Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2011-

25-05-2010

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt:Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt, inclusief 1e wijziging 2Gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt;B e s l u i t e n:Vast te stellen de volgende:Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambtluidende als volgt:

Artikel 1  

Weigeringsgronden incidentele subsidies1. Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt geweigerd indien niet tenminste 30% vande begroting wordt gedekt door andere door andere inkomsten, bijvoorbeeld recettes, eigeninkomsten of andere subsidies.2. Een eenmalige subsidieaanvraag wordt geweigerd wanneer aan minder dan drie van devolgende criteria wordt voldaan:a. de activiteit voegt iets nieuws en verfrissends toe aan het reeds bestaande aanbod vancultuur, welzijn, zorg of sport in de gemeente Oldambt of heeft vernieuwende elementen in zich;b. er wordt rekening gehouden met ‘de maat van Oldambt’: kleinschaligheid is hierbij leidraad;c. de activiteit geeft concrete invulling aan één of meerdere thema’s van het gemeentelijk beleid;d. de activiteit richt zich op de in het gemeentelijk beleid geformuleerde doelgroepen;e. de activiteit geeft vorm aan een actueel thema en betrekt de inwoners /particulier initiatiefdaarbij in de uitvoering of als doelgroep;f. de activiteit is toegankelijk voor gehandicapten;g. er wordt samengewerkt met één of meerdere andere verenigingen /disciplines.Te verstrekken gegevens bij aanvraag subsidievaststelling kleine subsidies3. Bij subsidies onder de € 2000,-- in een kalenderjaar volstaat bij de aanvraag totsubsidievaststelling achteraf de informatie of de bij de aanvraag genoemde activiteitenuitgevoerd zijn en of het subsidiebedrag aan de genoemde activiteiten is besteed.Subsidies welzijn, zorg, cultuur en sport4. Aanvragen voor activiteiten op het gebied van welzijn en/of zorg dienen een bijdrage televeren aan preventie van sociaal isolement en eenzaamheid, dan wel bevordering vangezondheid in brede zin.5. Aanvragen op het gebied van cultuur en sport dienen te voldoen aan één van de volgendecriteria:a. de activiteit stimuleert de interesse en participatie in cultuur en/of sport;b. de activiteit is inhoudelijk en artistiek van voldoende kwaliteit;c. de activiteit bevordert de gezondheid in brede zin;d. de activiteit draagt bij aan de bevordering van de samenwerking tussen dorpen en wijken;e. de activiteit is niet (uitsluitend) gericht op de eigen leden en/of achterban, maar richt zich oppublieksparticipatie en het versterken van het culturele leven.Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt, inclusief 1e wijziging 36. Als er een Nederlands, Europees of wereldkampioenschap wordt gehouden in de gemeenteOldambt, waarbij een sport(st)er of sportvereniging uit de gemeente Oldambt deelneemt of alseen sport(st)er of sportvereniging uit de gemeente Oldambt deelneemt aan een Nederlands,Europees of wereldkampioenschap buiten de gemeente Oldambt, is een subsidie mogelijk meteen maximum van € 1.500,--. Aanvragen daarvoor moeten minimaal een maand vóór hetkampioenschap worden aangevraagd.7. Bijdragen aan sporttoernooien bedragen maximaal € 250,--. Dit kan ook in de vorm van hetbeschikbaar stellen van accommodatie of een tegemoetkoming in de accommodatiehuur.8. Bijdragen aan de prijzenpot van sporttoernooien bedragen maximaal € 150,-- met alstegenprestatie een advertentie in een programmablad.9. Ten behoeve van het volgen van een sporttechnische cursus (trainer etc.) worden 1/3 van dekosten met een maximum van € 250,-- per persoon per cursus vergoed. Daarbij wordt 1/3 doorde vereniging betaald en 1/3 door betrokkene.10. Een zangkoor ontvangt een basisbedrag van maximaal € 350,-- per jaar. Voor elk lid uit degemeente Oldambt komt daar maximaal € 5 bij en voor elk lid uit de regio € 2,50. Voordirectiekosten bedraagt de vergoeding maximaal 5% van de som van de hiervoor genoemdebedragen.Regionale activiteiten11. Regionale activiteiten komen in aanmerking voor subsidie als ten minste één anderegemeente of de provincie ook subsidie verstrekt.Subsidies wijkbudgetten en wijkleefbaarheidsfonds11a. Aanvragen voor organisatie- en wijkleefbaarheidsgelden dienen een bijdrage te leverenaan het dorps- en wijkgericht werken in de gemeente Oldambt, vergroten de leefbaarheid en desociale cohesie in dorp en wijk en worden ondersteund en getoetst door de dorps- ofwijkvertegenwoordiging met inachtneming van de onderstaande criteria.De aanvragen voor organisatiegelden dienen betrekking te hebben op één of meer van devolgende activiteiten:1. vergaderkosten2. publiciteits- en/of promotiekosten3. administratiekosten4. scholing dorps- of wijkvertegenwoordigersDe aanvragen wijkleefbaarheidsgelden dienen te voldoen aan de volgende criteria:1. de activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie in buurt, dorp of wijk tevergroten2. uit de aanvraag blijkt dat de betrokkenheid van de burgers en daarmee de burgerparticipatiewordt verbeterd3. activiteiten van een buurt, dorp of wijk in het kader van ontmoeting dienen aantoonbaaruitgevoerd te worden met zelfwerkzaamheid en uit cofinanciering of betaling van een eigenbijdrage van de deelnemers4. de activiteit dient uitvoeringsgereed te zijn en te worden uitgevoerd in het jaar van deSubsidiebeschikkingBeleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt, inclusief 1e wijziging 4Accountantscontrole12. Bij subsidies boven de € 50.000 is accountantscontrole verplicht. Bij bedragen tussen de €10.000 en € 50.000 geeft het college per geval in de beschikking aan of accountantscontrolenodig en onder de € 10.000 is geen accountantscontrole nodig.Reservevorming13. Een subsidieontvanger mag per 31 december van een jaar een algemene reserve vormenvan maximaal 20% van de in dat jaar ontvangen subsidie. In het geval van andere subsidies ofinkomsten wordt dit principe naar rato toegepast. Specifieke voorzieningen of reserves,bijvoorbeeld voor groot onderhoud, vallen buiten deze regel.Besluitvorming vóór begrotingsbehandeling14. Besluitvorming over subsidieaanvragen kan plaatsvinden vóór de begrotingsbehandelingindien dit onder voorbehoud van beschikbaarstelling van voldoende middelen door de raadplaatsvindt. Dit moet in de beschikking worden aangegeven. Indien de raad bij de begrotingvoldoende middelen beschikbaar stelt wordt de beschikking automatisch van kracht. Indien deraad onvoldoende middelen beschikbaar stelt, vervalt de beschikking en moet het college eennieuw besluit nemen.Verplichtingen van de subsidieontvanger15. Een handeling als bedoeld in artikel 4:71 lid 1 Awb behoeft toestemming van het collegeindien het bedrag van de subsidieverlening dan wel het bedrag waarop de subsidie krachtens debeschikking tot subsidieverlening ten hoogste kan worden vastgesteld, hoger is dan € 50.000,--.Artikel 4:71 lid 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.Hardheidsclausule16. In bijzondere gevallen kan het college besluiten af te wijken van deze beleidsregels.Inwerkingtreding en intrekking17. De “beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt”, inclusief 1e wijziging, treden nabehoorlijk te zijn bekendgemaakt in werking op 1 januari 2010.18. Gelijktijdig met de inwerkingtrekking komen te vervallen de met de subsidieverleningverbonden nadere regelingen of regels, beleidsregels en/of andere voorschriften die betrekkinghebben op het aanvragen, toekennen, afwijzen, vaststellen en afhandelen van gemeentelijkesubsidies in brede zin van de vroegere gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. Eenuitzondering wordt gemaakt voor de “beleidsregel accommodatiebeleid gemeente Reiderland”van 1 april 2008. Deze beleidsregel blijft tot eventuele beleidswijzigingen onverkort van kracht.Beleidsregels

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesteren wethouders van de gemeente Oldambtd.d. 25 mei 2010,De loco-secretaris, De burgemeester,H. Wieringa Mr. M. Zijlstra.