Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Mandaatbesluit Uitvoering handhaving bijzondere wetten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Uitvoering handhaving bijzondere wetten
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-04-02
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2019regeling

09-04-2019

gmb-2019-117666

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Uitvoering handhaving bijzondere wetten

 

 

De burgemeester van de gemeente Oldambt;

 

gelet op Hoofdstuk XI van de Gemeentewet;

 

gelet op titel 10.1. “Mandaat, delegatie en attributie” van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende de Leidraad handhavingsacties en begunstigingstermijnen 2018;

 

b e s l u i t:

 

aan de volgende medewerkers, werkzaam binnen het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Oldambt, mandaat te verlenen voor de uitvoering van de handhaving op de bijzondere wetten:

 

  • Medewerker beleidsuitvoering I

  • Medewerker ontwikkeling III

 

De uitoefening van het mandaat geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Dit besluit treedt in werking op 25-4-2019

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Oldambt d.d. 9 april 2019.

De burgemeester,

Cora-Yfke Sikkema