Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016
CiteertitelRegeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201406-01-2014Onbekend

27-09-2016

Elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016

De college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

 

Gelezen het voorstel van het cluster Dienstverlening d.d. 27 september 2016, casenr. 16.00394;

 

Gelet op de bepalingen van de:

- artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

- artikel 156 van de Gemeentewet;

- Verordening Gegevensvertrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2014;

- Wet bescherming persoonsgegevens;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Regeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016

 

luidende als volgt:

Artikel 1 Verstrekking aan een organisatieonderdeel van de gemeente

 

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen

    gegevens uit de basisregistratie aan organisatieonderdelen van de gemeente Oldambt worden verstrekt, voor zover deze de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de

    basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organisatieonderdelen van de gemeente

  personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

 • 4.

  De clusterdirecteur Dienstverlening wijst namens het college in bijlage 1 de organisatieonderdelen van

  de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze  van verstrekken.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de

    gemeente Oldambt en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente   Oldambt was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente

    een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden   verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de

    behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere   echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de   echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als

    genoemd in bijlage 3 van deze Regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 3.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

 

 • 1.

   Deze regeling treedt - na behoorlijk te zijn bekend gemaakt - in werking met ingang van de dag na haar

     bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

   Met inwerkingtreding van deze regeling wordt de ‘Regeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen

     gemeente Oldambt 2014’ ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

Van de raad van de gemeente Oldambt

d.d. 27september 2016.

De secretaris, De voorzitter,

Herman Groothuis, Pieter Smit

Toelichting

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet basisregistratie persoonsgegevens (Wbrp). Dit heeft als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wbrp is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatie­voorziening deel uitmaakt. De onderhavige regeling voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organisatieonderdelen van de gemeente Oldambt.

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Oldambt en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Oldambt aan de vereisten zoals gesteld in de Wbrp.

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organisatieonderdelen van de gemeente Oldambt over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Oldambt beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Oldambt.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een organisatieonderdeel van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Oldambt woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Oldambt op grond van artikel 3.2 Wbrp.

Zolang de Wbrp door de gemeente Oldambt wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Oldambt beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Oldambt woonachtig zijn, dient de gemeente Oldambt het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Oldambt. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de wet kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derdenVoor de aanwijzing van gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden wordt verwezen naar bijlage 3.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Oldambt 2016, waarmee deze regeling kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 

Bijlagen

 

 • 1.

  Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de Basisregistratie personen en aan wie gegevens uit de basisregistratie personen worden verstrekt;

 • 2.

  Lijst van binnengemeentelijke afnemers waarmee, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden uitgewisseld;

 • 3.

  Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen voor de gemeente en categorieën derden.

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Oldambt hebben rechtstreekse toegang tot de basisregistratie personen.

 

Organisatieonderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

basisregistratie personen

 

Dienstverlening

Team Klant Contact Centrum Team Informatie/BRP

Belast met de uitvoering op het gebied van:

Wet en besluit BRP,

Kieswet,

Kiesbesluit,

Wet Raadgevend referendum,

Besluit Raadgevend referendum,

Besluit Burgerlijke Stand,

Burgerlijk Wetboek,

Nationaliteitswetgeving,

Wet op de lijkbezorging,

Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag,

Paspoortwet en PUN,

Regelgeving rijbewijzen,

Gevonden voorwerpen

Alle gegevens op de persoonslijst, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel voor applicatiebeheer, profiel voor receptie, profiel voor frontoffice,

profiel frontoffice + NRD, profiel voor backoffice, profiel burgerlijke stand\sprongfuncties, profiel burgerlijke stand + frontoffice)

Dienstverlening

Team Belastingen

Belast met de uitvoering op het gebied van de belastingwetgeving

Persoonsgegevens, oudergegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens, kindgegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel voor raadpleger team belastingen)

Dienstverlening

Team Informatie DIV

Registratie in Corsa

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, kindgegevens (profiel raadplegen voor DIV)

Dienstverlening

Team Informatie/ gegevensbeheer

Belast met de uitvoering op het gebied van WOZ

Persoonsgegevens,

huwelijksgegevens, overlijdensgegevens,

inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens,

adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel raadplegen team gegevensbeheer WOZ)

Dienstverlening Team FIJF

Belast met de administratieve uitvoering met betrekking tot debiteuren en gerechtsdeurwaarders

Persoonsgegevens, nationaliteitsgegevens, burgerlijke staatgegevens, huwelijkgegevens, inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens, kindgegevens, verblijfstitelgegevens, gezag-/curatelegegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel financiële administratie)

Ruimtelijke Zaken

Team Beheer en realisatie

Belast met de uitvoering op het gebied van Wet op de lijkbezorging en begraafplaatsenadministratie

Persoonsgegevens,

oudergegevens,

huwelijksgegevens,

overlijdensgegevens,

inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens,

kindgegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel raadplegen begraafplaatsen)

Ruimtelijke Zaken Team Handhaving en toezicht

Belast met de administratieve uitvoering op het gebied van: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

Wet Milieubeheer,

Algemene Wet Bestuursrecht

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel handhaving)

Ruimtelijke Zaken Team VTH

Belast met de uitvoering op het gebied van: APV,

Drank en horecawet,

Winkeltijdenwet,

Wet Bibob,

Verkeerswetgeving,

Wet op de Kansspelen,

Luchtvaartwetgeving,

Leegstandswet,

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

Wet Milieubeheer,

Algemene Wet Bestuursrecht

Persoonsgegevens, burgerlijke staatgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens,

inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel drank, horeca, kansspelen en winkeltijdenwet)

Ruimtelijke Zaken Team Vastgoed

Belast met de uitvoering op het gebied van registratie van vastgoedinformatie voor diverse gemeentelijke taken

Persoonsgegevens, overlijdensgegevens,

verblijfplaatsgegevens, adres- en bewoninggegevens (profiel ruimte en economie)

Maatschappelijke Zaken

Team Inkomen

Team Werk

Team Voorzieningen Dienstverlening Team Informatie/ applicatiebeheer

Belast met de uitvoering op het gebied van: Participatiewet, Wet BOPZ, Wet IOAW, Wet IOAZ, Wet SUWI, Bbz, Wet Re-integratie, Wet Boeten, Wet WMO, Wet Inburgering

Persoonsgegevens,

oudergegevens,

nationaliteitsgegevens,

burgerlijke staatgegevens, huwelijksgegevens,

overlijdensgegevens,

inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens,

kindgegevens,

verblijfstitelgegevens,

gezags- en curatelegegevens,

reisdocumentgegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel raadpl KCC, domein WIZ/WMO)

Maatschappelijke Zaken

Team WMO

 

Belast met de uitvoering op het gebied van: Participatiewet, Wet WMO, Wet IOAW, Wet IOAZ, Wet SUWI, Bbz

Persoonsgegevens,

oudergegevens,

nationaliteitsgegevens,

burgerlijke staatgegevens, huwelijksgegevens,

overlijdensgegevens,

inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens,

kindgegevens,

verblijfstitelgegevens,

gezags- en curatelegegevens,

adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel team WMO)

Maatschappelijke Zaken Team Jeugd

Belast met de uitvoering op het gebied van: Jeugdwet

Wet WMO

Persoonsgegevens,

oudergegevens,

nationaliteitsgegevens,

burgerlijke staatgegevens, huwelijksgegevens,

overlijdensgegevens,

inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens,

kindgegevens,

verblijfstitelgegevens,

gezagsgegevens,

adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel voor jeugdconsulent en jeugdteam)

Maatschappelijke Zaken Team Subsidies

Belast met de uitvoering op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Persoonsgegevens,

oudergegevens,

inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens,

gezagsgegevens,

adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel kinderopvang)

Maatschappelijke Zaken Team Leerlingzaken

Belast met de uitvoering op het gebied van Leerplichtwet en leerlingenvervoer

Persoonsgegevens oudergegevens, verblijfplaatsgegevens,

gezagsgegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel leerplichtadministratie / leerlingenvervoer)

Maatschappelijke Zaken Team management assistentes

Belast met de uitvoering op het gebied van registratie van cliënten zorgnetwerk

Persoonsgegevens, oudergegevens, nationaliteitsgegevens, burgerlijke staatgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens, verblijfstitelgegevens, gezagsgegevens, adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens (profiel 7 zorgnetwerken)

  

Lijst van binnengemeentelijke afnemers aan wie gegevens uit de basisregistratie personen  worden verstrekt

  

Organisatieonderdeel

Waarvoor

Gegevensset

basisregistratie personen

Directie Bestuurssecretariaat

Maandelijkse mutatie-berichtgeving Lustrumoverzicht: 60-, 65-, 70-, 75- en 80-jarige huwelijksjubilea voor felicitaties

Huwelijksdatum, geboortedatum partners, naam(gebruik) partners, adresgegevens partners

Directie Bestuurssecretariaat

Maandelijkse mutatie-berichtgeving Overzicht 100-jarigen en 100 plusjarigen voor felicitaties

Geboortedatum, Naam(gebruik), geslacht, adresgegevens

 

Cluster Dienstverlening Team communicatie

Maandelijkse mutatie-berichtgeving Nieuwe inwoners

Adresgegevens, datum vestiging, gezinsrelatie omschrijving

Cluster Ruimtelijke Zaken Team VTH

Maandelijkse mutatie-berichtgeving Overzicht van panden die voor het eerst bewoond zijn voor controle gereedmelding nieuwe panden

Adresgegevens, datum begin adres, datum aanvang adres

Cluster Ruimtelijke Zaken Team Ruimte en Economie

Maandelijkse mutatie- berichtgeving Monitoring van leegstand van woningen voor woonplan

Adresgegevens, einddatum bewoning, omschrijving reden

Cluster Dienstverlening Team Belastingen

Wekelijkse mutatie- berichtgevingen Uitval BRP WOZ koppeling

Actualisering persoonsgegevens geboortedatum, naam(gebruik), BSN, Binnengemeentelijke verhuizingen geboortedatum, naam(gebruik), BSN, gegevens oud en nieuw adres, datum aanvang adreshouding Emigraties geboortedatum, naam, BSN, gegevens oud adres, datum vertrek uit Nederland, land waarnaar vertrokken, adres buitenland Immigraties geboortedatum, naam, BSN, datum aanvang adreshouding, land vanwaar ingeschreven, adresgegevens Vervolginschrijvingen geboortedatum, naam, BSN, datum aanvang adreshouding, gemeente van inschrijving, adresgegevens Vervolguitschrijving geboortedatum, naam, BSN, adresgegevens, datum uitschrijving, gemeente van uitschrijving Overlijden geboortedatum, naam, BSN, adresgegevens, datum overlijden, plaats overlijden

   

Cluster Maatschappelijke Zaken Het oude Ambt

Wekelijkse mutatie- berichtgevingen Voorlichting aan senioren vanaf 75 jaar

Actualisering persoonsgegevens voornamen, naam(gebruik) oud en nieuw, aanschrijfnaam, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum Binnengemeentelijke verhuizingen voornamen, naam, aanschrijfnaam, geboortedatum, gegevens oud en nieuw adres, functie oud en nieuw adres, verhuisdatum Emigraties voornamen, naam, aanschrijfnaam, adresgegevens, functie adres, geboortedatum Immigraties voornamen, naam(gebruik), aanschrijfnaam, adresgegevens, functie adres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staatgegevens Nieuwe instroom voornamen, naam, aanschrijfnaam, adresgegevens, functie adres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat Gevestigd in de gemeente voornamen, naam, aanschrijfnaam, gegevens nieuw adres, functie adres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat

 

 

  

Cluster Maatschappelijke Zaken Het oude Ambt

Wekelijkse mutatie- berichtgevingen Seniorenvoorlichting

Vertrek uit de gemeente voornamen, naam, aanschrijfnaam, gegevens oud adres, functie adres, adresgegevens, geboortedatum Overlijden voornamen, naam, aanschrijfnaam, adresgegevens, functieadres, geboortedatum

 

   

BIJLAGE 2

  

Lijst van binnengemeentelijke applicaties waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden uitgewisseld

  

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

Key2Datadistributie

Diverse gemeentelijke taken.

Geautomatiseerde distributie van authentieke gegevens naar binnengemeentelijke afnemers t.b.v. uitvoering publiek-rechtelijke taak.

 

Gegevensuitwisseling vindt plaats via Key2Datadistributie aan de aangesloten applicaties: persoonsgegevens, oudergegevens nationaliteitsgegevens, burgerlijke staat gegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens, adresgegevens, kindgegevens, verblijfstitelgegevens, gezagsgegevens, reisdocumentgegevens

Atos E-suite

Gemeentelijke dienstverlening

Eenzijdig ontvangen van gegevens uit Key2Burgerzaken via een dataload: persoonsgegevens oudergegevens nationaliteitsgegevens burgerlijke staat gegevens

huwelijksgegevens inschrijvingsgegevens verblijfplaatsgegevens kindgegevens adres- en bewoninggegevens

BPA (Key2Begraven)

Uitvoering van wet op de lijkbezorging en voeren van begraafplaatsenadministratie

Via Key2Datadistributie gekoppeld aan Key2Burgerzaken, uitwisseling vindt plaats via kennisgeving en vraag/antwoord: persoonsgegevens, oudergegevens, nationaliteitsgegevens,

huwelijksgegevens, burgerlijke staatgegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens, kindgegevens

verblijfstitelgegevens, gezagsgegevens, adresgegevens en bewoninggegevens

     

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

Corsa

Diverse gemeentetaken en controle tenaamstelling postverwerking

Via Key2Datadistributie gekoppeld aan Key2Burgerzaken. Corsa kan alleen raadplegen. Eenrichtingsverkeer van persoonsgegevens, burgerlijke staatgegevens, overlijdensgegevens, inschrijvingsgegevens, verblijfplaatsgegevens, gezags- en curatelegegevens, verblijfstitelgegevens, en verwijsgegevens

FIS (Key2Financiën)

Gemeentewet en Burgerlijke Wetboek

Via Key2Datadistributie gekoppeld aan Key2Burgerzaken, uitwisseling vindt plaats via kennisgeving en vraag/antwoord: persoonsgegevens, huwelijksgegevens, verblijfplaatsgegevens, overlijdensgegevens, adresgegevens en verwijsgegevens

GHS (Key2Belastingen)

Uitvoering belastingwetgeving en Gemeentewet

Via Key2Datadistributie gekoppeld aan Key2Burgerzaken, uitwisseling vindt plaats via kennisgeving en vraag/antwoord: persoonsgegevens,

huwelijksgegevens, burgerlijke staatgegevens,

overlijdensgegevens,

inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens,

kindgegevens,

adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens

 

LBA jongerenregistratie

Uitvoering onderwijstaken voor leerplicht, voortijdig school-verlaten en leerlingenvervoer

Via Key2Datadistributie gekoppeld aan Key2Burgerzaken, uitwisseling vindt plaats via kennisgeving en vraag/antwoord: persoonsgegevens, oudergegevens, nationaliteitsgegevens, burgerlijke staatgegevens, inschrijvingsgegevens,

overlijdensgegevens, kindgegevens verblijfstitelgegevens gezagsgegevens,

verblijfstitelgegevens, gezags-/curatelegegevens adres- en verwijsgegevens

  

Registratie

Waarvoor

Gegevensset

PGC (Powerforms)

Uitvoering van de WABO,  Woningwet en WRO

Via Key2Datadistributie gekoppeld aan Key2Burgerzaken, uitwisseling vindt plaats via kennisgeving: persoonsgegevens, inschrijvingsgegevens, huwelijksgegevens, burgerlijke staatgegevens, inschrijvingsgegevens,

overlijdensgegevens, gezags- en curatelegegevens, verblijfstitelgegevens,

adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens

Suite voor het sociaal domein (GWS4all)

Uitvoering administratie op het gebied van de Participatiewet, WMO, Wet BOPZ, Wet IOAW, Wet IOAZ, Wet SUWI, Bbz, Wet Re-integratie, Wet Boeten en Wet Inburgering

Via Key2Datadistributie gekoppeld aan Key2Burgerzaken, uitwisseling vindt plaats via kennisgeving en vraag/antwoord: persoonsgegevens, nationaliteitsgegevens, huwelijksgegevens, burgerlijke staatgegevens, inschrijvingsgegevens,

verblijfplaatsgegevens, overlijdensgegevens, verblijfstitelgegevens adres- en bewoninggegevens en verwijsgegevens

 

BIJLAGE 3

  

Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen voor de gemeente en categorieën derde

 

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

 

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

 

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme

Bibliotheken

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Maatschappelijke dienstverlening

Instellingen die genoemde werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijk werk

Algemene en geestelijke gezondheidszorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van algemene en geestelijke gezondheidszorg

Kinderopvangwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van kinderopvang

Jeugdwelzijnswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van jeugdwelzijn

Jongerenwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van jongerenwerk

Ouderenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenzorg

Ouderenwerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenwerk

Gehandicaptenzorg

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van gehandicaptenzorg

Sociale werkvoorziening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociale werkvoorziening

Sociaal - Juridische zorgverlening

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal - juridische zorgverlening

Geestelijke en maatschappelijke zorg

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverleningsinstanties

Bevorderen inburgering

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus

Migrantenhulp

Migrantenorganisaties in de gemeente

Ouderenondersteuning

Ouderenorganisaties

Onderlinge hulp patiënten

Patiëntenverenigingen

Bevorderen van sportgezondheid

Sportverenigingen en organisaties

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Thuiszorgorganisaties

Maatschappelijke of filantropische doelen

Instellingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen

Bevordering vrouwenwelzijn

Vrouwenorganisaties

Ondersteunen vrijwilligerswerk

Instellingen die werkzaamheden verrichten op het terrein van het ondersteunen van vrijwilligerswerk

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude

Woningcorporaties

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen in verband met verleende zorg

Ziekenhuizen

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)