Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017
CiteertitelBeleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 2. Artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201717-12-201916-01-2020Onbekend

18-07-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt:

 

Gelet op titel 4.2 (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2015.

B e s l u i t :

vast te stellen de:

Beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017

 

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2015

b. Nadere regels: Subsidieregeling Oldambt 2015

c. Beleidsregel: Beleidsregel sancties subsidieaanvragen gemeente Oldambt 2017

d. Termijnoverschrijding: overschrijding van de aanvraagtermijn, zoals bedoeld in de ASV of termijnen genoemd in de nadere regels met betrekking tot aanvragen subsidies.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregel is niet van toepassing op het aanvragen van incidentele subsidies zoals bedoeld in de subsidieregeling Oldambt 2015.

 

Paragraaf 2 Sancties aanvraag subsidieverlening

Artikel 2 Te laat ingediende subsidieaanvraag

 • 1.

  Als een aanvraag om een subsidie, zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 van de ASV , wordt ingediend na 1 oktober maar vóór 1 januari wordt de aanvraag wel in behandeling genomen, maar wordt het subsidiebedrag – voor zover subsidie met inachtneming van de ASV en nadere regels – verlaagd.

 • 2.

  Als een aanvraag om een subsidie zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 van de ASV, wordt ingediend op 1 januari maar vóór 1 juli in het lopend jaar wordt de aanvraag wel in behandeling genomen, maar wordt het subsidiebedrag – voor zover subsidie met inachtneming van de ASV en nadere regels- verlaagd.

 • 3.

  Bij termijnoverschrijdingen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt het te verlenen subsidiebedrag verlaagd met 5% van het te verlenen subsidiebedrag als de aanvraag wordt ontvangen na 1 oktober en vóór 1 januari;

 • 4.

  Bij termijnoverschrijdingen, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt het te verlenen subsidiebedrag verlaagd met 10% van het te verlenen subsidiebedrag als de aanvraag wordt ontvangen na 1 januari en vóór 1 juli ;

 • 5.

  Als een aanvraag om een subsidie zoals bedoeld in artikel 7, lid 1 van de ASV wordt ingediend op of na 1 juli voor het lopende jaar wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 3 Recidive

Als een aanvrager in een volgend jaar opnieuw te kort schiet en de subsidie is verlaagd op grond van artikel 2 van deze beleidsregel wordt het van toepassing zijnde verlagingspercentage verdubbeld dan wel vindt verdubbeling van het minimum op te leggen verlagingspercentage plaats tot een maximum van:

a. 15% als de termijnoverschrijding betrekking heeft op artikel 2, lid 3 van deze regeling;

b. 25% als de termijnoverschrijding betrekking heeft op artikel 2, lid 4 van deze regeling.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 september 2017.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel sancties subsidieaanvragen Oldambt 2017.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt van 18 juli 2017

De secretaris, H.J.J. Groothuis

De burgemeester, P. Smit