Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Bezoekreglement Archieven gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoekreglement Archieven gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Overheid.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2014Onbekend

01-07-2014

Electronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoekreglement Archieven gemeente Oldambt

 

 

Artikel 1. Algemeen

 • 1.

  Het archief is voor publiek toegankelijk op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur.

   

 • 2.

  Het archief van de gemeente Oldambt bevindt zich op twee locaties: voormalig gemeentehuis in Scheemda en het gemeentehuis van Oldambt in Winschoten. Bezoekers hebben toegang tot werkruimten op beide locaties. De werkruimte van locatie Scheemda bevindt zich op de 1e verdieping, de voormalige kantineruimte; de werkruimte van locatie Winschoten bevindt zich op de 1e verdieping, kamer 165.

   

 • 3.

  Koffie en thee zijn gratis te verkrijgen. Tegen betaling kan van de cateringfaciliteiten op beide locaties gebruik worden gemaakt.

  Locatie Scheemda heeft een rokersruimte op de 1e verdieping, locatie Winschoten heeft geen rokersruimte beschikbaar.

   

Artikel 2. Registratie en toegang
 • 1.

  Bezoekers melden zich bij ieder bezoek. Wanneer de locatie Winschoten wordt bezocht dan meld de bezoeker zich bij de receptie. Wanneer de locatie Scheemda wordt bezocht dan wordt er met de bezoeker en een medewerker van team Informatie eerst telefonisch een afspraak gemaakt. Op beide locaties wordt de bezoeker door de medewerker Informatie opgehaald en begeleid naar de werkruimte.

 • 2.

  Bij het eerste bezoek krijgt de bezoeker een exemplaar van het bezoekersreglement uitgereikt.

 • 3.

  Bij het eerste bezoek legitimeert en registreert de bezoeker zich. Zonder deze registratie wordt geen inzage in archiefstukken gegeven. De registratie bevat naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, onderwerp van onderzoek, bezoekdatum en handtekening van de bezoeker.

  Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders ved.

   

 • 4.

  Door ondertekening van de registratie verklaart de bezoeker bekend te zijn met en zich te houden aan het bezoekersreglement. Wanneer een bezoeker zich niet houdt aan de regels of aanwijzingen van medewerkers niet opvolgt, kan de toegang tot de werkruimte ontzegd worden.

 • 5.

  Bij ieder vervolgbezoek wordt gecontroleerd of de bezoeker geregistreerd staat, desgewenst met legitimatie. De bezoekdata worden bijgeschreven bij de registratie, waarin in overleg met de bezoeker correcties en aanvullingen kunnen worden aangebracht.

 • 6.

  De faciliteiten in de werkruimte zijn bedoeld als hulpmiddel bij onderzoek en mogen daarom niet voor andere (privé) doeleinden worden ingezet.

Artikel 3. Raadpleging

 • 1.

  Stukken kunnen worden aangevraagd via de aanwezige medewerker van het team Informatie.

 • 2.

  Er kunnen uitsluitend stukken worden aangevraagd uit (openbare) archieven en collecties, die toegankelijk zijn middels een toegang (inventaris of plaatsingslijst).

 • 3.

  Na aanvraag duurt het maximaal 15 minuten voordat stukken ter inzage worden gegeven.

 • 4.

  Inzage en openbaarheid van stukken wordt conform de Archiefwet en het afzonderlijk bij archieven bepaalde geregeld.

 • 5.

  Indien de toestand van archiefstukken daartoe aanleiding geeft of die stukken niet veilig aan de bezoeker kunnen worden verstrekt, kan de inzage worden afgewezen door de medewerker Informatie.

 • 6.

  Geheel of gedeeltelijke afwijzing van verzoeken tot inzage worden al naar gelang de aard van het verzoek op schriftelijke of mondelinge wijze toegelicht. Men kan hiertegen bezwaar aantekenen bij het gemeentebestuur.

 • 7.

  Indien de bezoeker niet verklaart dat het onderzoek een historische, wetenschappelijk, genealogisch of statisch doel dient, zullen geen stukken ter inzage worden gegeven die onder het regime van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

 • 8.

  Voor de inzage van stukken waarvan de openbaarheid is beperkt kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.

 • 9.

  Raadpleging van stukken kan alleen op de daartoe aangewezen werkplek plaatsvinden en daarvoor moeten aanwezige hulpmiddelen worden gebruikt volgens de aanwijzingen.

 • 10.

  Op archiefstukken mag niet worden geschreven en vouwen, kreuken of scheuren dienen te worden voorkomen.

 • 11.

  Leunen op stukken, bevochtigen van pagina’s bij het omslaan of blijvend aanbrengen van bladwijzers tussen stukken is niet toegestaan.

 • 12.

  De aangetroffen interne volgorde van de geraadpleegde stukken mag niet worden veranderd.

 • 13.

  Na raadpleging dienen de stukken weer te worden geretourneerd aan de aanwezige medewerker Informatie.

Artikel 4. Reproducties

 • 1.

  Het is mogelijk om archiefstukken te laten reproduceren, tenzij de materiële staat zich ertegen verzet of er andere wettelijke beletselen zijn in de ogen van de aanwezige medewerker.

 • 2.

  Reproduceren kan op aanvraag gebeuren door de medewerker Informatie en mag niet door de bezoeker zelf worden gedaan. Van deze regel kan worden afgeweken, hetgeen wordt beoordeeld door de aanwezige medewerker.

 • 3.

  Het tijdstip van reproduceren is afhankelijk van de hoeveelheid en de beschikbaarheid van middelen. De aanwezige medewerker Informatie beoordeelt dit.

 • 4.

  De kosten van reproducties worden vooraf vastgesteld en zijn beschikbaar op een aanwezige tarievenlijst.

Artikel 5. Bezwaar en klachten

 • 1.

  Geheel of gedeeltelijke afwijzing van verzoeken tot inzage worden al naar gelang de aard van het verzoek op schriftelijke of mondelinge wijze toegelicht. De Archiefwet 1995 of de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze afwijzing.

 • 2.

  Voor klachten over de dienstverlening geldt de klachtenregeling van de gemeente Oldambt.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit bezoekersreglement treedt – na behoorlijk te zijn bekend gemaakt - in werking met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 7. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “bezoekersreglement gemeente Oldambt”.