Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2016
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 221 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

14-12-2015

Elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gemeente Oldambt 2016

De raad van de gemeente Oldambt;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;

 

gelet op artikel 221 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN,

 

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik;

b woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden;

c bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.

Artikel 2 Belastingplicht

1 Onder de naam ‘belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten’ worden ter zake van

binnen de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:

a een gebruikersbelasting van degene die – naar de omstandigheden beoordeeld – bij het begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;

b een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting

2 Met betrekking tot de gebruikersbelasting wordt:

a gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

b het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft gesteld.

3 Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter

beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die ruimte of deel daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking is gesteld.

Artikel 3 Belastingobject

Als één ruimte wordt aangemerkt:

a een binnen de gemeente gelegen ruimte;

b een gedeelte van een onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

c een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of onder b bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

d het binnen de gemeente gelegen deel van een onder a bedoelde ruimte, van een in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

1 De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de

volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de

verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang

in gebruik zou kunnen nemen.

2 De heffingsmaatstaf van een roerende bedrijfsruimte wordt bepaald op de vervangingswaarde, met uitzondering van roerende ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid.

Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:

a de aard en de bestemming van de ruimte;

b de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele

veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.

3 In afwijking van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw

bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in

aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een

bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet

geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde bestemming.

4 Met betrekking tot een roerende woonruimte die deel uitmaakt van een op de voet van de

Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid,

onderdeel b, van de in die wet bedoelde voorwaarden, wordt in zoverre afgeweken van het

eerste lid, dat de heffingsmaatstaf wordt bepaald met inachtneming van een vooronderstelde

verplichting om het landgoed gedurende 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen

opstaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of

gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te

maken van die woonruimte.

5 Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de

waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan

de gehele ruimte.

Artikel 5 Vrijstellingen

1 In afwijking van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten

aanmerking gelaten, de waarde van:

a glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

b ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

c ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

d ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

e werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als ruimten zijn aan te merken

f bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige bedrijfsruimten die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;

g ruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning.

2 De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde bedrijfsruimte

geldt niet voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van die ruimten niet het

genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

3 In afwijking van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de

gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de

bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn

aan woondoeleinden.

Artikel 6 Waardepeildatum

1 De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op 1 januari 2015 heeft.

2 De heffingsmaatstaf vindt toepassing voor kalenderjaar 2016.

3 De waarde van de ruimte wordt bepaald naar de staat waarin de ruimte op de

waardepeildatum verkeert.

4 Indien een ruimte tussen de waardepeildatum en het begin van het kalenderjaar:

a opgaat in een andere ruimte dan wel meer ruimten, of

b wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging

hetzij verandering van bestemming, of

c een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de ruimte

geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het derde lid, de waarde

bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar.

Artikel 7 Belastingtarieven

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,3629%;

 • b.

  de eigenarenbelasting

 • c.

  voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,2632 %;

 • d.

  voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4674 %.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen die worden opgelegd in het kalenderjaar waarop zij betrekking hebben, worden betaald in 3 termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet, de tweede termijn vervalt één maand na de eerste termijn en de laatste termijn vervalt één maand na de tweede termijn, doch uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbil­jet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 80,=, doch minder is dan € 2.600,=, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven.

  De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De 'Verordening op roerende woon- en bedrijfsruimten Oldambt 2015" van 15 december 2014

wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

4 Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening op roerende woon- en

bedrijfsruimten Oldambt 2016'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Oldambt

d.d. 14 december 2015.

De griffier, De voorzitter,

Pieter Norder Pieter Smit