Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Wijzigingsbesluit wijziging verordening participatiefonds gemeente Oldambt 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsbesluit wijziging verordening participatiefonds gemeente Oldambt 2015
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-12-18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Oldambt/CVDR260528.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020wijziging artikel 4

16-12-2019

gmb-2019-317195

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsbesluit wijziging verordening participatiefonds gemeente Oldambt 2015

 

 

De raad van de gemeente Oldambt,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019

 

Besluit:

 

Artikel 2, lid 2 van de Verordening Participatiefonds Gemeente Oldambt 2015 met ingang van 1 januari 2020 te wijzigen in:

 

De vergoeding is gebonden aan een maximale bijdrage per kalenderjaar. De maximale bijdrage in de in artikel 4 bedoelde kosten bedraagt per kalenderjaar voor:

  • a.

    een gezin: € 150,00 vermeerderd met € 75,00 per kind;

  • b.

    een alleenstaande ouder: € 75,00 vermeerderd met € 75,00 per kind;

  • c.

    een alleenstaande: € 75,00.

De onder a. en b. genoemde bijdragen kunnen vrijelijk worden verdeeld over de gezinsleden.

Eenmalig wordt een vergoeding verstrekt voor een ‘schoolpakket’ waaronder een fiets, computer, boeken, schooltas, etc. tot maximaal € 500,00 voor kinderen die voor het eerst de middelbare school bezoeken.

 

Winschoten, 16 december 2019

De raad van de gemeente Oldambt

De griffier De voorzitter

Jelte van der Meer Cora-Yfke Sikkema