Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Instructie havenbeheerder gemeente Oldambt 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie havenbeheerder gemeente Oldambt 2011
CiteertitelInstructie havenbeheerder gemeente Oldambt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2011-

26-07-2011

Streekblad

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie havenbeheerder gemeente Oldambt 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt; Gezien het advies van de Afdeling Beheer en Realisatie documentnummer: 11.0025981;Overwegende dat het wenselijk en noodzakelijk wordt geacht de taken en bevoegdheden van de beheerder van de gemeentelijke (recreatie)havens nader te omschrijven;

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Instructie havenbeheerder gemeente Oldambt,

luidende als volgt:

Artikel 1 Doel van de functie

De havenbeheerder draagt zorg voor het algemeen haventoezicht op basis van het havenreglement.

Artikel 2 Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden

De havenbeheerder heeft de volgende resultaatverantwoordelijkheden:a) Algemeen havenbeheer• toezicht houden op in- en uitgangen, haven, terrein en gebouwen;• beheren en onderhouden van het gereedschap, machines, apparatuur e.d.;• toezicht houden op vuilafvoer, schoonhouden toilet en douche-accommodaties (indien aanwezig);• beheren en toezicht houden op de vaartuigen;• beheren van de vlaggenmast, het voeren van de vlaggen conform het daarvoor geldende protocol;• Ten minste eens per jaar verstrekt de havenbeheerder een overzicht van de gebreken in de haven.b) Ligplaatsbeheer• dagelijks registreren en administreren van ligplaatsen die tijdelijk niet door ligplaatshouders in gebruik zijn; • toekennen van ligplaatsen aan passanten, en innen van gelden van liggelden.c) Administratie/kasbeheer• innen van ligplaatsgelden van passanten; • beheer en administratie van de contante kas;• doorgeven van de registratie en administratie van het gebruik van ligplaatsen aan de contactpersoon bij de gemeente. Jaarlijks voor 1 november.d) Diversen• verlenen van hulp (zo nodig) bij het uitvaren en binnenkomen van vaartuigen;• het ontvangen van gasten in de haven;• assisteren bij het hijsen en te water laten van vaartuigen. 

Artikel 3 Functie-eisen

De havenbeheerder voldoet aan de volgende functie-eisen:• EHBO-diploma en BHV;• Ervaring in recreatievaart.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt in zijn vergadering van 26 juli 2011.De secretaris, De burgemeester,H.J.J. Groothuis. P. Smit.