Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Gemeenschappelijke regeling betreffende Werk in Uitvoering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling betreffende Werk in Uitvoering
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2018-01-01
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0008903/2015-07-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018Nieuwe regeling

14-05-2018

stcrt-2018-29046

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling betreffende Werk in Uitvoering

 

De gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela hebben gezamenlijk, ter uitvoering van de taken van de Wet sociale werkvoorziening, de gemeenschappelijke regeling Synergon opgericht. In het akkoord van Westerlee hebben de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela in gezamenlijkheid met de gemeente Vlagtwedde (vanaf 01-01-2018 zijn de gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde opgegaan in de nieuwe gemeente Westerwolde) besloten de samenwerking uit te breiden in het kader van uitvoering van de Participatiewet.

 

Hiertoe hebben de gemeenten besloten de taken behorende bij de afdelingen ‘werk’, alsmede de taken behorende bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in een nieuwe organisatie vorm te geven.

 

De deelnemende gemeenten blijven het beleid bepalen en vaststellen. Het Openbaar Lichaam voert dit beleid uit. Tevens kan het Openbaar Lichaam beleid ontwikkelen, echter geschiedt vaststelling door de deelnemende gemeenten.

 

Overwegende dat ervoor gekozen is de bestaande gemeenschappelijke regeling Synergon om te bouwen naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling Werk in Uitvoering, is het noodzakelijk de gemeenschappelijke regeling aan te passen.

 

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde zijn overgegaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling voor het Werkvoorzieningsschap Synergon te Winschoten. De colleges van Burgemeester en Wethouders zijn pas overgegaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling, na verkregen verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraden. De besluiten zijn respectievelijk gedateerd Oldambt: 20 november 2017, Pekela: 21 november 2017 en Westerwolde: 2 januari 2018.

 

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling komt als volgt te luiden:

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Doel

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela treffen een Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening, als nader omschreven in artikel 3 en 4 van deze regeling.

Artikel 2: Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: De Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • b.

  Openbaar lichaam: Het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, zoals nader omschreven in artikel 3.

 • c.

  Deelnemers: De aan deze regeling deelnemende colleges.

 • d.

  Gemeentebesturen:

  • 1.

   De colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten, ieder voor zover zij bevoegd of gehouden zijn.

  • 2.

   In het kader van de Wet sociale werkvoorziening dient voor gemeentebesturen het bestuur van het Openbaar Lichaam gelezen te worden, als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

 • e.

  Gedeputeerde Staten: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 • f.

  Wsw-werknemer: Wsw-geïndiceerde medewerkers in dienst van het Openbaar Lichaam.

 • g.

  Overlegorganen: Binnen het Openbaar Lichaam functioneert een ondernemingsraad.

 • h.

  Arbeidsinschakeling: Het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet.

 

Artikel 3: Rechtspersoon

 • 1.

  De gemeentebesturen stellen een rechtspersoonlijkheid bezittend Openbaar Lichaam in, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet.

 • 2.

  Dit Openbaar Lichaam draagt de naam "Werk in Uitvoering" en is gevestigd te Winschoten. De naam van het Openbaar Lichaam kan worden gewijzigd door het Algemeen Bestuur.

Artikel 4: Bevoegdheden

 • 1.

  Ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, als genoemd in artikel 1, dragen de deelnemers hun bevoegdheden en verplichtingen uit de Wet sociale werkvoorziening over aan het Openbaar Lichaam, met inachtneming van artikel 1 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Ter uitvoering van de Participatiewet, als genoemd in artikel 1, dragen de deelnemende colleges van de gemeente Pekela en de gemeente Oldambt de volgende wettelijke bevoegdheden en verplichtingen uit de Participatiewet over aan het Openbaar Lichaam:

  • a.

   Ondersteuning bij arbeidsinschakeling van de personen die door het college van de gemeente Pekela of de gemeente Oldambt bij het Openbaar Lichaam zijn aangemeld en die vallen onder de werking van artikel 7, eerste lid onderdeel a van de Participatiewet.

  • b.

   Aanbieden van activiteiten gericht op arbeidsinschakeling van de personen die door het college van de gemeente Pekela of de gemeente Oldambt bij het Openbaar Lichaam zijn aangemeld en die vallen onder de werking van artikel 7, eerste lid onder a. van de Participatiewet.

Artikel 5: Organen

 • 1.

  Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit:

  • a.

   een algemeen bestuur;

  • b.

   een dagelijks bestuur;

  • c.

   een voorzitter.

 • 2.

  Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het Openbaar Lichaam.

 • 3.

  De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Artikel 6: Algemeen Bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit leden, die per deelnemende gemeente door het college uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, worden aangewezen.

 • 2.

  Het college van elk der deelnemende gemeente wijst uit zijn midden 2 personen en een plaatsvervanger aan als lid van het AB. Daarnaast wijst ieder college uit zijn midden nog 1 persoon voor het AB aan, indien het aantal Wsw-werknemers uit zijn gemeente op 1 januari van het komende jaar minimaal 150 bedraagt en het aantal geprognotiseerde trajecten (met betrekking tot uitvoering van artikel 4 lid 2) minimaal 50 bedraagt. Daarnaast wijst ieder college uit zijn midden nog 2 personen aan voor het AB, indien het aantal Wsw-werknemers uit zijn gemeente 400 of meer bedraagt en het aantal trajecten 150 of meer bedraagt.

 • 3.

  Het college van elk der deelnemende gemeente kan te allen tijde hun aanwijzingen wijzigen. Van elke aanwijzing wordt door de colleges van Burgemeester en Wethouders onverwijld mededeling gedaan aan het algemeen bestuur.

 • 4.

  Geen algemeen bestuurslid of plaatsvervangend algemeen bestuurslid kunnen zijn:

  • a.

   ambtenaren in dienst van het Openbaar Lichaam.

  • b.

   werknemers die een dienstverband in het kader van de Wet sociale werkvoorziening hebben en in dienst zijn van het Openbaar Lichaam.

  • c.

   werknemers in dienst van het Openbaar Lichaam, die vallen onder een andere arbeidsvoorwaardenregeling dan onder a en b benoemd.

 • 5.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 7: Vergaderquorum / stemmen

 • 1.

  De eerste twee aangewezen algemeen bestuursleden van elk der deelnemende gemeente hebben, op aangewezen onderwerpen (aangeduid met AB* in de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende bijlage) een enkelvoudig stemrecht. De overige algemeen bestuursleden hebben op deze onderwerpen geen stemrecht. Op deze onderwerpen wordt een besluit genomen op basis van meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Ieder algemeen bestuurslid, of de plaatsvervanger heeft, op aangewezen onderwerpen (aangeduid met AB** in de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende bijlage) een enkelvoudig stemrecht. Op deze onderwerpen wordt een besluit genomen op basis van meerderheid van stemmen.

 • 3.

  De eerste twee aangewezen algemeen bestuursleden van elk der deelnemende gemeente hebben, op aangewezen onderwerpen (aangeduid met AB*** in de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende bijlage) een enkelvoudig stemrecht. De overige algemeen bestuursleden hebben op deze onderwerpen geen stemrecht. Op deze onderwerpen wordt een besluit genomen op basis van unanimiteit van stemmen.

 • 4.

  De artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 33 van de Gemeentewet zijn, voor zover daarvan bij de Wet niet is afgeweken, op het houden en de orde van vergaderingen van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: Vergaderingen

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur het nodig oordeelt.

 • 2.

  De artikelen 17 en 19 van de Gemeentewet juncto artikel 22 van de Wet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 4.

  De deuren worden gesloten indien een vijfde deel van de aanwezige leden daarom verzoekt of indien de voorzitter het nodig acht. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren beraadslaagd wordt.

 • 5.

  Ten aanzien van de vergaderingen met gesloten deuren is artikel 24 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 6.

  Bovendien kan in een besloten vergadering niet worden beraadslaagd noch kunnen er besluiten worden genomen over wijziging van de regeling, over toetreding tot en uittreding uit de regeling en over beëindiging van de samenwerking waartoe de gemeenschappelijke regeling is aangegaan.

 • 7.

  Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het algemeen bestuur worden overlegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur haar opheft.

Artikel 9: Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Er is een dagelijks bestuur, dat door het algemeen bestuur uit zijn midden wordt benoemd.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, waaronder de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, en is elke deelnemende gemeente daarin met één lid vertegenwoordigd.

 • 3.

  De plaatsvervangend voorzitter, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, treedt op als plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De plaatsvervanger van een lid van het dagelijks bestuur is de vertegenwoordiger van zijn gemeente in het algemeen bestuur.

 • 5.

  Ieder lid van het dagelijks bestuur dient, indien hij verhinderd is een vergadering bij te wonen, zijn plaatsvervanger, de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, daarvan vroegtijdig in kennis te stellen.

 • 6.

  De leden van het dagelijks bestuur verliezen hun functie, wanneer zij geen zitting meer hebben in het algemeen bestuur.

 • 7.

  leder lid van het dagelijks bestuur heeft een stem met enkelvoudig stemrecht.

 • 8.

  De leden van het dagelijks bestuur treden af als lid van het dagelijks bestuur met ingang van de dag waarop de zittingsperiode van het algemeen bestuur afloopt. Zij blijven in functie waarnemen tot het tijdstip waarop het algemeen bestuur een nieuw dagelijks bestuur heeft aangewezen.

 • 9.

  Een Burgemeester van een der deelnemende gemeenten kan geen lid van het dagelijks bestuur zijn.

Artikel 10: De voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging overdragen aan een door hem aangewezen gemachtigde.

Artikel 11: Commissies

Het algemeen bestuur kan overeenkomstig artikel 25 van de Wet commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

Artikel 12: Mandatering bevoegdheden directie

Door middel van het directiestatuut kunnen het algemeen en dagelijks bestuur een aantal hen toekomende bevoegdheden aan de directie mandateren. De gemandateerde bevoegdheden zijn opgenomen in de bij deze gemeenschappelijke regeling behorende bijlage.

Artikel 13: Informatieplicht, verantwoordingsplicht

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur en geven te dien aanzien alle door het algemeen bestuur verlangde inlichtingen, een en ander voor zover dit niet strijdig is met de te behartigen belangen. Gelijke verplichting bestaat voor de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

 • 2.

  De leden van het algemeen bestuur zijn ieder afzonderlijk aan het college, dat hem heeft aangewezen, verantwoording verschuldigd voor het gevoerde bestuur.

 • 3.

  De leden van het algemeen bestuur zijn ieder afzonderlijk aan de raad van de gemeente waaruit dat lid afkomstig is, verantwoording verschuldigd voor het gevoerde bestuur.

 • 4.

  Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten binnen een maand alle inlichtingen, die door de raden van de deelnemende gemeenten, dan wel door een of meer van zijn leden, worden verlangd, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het algemeen belang.

 • 5.

  Het algemeen bestuur verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten, eens per halfjaar ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig zijn.

 • 6.

  De colleges van de deelnemende gemeenten zijn gehouden het algemeen bestuur in kennis te stellen van de bij hen in voorbereiding zijnde plannen en/of maatregelen met betrekking tot de in artikel 1 genoemde taak, voor zover deze redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor het functioneren van het openbaar lichaam.

 • 7.

  Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan het college, dat hem heeft aangewezen, schriftelijk en indien daarom wordt verzocht mondeling, uiterlijk binnen een maand alle inlichtingen, die door een of meer leden daarvan worden gevraagd.

 • 8.

  Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan de raad van de gemeente waaruit dat lid afkomstig is, schriftelijk en indien daarom wordt verzocht mondeling, uiterlijk binnen een maand alle inlichtingen, die door een of meer leden daarvan worden gevraagd.

 • 9.

  Een lid van het algemeen bestuur is aan het college, dat hem heeft aangewezen (conform het tweede lid), verantwoording verschuldigd voor het in het algemeen bestuur gevoerde beleid en bestuur. Het college, waardoor hij is aangewezen, bepaalt de wijze waarop dit zal geschieden en doet hiervan mededeling aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam.

 • 10.

  Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad van de gemeente waaruit dat lid afkomstig is (conform het derde lid) verantwoording verschuldigd voor het in het algemeen bestuur gevoerde beleid en bestuur. De raad van de gemeente waaruit dat lid afkomstig is, bepaalt de wijze waarop dit zal geschieden en doet hiervan mededeling aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam.

 • 11.

  Het college, dat een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur heeft aangewezen, heeft de bevoegdheid dit door hem aangewezen lid te ontslaan, indien dit lid het vertrouwen van het college niet meer bezit.

Artikel 14: Dagelijkse leiding

 • 1.

  De dagelijkse leiding van het Openbaar Lichaam berust bij de algemeen directeur.

 • 2.

  De algemeen directeur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

Artikel 15: Benoeming van de algemeen directeur

 • 1.

  De benoeming/aanstelling van een algemeen directeur geschiedt door het algemeen bestuur, op voordracht van een Algemene benoemings- en bevorderingscommissie, die bestaat uit tenminste 2 bestuursleden.

 • 2.

  Aan de ondernemingsraad wordt advies gevraagd inzake de voordracht.

Artikel 16: Salaris

Het dagelijks bestuur stelt de lokale salarisregeling vast na vernomen bevindingen van de commissie voor Georganiseerd Overleg. Dit voor zover wordt afgeweken van de lokale salarisregeling van de gemeente Oldambt.

Artikel 17: Rechtspositie

Op het personeel met een ambtelijke aanstelling zullen van toepassing zijn de rechtspositieregelingen zoals deze gelden en zullen gelden voor het personeel in dienst van de gemeente Oldambt, voor zover hiervan niet op grond van bijzondere omstandigheden bij besluit van het dagelijks bestuur wordt afgeweken.

Artikel 18: Bijdragen

 • 1.

  Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld, welke wordt opgesplitst in de volgende programma’s:

  • a.

   Uitvoering Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   Uitvoering nieuw beschut werken onder de Participatiewet;

  • c.

   Uitvoering Participatiewet, als beschreven onder artikel 4, lid 2, van deze regeling, uitgezonderd de uitvoering van de onder onderdeel b benoemde taken.

 • 2.

  De gemeenten verbinden zich jaarlijks bij te dragen in het exploitatietekort, zoals dat blijkt uit de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarrekening. De totale bijdrage in het exploitatietekort is een optelling van de volgende bijdragen:

  • a.

   Voor onderdeel a van lid 1 van dit artikel geschiedt de verdeling van het tekort naar evenredigheid van het aantal ingezeten van die gemeente dat als Wsw-werknemer in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, bij het Openbaar Lichaam werkzaam is op basis van fte’s;

  • b.

   Voor onderdeel b van lid 1 van dit artikel geschiedt de verdeling van het tekort naar evenredigheid van het aantal ingezetenen, met een indicatie voor nieuw beschut werken onder de Participatiewet, van die gemeente dat bij het Openbaar Lichaam werkzaam is op basis van fte’s;

  • c.

   Voor onderdeel c van lid 1 geschiedt de verdeling (geldt tevens voor de gemeente Westerwolde) van het tekort naar evenredigheid van de omvang van de optelling van de in de septembercirculaire van het betreffende jaar door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de gemeentes toegekende ‘integratie-uitkering sociaal domein participatie, onderdelen Wwb klassiek en Nieuw Wajong’.

Artikel 19: Bevoorschotting en afrekening

 • 1.

  Aan de hand van de begroting verstrekt elke gemeente maandelijks een voorschot gelijk aan een twaalfde gedeelte van het vermoedelijke aandeel in het exploitatietekort.

 • 2.

  Na de vaststelling van de rekening door het algemeen bestuur zendt het dagelijks bestuur een berekening van de bijdragen van de gemeenten aan de gemeentebesturen, onder verrekening van de verstrekte voorschotten, zoals genoemd in het eerste lid. De besturen van de gemeenten dragen deze bijdragen aan het Openbaar Lichaam af binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende nota.

Artikel 20: Batig saldo

Indien enig jaar een batig saldo oplevert, dan zal dit worden aangewend of gereserveerd, dit ter beoordeling door het algemeen bestuur.

Artikel 21: Garanties

De gemeenten garanderen de voldoening van rente en aflossing van de door het Openbaar Lichaam te sluiten vaste geldleningen en op te nemen rekeningcourantkredieten, naar evenredigheid van het aantal ingezetenen van die gemeente dat als Wsw-werknemer bij het Openbaar Lichaam werkzaam is op basis van fte’s.

Artikel 22: Overgangsduur en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Vijf jaar na inwerkingtreding en iedere daarop volgende vijf jaar zal deze regeling worden nagekeken en worden bezien of aanpassingen in de regeling noodzakelijk zijn.

Artikel 23: Wijzigingen

 • 1.

  Voorstellen tot wijziging van deze regeling kunnen uitgaan van het algemeen bestuur en van één of meer der deelnemers.

 • 2.

  Indien de meerderheid van het algemeen bestuur het voorstel heeft aangenomen, zendt het algemeen bestuur het voorstel aan de deelnemers, die binnen twee maanden na ontvangst van dit voorstel een besluit nemen en dit terstond aan het algemeen bestuur meedelen.

 • 3.

  Indien het voorstel uitgaat van één of meer deelnemers zendt deze deelnemer respectievelijk zenden deze deelnemers het voorstel aan het algemeen bestuur.

 • 4.

  Het algemeen bestuur doet het voorstel met zijn beschouwingen ter zake binnen drie maanden aan de deelnemers toekomen, waarna verder door de deelnemers en het algemeen bestuur wordt gehandeld als omschreven in het vierde lid en artikel 26 van de wet.

 • 5.

  Het algemeen bestuur geeft de deelnemers kennis van het aanvaarden, verwerpen, goedkeuren of niet-goedkeuren van de in dit artikel bedoelde voorstellen, respectievelijk besluiten.

Artikel 24: Toe- en uittreding

 • 1.

  Tot deze regeling kunnen andere gemeenten toetreden, indien het algemeen bestuur heeft verklaard hiertegen geen bezwaar te hebben. Voor de toetreding kan dan worden volstaan met een enkel besluit van het betreffende gemeentebestuur.

 • 2.

  Elke deelnemer kan om de 5 jaren een besluit nemen, waarbij de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd, ingaande 2 jaren na het verstrijken van het jaar, waarin het besluit tot opzegging is genomen, mits de uittredende gemeente een door het algemeen bestuur vast te stellen uittredingsbedrag aan het Openbaar Lichaam betaalt.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan in bijzondere gevallen bij besluit, genomen door tweederde van de leden van het algemeen bestuur, een afwijking van de in de laatste volzin van het tweede lid genoemde opzegtermijn toestaan.

Artikel 25: Opheffing

Opheffing van deze regeling vindt plaats, indien tenminste twee derde van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten.

Artikel 26: Liquidatie

 • 1.

  Indien deze regeling wordt opgeheven stelt het algemeen bestuur, dat gedurende de duur van de liquidatie in functie en bevoegd blijft, een liquidatieplan op dat leidt tot liquidatie van het Openbaar Lichaam.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt de eindrekening en de eindsaldi vast en bepaalt het aandeel daarin voor elke gemeente, daarbij rekening houdende met het bedrag dat door elk van de gemeenten gedurende de laatste 5 gehele jaren der exploitatie, in de kosten van het Openbaar Lichaam is bijgedragen.

 • 3.

  Het algemeen bestuur zendt de deelnemende gemeenten binnen vier weken na ontvangst de vastgestelde rekening met een verslag over de liquidatie en een opgave van het bedrag, dat iedere gemeente van het eindsaldo zal ontvangen respectievelijk in het eindsaldo zal bijdragen.

 • 4.

  De afrekening vindt plaats binnen drie maanden na ontvangst van deze stukken.

Artikel 27: Archivering

Voor de bewaring van de op grond van artikel 40 der Archiefwet over te brengen archiefbescheiden wijst het algemeen bestuur een archiefbewaarplaats aan.

Artikel 28: Inwerkingtreding

 • 1.

  Het gemeentebestuur dat overeenkomstig artikel 26 lid 1, eerste lid van de Wet daartoe is aangewezen, zendt de regeling aan Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling Werk in Uitvoering.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Synergon 6 februari 2018.

Voorzitter Secretaris

Dhr. C. Swagerman Dhr. J. van Dam

Het college van de gemeente Bellingwedde en Vlagtwedde (gezamenlijk Westerwolde i.o.) hebben bij besluit van 10 oktober 2017 ingestemd met de voorliggende wijziging.

Het college van de gemeente Oldambt heeft bij besluit van 10 oktober 2017 ingestemd met de voorliggende wijziging.

Het college van de gemeente Pekela heeft bij besluit van 10 oktober 2017 ingestemd met de voorliggende wijziging.

Bijlage: bevoegdheden organen

 

A. Algemeen

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Ontwikkelen beleidsplan

 

 

 

 

x

 

2

Vaststellen beleidsplan

x

 

 

 

 

 

3

Voorbereiden begrotingen en begrotingswijzigingen

 

 

 

 

x

 

4

Vaststellen begrotingen en begrotingswijzigingen

x

 

 

 

 

 

5

Vaststellen jaarrekening

x

 

 

 

 

 

6

Voorbereiding ingrijpende organisatiewijziging

 

 

 

 

x

 

7

Vaststellen ingrijpende organisatiewijziging

x

 

 

 

 

 

8

Opstarten werk projecten

 

 

 

 

x

 

9

Aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking

x

 

 

 

 

 

 

van de GR met een andere rechtspersoon indien dit van een ingrijpende betekenis is.

 

 

 

 

 

 

10

Het wijzigen, nemen of beëindigen van een deelneming in een

x

 

 

 

 

 

 

andere onderneming

 

 

 

 

 

 

11

Het vervreemden van het bedrijf of een belangrijke onderdelen daarvan

x

 

 

 

 

 

12

Aangifte van faillissement, aanvrage van surseance en aanvragen

x

 

 

 

 

 

 

van stille bewind voering over de GR of zijn dochtermaatschappijen

 

 

 

 

 

 

13

Het uitbesteden of detacheren van een belangrijk deel van het bedrijf

 

x

 

 

 

 

14

Besluit tot benoeming van de leden van het DB

 

 

x

 

 

 

15

Besluiten tot wijziging van de Statuten, juridische fusie of splitsing

x

 

 

 

 

 

 

van de GR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SW personeel

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Aangaan weigeren van een dienstbetrekking

 

 

 

 

x

 

2

Plaatsing

 

 

 

 

x

 

3

Functiewaarderingsadviezen

 

 

 

 

x

 

4

Personeelsbeheer

 

 

 

 

x

 

5

Disciplinaire zaken

 

 

 

 

x

3

6

Ontslag zaken

 

 

 

 

x

 

7

Bezwaarschriften

 

 

 

x

x

3

8

Vaststelling van rechtspositieregeling

 

 

 

x

 

 

9

Bijzondere uitkeringen en vergoedingen

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Ambtelijk personeel

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Vrijgave vacatures

 

 

 

 

x

 

2

Benoeming van directie

x

 

 

 

 

 

2a

Bezoldiging van directie

 

 

 

x

 

 

2b

Benoeming en bezoldiging van management team leden

 

 

 

x

x

 

3

Overige benoemingen

 

 

 

 

x

 

4

Functiemutaties

 

 

 

 

x

 

5

Bevorderingen/promoties

 

 

 

 

x

 

6

Disciplinaire maatregelen

 

 

 

 

x

2

7

Orde maatregelen

 

 

 

 

x

2

8

Ontslag/beëindiging tijdelijk dienstverband

 

 

 

 

x

2 en 4

9

Vastelling rechtpositieregelingen/arbeidsvoorwaarden regeling

 

 

 

x

 

 

10

Opleidingen/Cursussen

 

 

 

 

x

2

11

Bijzondere uitkering en vergoedingen

 

 

 

 

x

2

12

Bezwaarschriften

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Arbeidscontracten naar Burgerlijk recht

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Conform wetgeving

 

 

 

 

x

6

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Financiën

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Aangaan van leningen/uitlenen van geld

 

 

x

 

 

 

2

Debiteuren

 

 

 

 

x

 

3

Oninbare vorderingen

 

 

 

 

x

 

4

Algemene rente- en boeteclausules

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Investeringen- desinvesteringen

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Nieuw/Vervanginginvestering <250.000 mits binnen totale begrotingsvolume

 

 

 

 

x

 

1a

Nieuw/Vervanginginvestering >250.000 mits binnen totale begrotingsvolume

 

 

 

x

 

 

2

Vervroegde afschrijvingen

 

x

 

 

 

 

3

Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, bouwen en ingrijpend verbouwen van registergoederen

 

x

 

 

 

 

4

Investeringen, zijnde geen operationele (vervangings) investeringen die niet in de begroting zijn goedgekeurd

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Overeenkomsten

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Verkoop onroerend goed

 

 

 

x

 

 

2

Overige verkoop

 

 

 

 

x

 

3

Algemene leveringsvoorwaarden

 

 

 

x

 

 

4

Toepassing leveringsvoorwaarden

 

 

 

 

x

 

5

Raamcontracten inkoop

 

 

 

 

x

 

6

Huur/Verhuur

 

 

 

 

x

 

7

Leasen

 

 

 

 

x

 

8

Geven van zakelijke zekerheidsrechten

 

 

 

 

x

 

9

Borgstelling

 

 

 

 

x

 

10

samenwerkingsovereenkomsten met andere rechtspersonen

 

 

 

 

x

 

11

Verzekeringen

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Optreden naar buiten

 

 

AB***

AB**

AB*

DB

DIR

Opmerkingen

1

Vertegenwoordiging in rechte

 

 

 

 

 

1

2

Public relations (tenzij bestuur anders beslist)

 

 

 

 

x

 

3

Representatie

 

 

 

 

x

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen

1

Hoeft niet gemandateerd te worden, is geregeld in de WGR art. 33d

2

Als het de functie van de directeur betreft is het DB bevoegd

3

Conform het sanctiebeleid Synergon en cao SW

4

Bedrijfsvoering directie bestuurlijk

5

Tenzij het dagelijks bestuur anders beslist

6

Naast medewerkers in het kader van de WSW en ambtelijke medewerkers stromen er ook medewerkers binnen met een contract naar burgerlijk recht (Synergon werk BV en Nieland BV)