Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011
CiteertitelVerordening marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening marktgelden 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

19-12-2011

Nieuwsblad Oldenzaal, 27-12-2011

INT-11-00740
01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

13-12-2010

Nieuwsblad Oldenzaal, 28-12-2010

INT-10-00819

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2010, nr. 45/10 , reg.nr. INT-10-00819;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  marktdag : de voor de markt aangewezen tijden tussen 00.00 uur en 24.00 uur;

 • b.

  week : een kalenderweek;

 • c.

  kwartaal : een kalenderkwartaal;

 • d.

  jaar : een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald worden onder de naam van marktgelden rechten geheven voor het innemen van een standplaats op het gemeentelijke marktterrein gedurende de voor de markt aangewezen tijden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats krijgt toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Het marktgeld voor de markt op maandag bedraagt:

  • a.

   per marktdag per m1 € 3,40 met een minimum van € 13,60;

  • b.

   per kwartaal per m1 € 29,81;

  • c.

   per jaar per m1 € 111,11;

 • 2.

  Het marktgeld voor de markt op zaterdag bedraagt:

  • a.

   per kwartaal per m1 € 45,56;

  • b.

   per jaar per m1 € 162,45.

 • 3.

  Voor de berekening van het verschuldigde bedrag wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele gerekend.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van een kwartaal aanvangt, wordt het recht geheven over zoveel dertiende gedeelten van het kwartaalbedrag, als na het tijdstip van aanvang van de belastingplicht nog volle weken in het kalenderkwartaal overblijven.

Artikel 6 Ontheffing

Indien een persoon aan wie een standplaats is toegewezen door omstandigheden buiten zijn wil gelegen van zijn standplaats niet of niet volledig gebruik kan maken, wordt hem op zijn schriftelijk met reden omkleed verzoek aan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar ontheffing verleend, voor het aantal weken, met een minimum van vier achtereenvolgende weken, waarin van de standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving.

 • 2.

  De rechten bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b en c, en tweede lid, worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de in artikel 4, eerste lid, onder a, bedoelde rechten worden betaald op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de in artikel 4, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder a, bedoelde rechten worden betaald uiterlijk op de vijftiende van de maand volgende op die, waarin het aanslagbiljet is gedagtekend.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de in artikel 4, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder b, bedoelde rechten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de vijftiende van de maand, volgende op die, waarin het aanslagbiljet is gedagtekend, de tweede twee maanden later.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2010 van 17 december 2009, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 25 mei 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vierde dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening marktgelden 2011.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2010,

de griffier, de voorzitter,