Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening individuele studietoeslag gemeente Oldambt 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag gemeente Oldambt 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag gemeente Oldambt 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, eerste lid, onder c van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

17-11-2014

Elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag gemeente Oldambt 2015

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2014;

Gezien de adviezen van de WSW Raad Synergon, de WMO Raad en het Cliëntenpanel Oldambt;

Gezien het advies van de raadscommissie Samenleving, Werk en Inkomen d.d. 4 november 2014;

Gelet op artikel 8, eerste lid, onder c van de Participatiewet;

B E S L U I T: 

vast te stellen de navolgende:

Verordening individuele studietoeslag gemeente Oldambt 2015

luidende als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  studietoeslag: individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet;

 • b.

  wet: Participatiewet.

Hoofdstuk 2 Studietoeslag

Artikel 2.

Een verzoek om een studietoeslag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3.
 • 1.

  1.Een persoon kan eenmaal binnen een periode van twaalf maanden in aanmerking komen voor een studietoeslag.

 • 2.

  2.De studietoeslag wordt toegekend voor een periode van twaalf maanden of, indien de duur van de opleiding korter is, voor de periode dat belanghebbende de opleiding volgt.

Artikel 4.

De studietoeslag bedraagt € 100 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex voor het Centraal Bureau van de Statistiek. De bedragen worden afgerond op hele euro’s.

Artikel 5.

De studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen een bepaling of bepalingen bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7. Nadere regels

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van deze verordening kan het college nadere regels stellen.

Artikel 8. Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt – na behoorlijk te zijn bekend gemaakt - in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening individuele studietoeslag gemeente Oldambt 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Oldambt

d.d. 17 november 2014

De griffier, De voorzitter

P.Norder P. Smit