Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Privacyreglement BRP gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement BRP gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 96 en 100 Wet GBA, Wet bescherming persoonsgegevens en de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Oldambt (Verordening BRP).
  2. jci1.3:c:BWBR0011468
  3. 1.1:CVDR114334_1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-201102-02-2015-

04-10-2011

Streekblad

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement BRP gemeente Oldambt

 

 

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van de afdeling Publiekszaken d.d. 27 september 2011;

Gelet op de bepalingen van de:

• Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

• Wet bescherming persoonsgegevens en

• Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Oldambt (verordening BRP);

B E S L U I T :

vast te stellen het volgende reglement:

Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Oldambt

(reglement BRP),

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

a. de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b. besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

c. verordening: de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 28 september 2011;

d. basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Oldambt als bedoeld in artikel 2 van de wet;

e. basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Oldambt;

f. GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

g. autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

h. ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA, in de basisadministratie is opgenomen;

i. geregistreerde: degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Oldambt en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

j. authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

k. aangehaakt gegeven: in de basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegeven anders dan ter uitvoering van de wet;

l. verantwoordelijke: het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

m. bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisregistratie personen wordt gevoerd;

n. beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

o. afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

p. binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 

q. derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

r. vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet.

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

1. Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen is de manager afdeling Publiekszaken.

2. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

a. (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

b. (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

c. verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen.

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die deze gegevens uit de basisregistratie personen nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen en de GBA-V

1. Rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen hebben:

a. de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van de afdeling Publiekszaken;

b. voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88

en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

2. De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de basisregistratie personen. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

3. Voor zover daartoe geautoriseerd krachtens het autorisatiebesluit, hebben de in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers, rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens in de GBA-V. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

4. Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

1. Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden vanuit de basisregistratie aan de in bijlage 3 genoemde beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

2. De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in bijlage 4 bij dit reglement aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 

 

Artikel 9 Terugmeldplicht

1. Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek

gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie personen, de basisadministratie persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V doet hiervan mededeling aan de beheerder.

2. De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

3. De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar

aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit.

4. In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in

verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke

gegevens het betreft.

Artikel 10 Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

Artikel 11 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

1. Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden ingediend bij de beheerder.

2. De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

3. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 12 Recht op correctie

1. Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

2. De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

3. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke.

De beheerder verwijdert deze gegevens binnen 3 maanden na dit besluit.

Artikel 14 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 15 Vernietiging

Vernietiging van gegevens van geregistreerden en aangehaakte gegevens geschiedt met inachtneming van de Archiefwet 1995.

Artikel 16 Slotbepaling

1. Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement BRP gemeente Oldambt”.

2. Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

3. Dit reglement treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op de dag na die bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

d.d. 4 oktober 2011.

De secretaris, De burgemeester,

 

 

De heer H.J.J. Groothuis De heer P. Smit

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Oldambt hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie en tot de GBA-V, voor zover daartoe geautoriseerd op grond van het autorisatiebesluit. De bevoegdheid van rechtstreekse raadpleging van de GBA-V, blijkt uit het feit dat in de kolom Gegevensset GBA-V de benodigde gegevens zijn aangekruist.

Organisatieonderdeel Wettelijk kader Gegevensset

Basisregistratie

Gegevensset

GBA-V

Afdeling Publiekszaken

Team GBA

Team Burgerlijke stand

Inwonerszaken

Beleid

Kwaliteit en applicatiebeheer Taken ter uitvoering van het Burgerlijk Wetboek (Burgerlijke Stand), Besluit Burgerlijke Stand, Wet op de Lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, de wet GBA, de Kieswet, de Paspoortwet, de Wegenverkeerswet, de Nationaliteitswetgeving en het CRIB. Alle algemene, verwijsgegevens, bijzondere en administratieve gegevens. Alle gegevens die in de GBA-V geraadpleegd kunnen worden.

Afdeling Publiekszaken

Callcenter/receptie

Taken ter uitvoering van de wet GBA, de Paspoortwet en de Wegenverkeerswet Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over gezag

-gegevens over de nationaliteit

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene en gerelateerden

-naamgebruik.

Bijzondere gegevens:

Bijlage 2 Art.59 lid 1 Besluit GBA:

-gegevens over het reisdocument

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding Niet van toepassing.

Afdeling Publiekszaken

Team Belastingen Heffing:

-Gemeentewet Hoofdstuk XV

-gemeentelijke belasting-verordeningen

Invordering:

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Oldambt Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene en gerelateerden

-naamgebruik.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding De gegevens opgenomen in Autorisatiebesluit BZK.

Afdeling Publiekszaken

Leefomgeving

Team Vergunningen -Drank- en Horecawet

-Wet op de Kansspelen

-Winkeltijdenwet

-Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene

-naamgebruik.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-code geheimhouding De gegevens opgenomen in Autorisatiebesluit BZK.

Afdeling Publiekszaken

KCC

Domein WIZ/WMO -Wet Maatschappelijke Ondersteuning

-Algemene Bijstandswet

-Wegenverkeerswet 1994

en:

-Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning

-Verordening Wwb en WIJ Cliëntenparticipatie

-Verordening Participatiefonds Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over het gezag

-gegevens over de nationaliteit

-gegevens over het verblijfsrecht

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene en gerelateerden

-naamgebruik.

Bijzondere gegevens:

Bijlage 2 Art.59 lid 1 Besluit GBA:

-gegevens over het reisdocument

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding De gegevens opgenomen in Autorisatiebesluit BZK

Afdeling Samenleving

Team WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

en:

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over het gezag

-gegevens over de nationaliteit

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene en gerelateerden

-naamgebruik.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding De gegevens opgenomen in Autorisatiebesluit BZK.

Afdeling Samenleving

Coördinatie Zorgnetwerken Wet Maatschappelijke Ondersteuning, rijksregeling Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Verslavingszorg en de regelgeving met betrekking tot het Centrum Jeugd en Gezin, OGGz-hulpverlening en ketenzorg voor dak- en thuislozen (Netwerk Ondersteunend Informatie-systeem (NOIS)) Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over het gezag

-gegevens over de nationaliteit

-adresgegevens

-BSN van betrokkene en gerelateerden.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding Niet van toepassing

Afdeling Samenleving

Leerplicht

Leerlingenvervoer

Verordening leerlingen-vervoer en Leerplichtwet Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over het gezag

-adresgegevens

-BSN van betrokkene en gerelateerden.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-code geheimhouding Niet van toepassing

Afdeling Samenleving

Kinderopvang Wet Kinderopvang Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over het gezag

-adresgegevens

-BSN van betrokkene en gerelateerden.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding Niet van toepassing

Afdeling Ondersteuning

Team Gegevensbeheer en WOZ Uitvoering belastingwetgeving Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene

-naamgebruik.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-code geheimhouding

De gegevens opgenomen in Autorisatiebesluit BZK.

Afdeling Beheer & Realisatie

Begraafplaatsadministratie Wet op de lijkbezorging

en:

Verordening op beheer en gebruik van de begraafplaatsen Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene en gerelateerden

-naamgebruik.

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-code geheimhouding De gegevens opgenomen in Autorisatiebesluit BZK.

Afdeling Ruimte en Economie

-Gemeentegarantie

-Grondzaken

-Ontwikkeling Woningwet, het BW, Wet RO en Wet op de Kadasters Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-adresgegevens

-BSN van betrokkene

-naamgebruik Niet van toepassing.

Afdeling Ruimte en Economie

Team Handhaving en toezicht Financiële verhoudingswet (woningvoorraad-statistiek t.b.v. CBS) Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-adresgegevens Niet van toepassing.

Afdeling Werk & Inkomen Wet Werk & Bijstand, Wet investeren in jongeren, Besluit bijstandverlening zelfstandigen, Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over het gezag

-gegevens over de nationaliteit

-gegevens over het verblijfsrecht

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene en gerelateerden

-naamgebruik.

Bijzondere gegevens:

Bijlage 2 Art.59 lid 1 Besluit GBA:

-gegevens over het reisdocument

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding De gegevens opgenomen in Autorisatiebesluit BZK.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisregistratie personen

Organisatieonderdeel Waarvoor Gegevensset

Afdeling Publiekszaken

Team Belastingen Heffing:

-Gemeentewet Hoofdstuk XV

-gemeentelijke belastingverordeningen

Invordering:

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Oldambt Mutatiegegevens met betrekking tot adreswijziging, emigratie, immigratie, overlijden, vervolginschrijving en vervolguitschrijving.

Afdeling Ruimte en Economie

-Gemeentegarantie

-Grondzaken

-Ontwikkeling Woningwet, het BW, Wet RO en Wet op de Kadasters Mutatiegegevens met betrekking tot persoon, adreswijziging, emigratie, overlijden, vernaming, vervolg-inschrijving en vervolguitschrijving.

Afdeling Samenleving

Team WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

en:

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Mutatiegegevens met betrekking tot persoon, adreswijziging, emigratie, overlijden, vernaming, vernummering, vervolginschrijving en vervolg-uitschrijving.

Afdeling Samenleving

Leerplicht

Leerlingenvervoer Uitvoering van de leerplichtadministratie en actualisatie van het bestand

(leerplicht, vroegtijdig schoolverlaten en het Digitaal Onderwijsloket) Persoonsgegevens, oudergegevens, nationaliteitgegevens, inschrijvings-gegevens, verblijfplaatsgegevens en gezag/curatelegegevens met betrekking tot de groep 0 tot 27 jarigen.

Afdeling Werk & Inkomen

(Stichting Welzijn Oldambt

Bureau Vluchtelingen & Nieuwkomers Oldambt) Uitvoering van de Wet Inburgering Mutatiegegevens met betrekking tot persoon, verblijfstitels, adreswijziging, emigratie, immigratie nieuwkomers, overlijden en vervolginschrijving.

Afdeling Publiekszaken

Team GBA Uitvoering van de richtlijnen inzake de gelukswensen die namens de Koningin door kabinet van CdK in de provincie Groningen worden verzonden. Gegevens met betrekking tot persoon, adres, overlijden en verwijsgegevens voor de groep 100, 105 jaar en ouder.

Gegevens met betrekking tot persoon, huwelijk/partnerschapsregistratie, adres, overlijden en verwijsgegevens van de huwelijksjubilea van 60, 65, 70 en 75 jaar.

Afdeling Ondersteuning

Bestuurssecretariaat Uitvoering van de richtlijnen inzake de gelukswensen die door het gemeentebestuur worden verzonden of overgebracht. Gegevens met betrekking tot persoon, adres, overlijden en verwijsgegevenss voor de groep 100 jaar en ouder.

Gegevens met betrekking tot persoon, huwelijk/partnerschapsregistratie, adres, overlijden en verwijsgegevens van de huwelijksjubilea van 60, 65, 70 en 75 jaar.

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt

Registratie Waarvoor Gegevensset

Key2Datadistributie Distribueren van GBA-gegevens aan Key2Datadistributie waarna vervolgens op grond van autorisatie binnengemeentelijke afnemers automatisch voorzien worden van voor hem/haar relevante GBA-gegevens. Conform de specificaties in DDS.

Key2GH Verwerken van gebruikersmutaties via

GBA-WOZ koppeling t.b.v. correcte aanslagoplegging. Mutatiegegevens met betrekking tot adreswijziging, emigratie, immigratie, overlijden, vervolginschrijving en vervolguitschrijving.

GWS4all Bijhouden van de GWS4all applicatie door het opvoeren van nieuwe cliënten. Algemene gegevens:

Bijlage I Wet GBA:

-gegevens over de burgerlijke staat

-gegevens over het gezag

-gegevens over de nationaliteit

-gegevens over het verblijfsrecht

-adresgegevens

-administratienummer en BSN van betrokkene en gerelateerden

-naamgebruik.

Bijzondere gegevens:

Bijlage 2 Art.59 lid 1 Besluit GBA:

-gegevens over het reisdocument

Administratieve gegevens:

Bijlage 3 Art.59 lid 2 Besluit GBA:

-gegevens nav in onderzoek gestelde gegevens

-code geheimhouding

BIJLAGE 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt

Wie Waarvoor Welke cate-

gorie

Welke gegevens Geheim-houding Le-ges Basis

Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente) Voor de bijhouding van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse EU-overheden Ter uitvoering van de opgedragen taken Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermings-niveau Art. 76 WBP)

www.cbpweb.nl Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang!

Advies: toestemming burger vragen. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Art. 76 WBP

Buitenlandse rechtspersonen Ter uitvoering van de opgedragen taken Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke) Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Culturele organisaties Voor de aan deze organisaties opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Fondsverwervende organisaties Voor de aan deze organisaties opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Inburgeringsbureaus

(niet gemeentelijk) Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Instellingen/organisaties ten behoeve van:

- Maatschappelijke

dienstverlening

- Algemene/geestelijke

gezondheidszorg

- Kinderopvang

- Jeugdwelzijnswerk

- Ouderenzorg

- Gehandicaptenzorg

- Werkvoorziening zijnde

Synergon Voor de aan deze organisaties opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Kerken

(niet zijnde de SILA) Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Kredietbank

(privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting) Voor de aan deze organisatie opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Migrantenorganisaties Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

N.V. Winschoter PT (Publiq) Voor de aan deze organisatie opgedragen taken Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Onderwijsinstellingen

Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Ouderenorganisaties Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Patiëntenverenigingen Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen Voor de aan deze organisaties opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafdenzorg Voor de aan deze organisaties opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Sportorganisaties en -verenigingen Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties Voor de aan deze organisaties opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Vakorganisaties

Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel Voor de aan deze organisaties opgedragen taken. Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Vrouwenorganisaties Voor het bijhouden van de ledenadministratie Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Woningbouwverenigingen/ woningcorporaties die in de gemeente Oldambt als verhuurder werkzaam zijn Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg Vrije derde Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA Mogelijk Ja Art. 100 Wet GBA

BIJLAGE 5

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

Organisatieonderdeel Gegevens

In de gemeente Oldambt niet van toepassing