Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Beleidsregels Participatiewet uitvoeringsvoorschriften Verhaal gemeente Oldambt 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Participatiewet uitvoeringsvoorschriften Verhaal gemeente Oldambt 2015
CiteertitelBeleidsregels Participatiewet uitvoeringsvoorschriften Verhaal gemeente Oldambt 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 58 tot en met 60 en paragraaf 6.5 van de Participatiewet
  2. artikelen 1:3, vierde lid,3:42, titel 4.3  (Beleidsregels) en titel 4.4. (Bestuursrechtelijke geldschulden)  van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015typfout aangepast

02-12-2014

Elektronisch gemeenteblad

Gewijzigde regelgeving
01-06-201131-12-2014-

19-04-2011

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Participatiewet uitvoeringsvoorschriften Verhaal gemeente Oldambt 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van cluster  Maatschappelijke Zaken, tot vaststelling van beleidsregels verhaal en uitvoeringsvoorschriften gemeente Oldambt 2015;

Gezien de adviezen van de WSW Raad Synergon, de WMO Raad en het Cliëntenpanel Oldambt;

Gelet op de artikelen 58 tot en met 60 en paragraaf 6.5 van de Participatiewet, en de artikelen 1:3, vierde lid,3:42, titel 4.3 (Beleidsregels) en titel 4.4. (Bestuursrechtelijke geldschulden) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluit:

vast te stellen de:

Beleidsregels Participatiewet  uitvoeringsvoorschriften Verhaal  

gemeente Oldambt  2015

luidende als volgt:

Algemeen

1. Verhaal van bijstand

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot het verhalen van kosten van bijstand/inkomensvoorziening:

 

a. tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: op degene die bij het ontbreken van gezinsverband zijn onderhoudsplicht jegens zijn echtgenoot, of minderjarig kind niet of niet behoorlijk nakomt en op het minderjarige kind dat zijn onderhoudsplicht jegens zijn ouders niet of niet behoorlijk nakomt;

 

b. tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: op degene die zijn onderhoudsplicht na echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed niet of niet behoorlijk nakomt;

 

c. tot de grens van de onderhoudsplicht als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: op degene die zijn onderhoudsplicht op grond van artikel 395a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet of niet behoorlijk nakomt jegens zijn minderjarig kind aan wie bijzondere bijstand is verleend;

 

d. op degene aan wie de persoon die bijstand/inkomensvoorziening ontvangt of heeft ontvangen een schenking heeft gedaan voor zover bij het besluit op de aanvraag van bijstand/inkomensvoorziening met de geschonken middelen rekening zou zijn gehouden indien de schenking niet had plaatsgevonden, tenzij gelet op alle omstandigheden aannemelijk is dat de schenker ten tijde van de schenking de noodzaak van verlening van bijstand/inkomensvoorziening redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien;

 

e. op de nalatenschap van de persoon indien:

-1° aan die persoon ten onrechte bijstand/inkomensvoorziening is verleend indien sprake is van een situatie als beschreven in de beleidsregels terugvordering- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldambt 2015 voor zover voor het overlijden nog geen terugvordering heeft plaatsgevonden;

- 2° bijstand/inkomensvoorziening is verleend in de vorm van geldlening of als gevolg van borgtocht.

Ingangdatum

2. De verhaals-bijdrage ingevolge artikel 62 Participatiewet wordt opgelegd met ingang van de eerste van de maand volgend op de datum van de eerste aanschrijving.

Beperking

3. Buiten de gevallen aangegeven in artikel 1 vindt geen verhaal plaats.

Geheel of gedeeltelijk afzien van het nemen van een verhaalsbesluit

4. Afzien van het nemen van een verhaals-besluit

Indien van toepassing ziet het college af van het nemen van een verhaals-besluit indien:

a. het op te leggen verhaalsbedrag lager is dan € 25,- per maand;

b. daarvoor gelet op de omstandigheden van degene op wie verhaal wordt gezocht of degene die de bijstand/inkomensvoorziening ontvangt of heeft ontvangen, dringende redenen aanwezig zijn.

Kwijtschelding

5. Kwijtschelding wegens schuldenproblematiek

In afwijking van artikel 1 kan het college indien van toepassing op verzoek van degene op wie verhaald wordt, besluiten geheel of gedeeltelijk af te zien van verhaal van kosten van bijstand/inkomensvoorziening voor zover het betreft verschuldigde verhaalsbedragen die op het moment van het besluit opeisbaar zijn, indien:

 

a. redelijkerwijs te voorzien is dat degene op wie wordt verhaald niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden; en

 

b. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen van de overige schuldeisers zonder een zodanig besluit niet tot stand zal komen; en

 

c. de vordering van het college wegens verhaal van bijstand/inkomensvoorziening ten minste zal worden voldaan naar evenredigheid met de vorderingen van de schuldeisers van gelijke rang.

 

6. Inwerkingtreding van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal treedt niet in werking voordat een schuldregeling als bedoeld in artikel 5 onder b. tot stand is gekomen.

 

7. Intrekking van het besluit tot afzien van verhaal wegens schuldenproblematiek

Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van verhaal wordt ingetrokken of ten nadele van de belanghebbende gewijzigd indien:

 

a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling is tot stand gekomen die voldoet aan de eisen bedoeld in de artikel 5 genoemde voorwaarden a, b en c;

 

b. de belanghebbende zijn schuld aan de gemeente niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; of

 

c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid.

Beoordeling van met van onderhoudsplicht

8. Beoordeling onderhoudsplicht

Bij de beoordeling van het bestaan van het verhaalsrecht als bedoeld in artikel 1 onder a, b en c en de omvang van het te verhalen bedrag wordt rekening gehouden met de maatstaven die gelden en de omstandigheden die van belang zijn in het geval dat de rechter dient te beslissen over de vraag of en, zo ja, tot welk bedrag een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed zou moeten worden toegekend.

Het verhaalsbesluit

9. Het verhaals-besluit

Een besluit tot verhaal op grond van artikel 1 wordt indien van toepassing door het college aan degene op wie verhaal wordt gezocht medegedeeld. Het besluit vermeldt het bedrag of de bedragen waarvan, evenals de termijn of termijnen waarbinnen, betaling wordt verlangd.

Verhaal in rechte/invordering

10. Verhaal in rechte

 

a. Indien de belanghebbende niet uit eigen beweging bereid is de verlangde gelden aan de gemeente te betalen dan wel niet of niet tijdig tot betaling daarvan overgaat, besluit het college tot verhaal in rechte;

 

b. Het college ziet af van verhaal in rechte en stelt de restantvordering buiten invordering indien het te verhalen bedrag minder bedraagt dan € 600,00.

Invordeing

11. Vereenvoudigd derdenbeslag

Indien de belanghebbende niet bereid blijkt de door de rechter vastgestelde bijdrage voor levensonderhoud of de op verzoek van het college door de rechter vastgestelde bijdrage te voldoen dan wordt die uitspraak tenuitvoergelegd door middel van executoriaal beslag overeenkomstig de artikelen 479b tot en met 479g, behoudens artikel 479e lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Heronderzoek

12. Onderzoek naar draagkracht

Tenminste één keer per 36 maanden verricht het college onderzoek naar de draagkracht voor het voldoen van een verhaals-bijdrage. Indien gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven wordt als gevolg van dit onderzoek de betalingsverplichting gewijzigd vastgesteld.

Er wordt niet overgegaan tot het gewijzigd vaststellen van een betalingsverplichting indien de draagkracht niet meer blijkt te zijn vermeerderd ten opzichte van het vorige onderzoek dan met € 25,- per maand.

Overige bepalingen

13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen een beleidsregel(s) buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 

14. Inwerkingtreding en intrekking oude beleidsregels

Deze beleidsreels treden  na behoorlijk te zijn bekendgemaakt in werking op 1 januari 2015.

De geldende beleidsregels vastgesteld bij besluit van 19 april 2011 worden per 1 januari 2015 ingetrokken.

 

15. Overgangrecht.

De in het vorige artikel ingetrokken beleidsregels blijven van toepassing op de handelingen van voor 1 januari 2015 en op doorlopende gevallen/hadelingen van  voor 1 januari 2015, tenzij de nieuwe beleidsregels voor de debiteuunstiger uitvallen.

 

16. Beslissingsbevoedheid.

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

 

17. Citeetitel.

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ”Beleidsregels Verhaal en

uitvoeringsschriften Participatiewet gemeente Oldambt 2015”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

d.d. 2 december 2014

De secretaris, De burgemeester,

H.J.J. Groothuis P. Smit