Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regeling melding financiële belangen gemeente Oldambt 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen gemeente Oldambt 2013
CiteertitelRegeling melding financiële belangen gemeente Oldambt 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 160
  2. artikel 15 CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014-

07-01-2014

Elektronisch gemeenteblad

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen gemeente Oldambt 2013

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van de cluster dienstverlening, afdeling P. en O. ;

overwegende:

dat op grond van artikel 15:1f van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uit-werkingsovereenkomst (UWO) een regeling moet worden getroffen voor de melding van financi-ele belangen;

Gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg en na verkregen instemming van de On-dernemingsraad;

Gelet op genoemd artikel 15:1f van de CAR/UWO en 160 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n: vast te stellen de navolgende: “Regeling  melding financiële belangen gemeente Oldambt 2013”, luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Ambtenaar: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

Artikel 2 Toepassing

Deze regeling is van toepassing op alle ambtenaren met een tijdelijke of vaste aanstelling bij de gemeente Oldambt.

Artikel 3 Doel

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken, moeten worden gemeld. 

Artikel 4 Meldingswijze

Melding van de financiële belangen vindt schriftelijk plaats bij de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris meldt zijn financiële belangen bij de burgemeester.

Artikel 5 Inhoud van de melding

De melding omvat:

a. de functie die de ambtenaar bekleedt bij de gemeente Oldambt.

b. de financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. Voorbeelden: bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond,

financiële deelneming in ondernemingen.

c. de ingangsdatum van de financiële belangen.

Artikel 6 Registratie

De gemelde financiële belangen worden centraal geregistreerd door de afdeling P&O en be-waard in het persoonsdossier van de betreffende ambtenaar.

Artikel 7 Verstrekking nadere gegevens

De ambtenaar is verplicht, op verzoek van het college of de gemeentesecretaris nadere gege-vens te verstrekken over het financiële belang of het bezit van of transacties in effecten.

Artikel 8 Melding wijzigingen

De ambtenaar is verplicht wijzigingen te melden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 en 5.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling melding financiële belangen gemeente Oldambt 2013” en treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2014.

Aldus besloten op 7 januari 2014.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

De secretaris     De burgemeester,

H.J.J.Groothuis    P.Smit