Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelVerordening leges 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

17-12-2012

Gemeenteblad, 24-12-2012

INTB-12-00474
16-05-201201-04-201201-01-2013bijlage 1

23-04-2012

Nieuwsblad Oldenzaal, 15-05-2012

INTB-12-00089
16-05-201215-02-201201-04-2012art. 4, bijlage 1

23-04-2012

Nieuwsblad Oldenzaal, 15-05-2012

INTB-12-00089
01-01-201215-02-2012nieuwe regeling

19-12-2011

Nieuwsblad Oldenzaal, 27-12-2011

INT-11-00740

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2011, nr. 46/5, reg.nr. INT-11-00740;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag

  als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e

  dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e

  dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse

  identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald:

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de APV 2012 (Het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg) voor zover de aanvraag betrekking heeft op het aanbrengen van spandoeken, driehoeksborden en sandwichborden op de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de APV 2012 (Evenement) voor zover de aanvraag betrekking heeft op een optocht;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de APV 2012 (Inzameling van geld of goederen);

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:23 van de APV 2012 (Organiseren van een snuffelmarkt) voor zover de aanvraag betrekking heeft op het organiseren van een snuffelmarkt op de bij besluit van de burgemeester aangewezen plaatsen en tijden;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de kansspelen (loterij) voor zover de aanvraag betrekking heeft op een gelegenheid op de bij besluit van het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen en tijden;

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover die aanvraag betrekking heeft op bouwactiviteiten met betrekking tot een monument dat is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988, dan wel een zaak of terrein waaromtrent de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ingevolge artikel 3 van deze wet het voornemen tot opname in het hiervoor genoemde monumentenregister heeft kenbaar gemaakt, dan wel een zaak die of een terrein dat is opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in artikel 7 van de Erfgoedverordening 2010;

 • j.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het intrekken van een bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet dan wel een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover die vergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten;

 • k.

  maximaal vijf exemplaren van de verslagen van de raadsvergadering, de stukken behorende bij de raadsvergadering en de overige stukken behorende bij het Politiek Forum, bij afhaling door plaatselijke politieke groeperingen, plaatselijke afdelingen van landelijke politieke partijen, wijkorganisaties, de plaatselijke pers, alsmede de Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal;

 • l.

  een exemplaar van het verslag van de raadsvergadering, de stukken behorende bij de raadsvergadering en de overige stukken behorende bij het Politiek Forum, bij afhaling door scholen voor voortgezet onderwijs;

 • m.

  een exemplaar van de programmabegroting en de programmarekening, bij afhaling door de plaatselijke pers, plaatselijke politieke groeperingen, plaatselijke afdelingen van landelijke politieke partijen, wijkorganisaties, adviesorganen door het gemeentebestuur ingesteld dan wel aan een van deze organen gelijkwaardige positie innemend en de Stichting Openbare Bibliotheek Oldenzaal;

 • n.

  maximaal vijf exemplaren van de programmabegroting, bij afhaling door plaatselijke politieke groeperingen en plaatselijke afdelingen van landelijke politieke partijen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt tot vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges als bedoeld in titel 1, hoofdstuk 1 tot en met 6, hoofdstuk 7, uitgezonderd onder 1.7.2.2, hoofdstuk 9 en 10 en hoofdstuk 19, onder 1.19.3 van de in artikel 2 genoemde tarieventabel, worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  De leges voor zover niet genoemd in het eerste lid van dit artikel worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges die worden geheven bij wege van aanslag worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening leges 2011 van 13 december 2010, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 28 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening leges 2012.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2011,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 2  

 

Bijlage als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2012

 

Lijst van normkosten

 

 

De bruto-inhoudsberekening geschiedt volgens NEN 2580.

 

I. Woningen

 

Sociale woningen

€ 200,00  per m3

Appartementen, één of meer bouwlagen

€ 255,00  per m3

Twee onder één kapwoningen

€ 230,00  per m3

Vrijstaande woning (ladenplan)

€ 240,00  per m3

Vrijstaande woning (individueel ontwerp)

€ 285,00  per m3

Vrijstaande woning (bungalow plat)

€ 300,00  per m3

Vrijstaande woning (villa, landhuis, luxe)

€ 340,00  per m3

Houtskeletbouwwoning (al dan niet vrijstaand)

€ 265,00  per m3

Recreatiewoning

€ 230,00  per m3

  

II. Bijgebouwen bij woningen

 

1.

Latere aanbouw

Voor woondoeleinden

€ 350,00  per m3

Serre

Woonruimte

€ 850,00  per m2

Serre

Geen woonruimte

€ 600,00  per m2

Erker

Oppervlakte ± 5 m2

€ 6.750,00 per stuk

 

2.

Garage / berging

Hout

€ 100,00  per m3

 

Halfsteens met plat dak

€ 125,00 per m3

 

Halfsteens met kap

€ 135,00  per m3

 

Spouw met plat dak

€ 150,00  per m3

 

Spouw met kap

€ 170,00 per m3

 

3.

Kelder

Tot 50 m3 prefab

€ 190,00  per m3

 

In het werk gestort

€ 235,00 per m3

 

4.

Dakkapel

Klein: tot ± 2,5 m breed

€ 2.500,00  per stuk

 

Groot: vanaf ± 3,0 m breed

€ 3.500,00 per stuk

 

5.

Carport

€ 150,00  per m2

 

6.

Tuinhuisjes

±  2 x 2 m1

€ 750,00  per stuk

 

tot 3 x 3 m1

€ 1.000,00 per stuk

 

> 3 x 3 m1 vanaf

€ 1.250,00  per stuk

 

III. Agrarische bouwwerken

 

1.

Sleufsilo’s

Alleen vloer

€ 24,00  per m2

 

Met wanden

€ 65,00 per m2

 

2.

Veldschuur/machineberging (3 zijden gesloten) Damwandprofiel

€ 15,00  per m3

Metselwerk

€ 30,00  per m3

 

3.

Werktuigberging (4 zijden gesloten) Damwandprofiel

€ 20,00  per m3

Alsmede rijhallen en gelijkwaardig Metselwerk

€ 35,00  per m3

 

4.

Rundveestallen (bovenbouw) > 1000 m3

€ 35,00  per m3

£ 1000 m3

€ 50,00  per m3

Groen Label Stal voor melkvee

€ 2.355,00 per plaats

Groen Label Stal voor rund/jongvee

€ 475,00 per plaats

 

5.

Varkensstallen (bovenbouw) > 1000 m3

€ 40,00  per m3

£ 1000 m3

€ 60,00  per m3

Groen Label Stal voor kraamzeugen

€ 1.905,00 per plaats

Groen Label Stal voor dragende zeugen

€ 835,00 per plaats

Groen Label Stal voor vleesvarkens

€ 310,00 per plaats

Groen Label Stal voor biggen

€ 190,00 per plaats

 

6.

Mestkelders onder de stallen ³ 250 m3

€ 85,00 per m3

< 250 m3

€ 110,00 per m3

 

7.

Kassen (enkel glas, type Venlo)

€ 29,00  per m2

Kassen (isolerend glas)

€ 90,00  per m2

Folietunnel

€ 19,00 per m2

 

8.

Kippenstallen traditioneel > 5000 m3

€ 75,00 per m2

£ 5000 m3

€ 100,00 per m2

Groen Label Stal

€ 10,00 per plaats

  

IV. Niet agrarische bouwwerken

 

1.

Opslagloodsen (plaatstaal damwandprofiel) tot 4 m hoogte

€ 19,00  per m3

(plaatstaal damwandprofiel) boven 4 m hoogte

€ 12,00  per m3

(metselwerk)

€ 35,00 per m3

 

2.

Overige bedrijfsruimten

€ 70-190,00 per m3

 

3.

Uitbreiding bedrijfskantoor in de bedrijfshal

€ 165,00 per m3

 

4.

Romneyloods

€ 17,00 per m3

 

5.

Kantoren / showroom / winkel

€ 240,00 per m3

 

6.

Scholen / sporthal / horeca (nieuwbouw)

€ 225,00 per m3

 

7.

Noodschool

€ 165,00 per m3

 

8.

Kleedgebouw (sportvereniging)

€ 240,00 per m3

 

9.

Semi-permanente unit

€ 180,00 per m3

 

10.

Industriehal (plaatstaal geïsoleerd)

< 500 m3

€ 70,00  per m3

 

> 500 m3

€ 45,00 per m3

Industriehal / bedrijfshal (metselwerk)

 

€ 90,00 per m3

 

 

11.

Toiletgebouw (camping)

€ 125,00 per m3

  

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Oldenzaal van 19 december 2011, nr. 197

  

Mij bekend,

De griffier,