Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening op de heffing en de  invordering van campergeld Oldambt 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de  invordering van campergeld Oldambt 2016
CiteertitelVerordening op de heffing en de  invordering van campergeld Oldambt 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

14-12-2015

Electronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van campergeld gemeente Oldambt 2015

De raad van de gemeente Oldambt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2015;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel; a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van campergeld gemeente Oldambt 2016,

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening  verstaat  onder:

 

acamperplaats: de volgende  hiervoor  aangewezen  locatie:

 

Camperplaats  Blauwestad,  De Elfenbank,  locatie voormalige  Rode Rups, Blauwestad  (10 plaatsen)

 

bcamper: een (bestel)auto,  ingericht voor  het vervoeren  van  twee of meer personen en geschikt voor  kamperen c.q. buitenhuis  verblijven  met de mogelijkheid  tot overnachten;

 

cgebruiker:  degene die de camperplaats  inneemt. Als gebruiker wordt aangemerkt:

 

1de eigenaar  van de camper;

2. in geval  van verhuur  van de camper, degene  op wiens naam de huurovereenkomst  is

  gesteld (de huurder);

3als er geen eigenaar of huurder  aanwezig is,  wordt de gebruiker aangewezen  door de

 dienstdoende  havenmeester  of beheerder;

 

d. etmaal: een periode van 24 uren, gemeten van 12.00 uur.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “campergeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een camperplaats, daaronder begrepen de diensten die met het innemen van de camperplaats verband houden, inclusief afname van water en elektriciteit.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker die een camperplaats inneemt.

Artikel 4 Tarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 18,30 per camperplaats per etmaal. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.

Artikel 5 Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak bedraagt tenminste één etmaal en begint met ingang van de dag waarop de camperplaats wordt ingenomen.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Onder schriftelijke kennisgeving wordt mede begrepen een bon, nota of ander geschrift.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, als dit later

is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Als de belastingplicht in de loop van een etmaal aanvangt, is het recht verschuldigd van een

volledig etmaal.

3. Als de belastingplicht in de loop van een etmaal eindigt, bestaat geen aanspraak op gedeeltelijke

ontheffing van het verschuldigde recht

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van campergeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van het campergeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1.De “Verordening op de heffing en de invordering van campergeld gemeente Oldambt 2015” van 1 juni 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2016.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op de heffing en de invordering van campergeld Oldambt 2016”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Oldambt

d.d. 14 december 2015

De griffier, De voorzitter,

P.Norder P. Smit