Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Aanwijsbesluit Toezichthouders Werkorganisatie DEAL Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Toezichthouders Werkorganisatie DEAL Drank- en Horecawet
CiteertitelAanwijsbesluit Toezichthouders Werkorganisatie DEAL Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2017Onbekend

21-06-2017

Elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzen toezichthouders

De burgemeester van gemeente Oldambt,

OVERWEGENDE,

• dat de gemeente Oldambt belast is met het toezicht op en de naleving van het bij of krachtens diverse wetgeving en gemeentelijke verordeningen gestelde; • dat de gemeente Oldambt de toezicht op de Drank- en Horecawet heeft uitbesteed aan de Werkorganisatie DEAL; • dat de personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift moeten worden aangewezen;

 

GELET OP,

• het bepaalde in artikel 41 lid 1 sub b van de Drank- en Horecawet;

 

BESLUIT:

1. de volgende personen aan te wijzen als toezichthouders Mevrouw Martha HuitsingDe heer Anthony.P.F. van den BergMevrouw Hilda Wolda De heer Sander R. van Dijken De heer Bouwe T. J. Janssens allen werkzaam bij de Werkorganisatie DEAL , Gevelsteen 12 , 9934 LN Delfzijl

2. de directeur van de Werkorganisatie DEAL, Gevelsteen 12, 9934 LN Delfzijl opdracht te geven om legitimatiebewijzen uit te geven aan de op grond van dit besluit aangewezen toezichthouders. Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending van een afschrift ervan aan de Werkorganisatie DEAL.

Voorts wordt dit besluit gepubliceerd op de gemeentelijke website .

 

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht op 21 juni 2017

 

Burgemeester van de gemeente Oldambt,

 

Pieter Smit