- en/of weekbladen en/of op welke vacaturesites deadvertentie wordt geplaatst.

 • 3

  De advertentietekst wordt door de P&O functionaris naar het gecontracteerdeadvertentiebureau gestuurd. Het UWV Werkbedrijf ontvangt een vacaturemelding.

 • 4

  In een advertentie moeten de volgende punten opgenomen worden:a. korte beschrijving van de gemeente;b. plaats in de organisatie;c. aard dienstverband (tijdelijk of vast);d. functiebenaming;e. functie-inhoud;f. kern- en functie/competenties;g. arbeidsduur (aantal uren per week);h. belangrijkste taken en verantwoordelijkheden;i. vacaturenummer;j. bezoldigingsindicatie;k. termijn gedurende welke de sollicitatie openstaat;l. wijze van solliciteren (welke documenten dient de sollicitant te verschaffen);m. adres (eventueel met contactpersoon) waar de documenten naar toegestuurd moetenworden;n. naam, functie en telefoonnummer bij wie nadere informatie verkregen kan worden.In voorkomende gevallen tevens:o. de mededeling dat een antecedentenonderzoek ingesteld wordt;p. de mededeling dat een aanstellingskeuring wordt verricht;q. bijzondere arbeidsvoorwaarden of –omstandigheden, werktijden;r. de mededeling dat een psychologisch onderzoek of assessment deel uitmaakt van deselectieprocedure.

 • 5

  Er kan ook gekozen worden voor een summiere advertentietekst met een verwijzing naar degemeentelijke website

Artikel 5 Selectiecommissie

 • 1

  Per vacature wordt in overleg met de vakafdeling een selectiecommissie samengesteld.Bij de selectie van de reacties gaat de toekomstige direct leidinggevende, een afvaardigingvan de afdeling en de P&O-functionaris uit van de functiebeschrijving die in de advertentie isopgenomen.

 • 2

  De selectie commissie bepaalt welke kandidaten in aanmerking kunnen komen voorvervulling van de vacature.

 • 3

  De commissie bestaat minimaal uit 3 leden.

 • 4

  Leden die in elk geval deel uitmaken van de commissie zijn de toekomstige directleidinggevende, een directe collega en de P&O-functionaris. Deze laatste vervult de rol vanprocesbewaker.

 • 5

  Bij de interne procedure kunnen medewerkers hun reactie schriftelijk kenbaar maken bij deP&O-functionaris.

 • 6

  In afwijking op het gestelde in lid 3 en lid 4 zal bij de werving en selectie van leidinggevendende ondernemingsraad vertegenwoordigt zijn in de selectiecommissie. Tevens kan eencollegelid deel uit maken van deze commissie.De selectiecommissie bestaat in dit geval uit minimaal 5 leden.

Artikel 6 Onderzoek

 • 1

  Een psychologisch onderzoek en/of assessment kunnen slechts deel uitmaken van deselectieprocedure indien dit uitdrukkelijk in de advertentie vermeld is. Het psychologischonderzoek en/of assessment worden altijd onder de verantwoordelijkheid van een erkendpsycholoog verricht.

 • 2

  De uitkomst van het psychologisch onderzoek en/of assessment komt alleen ter kennis vande direct leidinggevende, de P&O-functionaris en het afdelingshoofd of degene aan wie debeslissingsbevoegdheid door het afdelingshoofd gedelegeerd is.

 • 3

  Indien de betreffende kandidaat niet in dienst treedt van de gemeente Oldambt zal hetadvies (van het psychologisch onderzoek dan wel het assessment) worden vernietigd. Bij hetaangaan van een dienstverband met de betreffende kandidaat zal het advies opgenomenworden in zijn dossier.

 • 4

  De kosten van een psychologisch onderzoek of assessment komen voor rekening van degemeente Oldambt.

Artikel 7 Selectiebeslissing

 • 1

  De beslissing ten aanzien van de uiteindelijke keuze wordt genomen door dedirecteur/gemeentesecretaris van de gemeente Oldambt, dan wel door een directleidinggevende aan wie de beslissingsbevoegdheid door mandaat is overgedragen, naoverleg met de leden van de selectiecommissie. Indien zijn keuze afwijkt van de keuze vande selectiecommissie dan zal hij deze moeten motiveren.

 • 2

  Bij een interne vervulling van de vacature, wordt de datum van overplaatsing naar de nieuwefunctie bepaald in overleg tussen de afdelingshoofden, de geselecteerde kandidaat en deP&O-functionaris.

Artikel 8 Aanstelling

 • 1

  Bij de aanstelling worden alle afspraken en toezeggingen schriftelijk vastgelegd.

 • 2

  De kandidaat wordt schriftelijk van de benoeming op de hoogte gebracht, waarbij hij wordtverzocht om schriftelijk te bevestigen dat hij de benoeming aanvaardt.

 • 3

  Kandidaten die nog geen vaste aanstelling bij de overheid hebben krijgen een tijdelijkeaanstelling in principe van één jaar, waarbij wordt overeengekomen dat deze bij goedfunctioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.

 • 4

  Indien de kandidaat de benoeming aanvaardt, wordt de datum van indiensttredingovereengekomen. Vervolgens wordt een aanstellingsbrief met vermelding van de eventueelgemaakte afspraken met betrekking tot de functievervulling aan de kandidaat toegezonden.

 • 5

  Wanneer de kandidaat de benoeming niet aanvaardt, wordt geïnventariseerd welke van deoverige kandidaten alsnog voor de vervulling van de vacature in aanmerking komen. Bijgebrek aan geschikte kandidaten (ook niet in portefeuille) wordt overgegaan tot een nieuwesollicitatieprocedure.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college vanburgemeester en wethouders in individuele gevallen een bijzondere voorziening treffen. Inalle overige gevallen dient de ondernemingsraad te worden gehoord.

Artikel 10 Intrekking oude regelingen

De geldende regels m.b.t. vacaturevoorziening in de gemeenten Reiderland, Scheemda enWinschoten en bij de I.G.S.D.-Oldambt en de I.B.O.-Oldambt worden per 1 januari 2010ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling vacaturevoorziening gemeenteOldambt”.

 • 2

  Deze regeling treedt- na behoorlijk te zijn bekendgemaakt- met ingang van 1 januari 2010 inwerking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders vande gemeete Oldambt d.d……..De secretaris, de burgemeester,H.J.J.Groothuis M. Zijlstra