Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage als bedoeld in onderdeel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening parkeerbelastingen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Parkeerverordening 1993

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

15-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 30-12-2014

INTB-14-01681
01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

16-12-2013

Oldenzaal Journaal, 24-12-2013

INTB-13-01109

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 december 2013, nr. 46/4; reg.nr. INTB-13-01109;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 1993;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 • c.

  elektrisch motor- voertuig: volledig elektrisch personen- of bedrijfsmotorvoertuig met vier of meer wielen, voorzien van een Europese typegoedkeuring of een Plug-in hybride motorvoertuig met vier of meer wielen dat minimaal beschikt over een bereik van ten minste 30 volledig elektrisch aangedreven kilometers en tevens is voorzien van een Europese typegoedkeuring;

 • d.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 • e.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, [centrale computer] en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • f.

  centrale computer: computer van de bedrijven waarmee de gemeente Oldenzaal een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat

   • 1e

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2e

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel degene ten behoeve van wie de vergunning is aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstelling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven voor een voertuig dat is voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven als met elektrische motorvoertuigen, als bedoeld in artikel 1, onder c, ten behoeve van het opladen van de batterijen wordt geparkeerd op parkeerapparatuurplaatsen, die zijn ingericht met een oplaadpaal en aangeduid zijn met een E-4 verkeersbord met onderbord, gedurende de tijd dat daadwerkelijk wordt opgeladen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

Niet van toepassing

Artikel 11 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 58,00.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van parkeerbelastingen.

Artikel 14 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening parkeerbelastingen 2013 van 16 december 2012, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 september 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 15, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de belastingen hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening parkeerbelastingen 2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2013,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel

 

Tarieventabel

behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2014

 

 

 

1

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2,

 

 

 

onderdeel a, bedraagt:

 

 

1.1

in het op de kaart groen gekleurde gebied, per uur van de eerste twee uren

 € 1,30

 

 

vervolgens, per uur van de volgende twee uren

 € 0,90

 

 

vervolgens, per uur van de volgende maximaal acht uren op dezelfde dag:

 € -

 

1.2

in het op de kaart blauw gekleurde gebied, per uur van de eerste twee uren

 € 1,20

 

 

vervolgens, per uur van de volgende maximaal tien uren op dezelfde dag:

 € -

 

2

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,

 

 

 

bedraagt:

 

 

2.1

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

5327

 

binnen een bepaald gedeelte van de gemeente, niet geldend voor één

 

 

 

kenteken, met garantie op een parkeerplaats:

 

 

2.1.1

per kalenderjaar

 € 305,00

 

2.1.2

per kalenderkwartaal

 € 76,25

 

2.1.3

per kalendermaand

 € 25,50

 

2.2

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

5323

 

aangeduid met een kenteken, geldend voor datzelfde kenteken:

 

 

2.2.1

per kalenderjaar

 € 40,00

 

2.2.2

per helft van een kalenderjaar

 € 20,00

 

2.3

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

5324

 

binnen een bepaald gedeelte van de gemeente, geldend voor één kenteken

 

 

 

zonder garantie op een vrije parkeerplaats, per kalenderjaar

 € 10,00

 

2.4

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

5325

 

binnen een bepaald gedeelte van de gemeente, niet geldend voor één

 

 

 

kenteken, zonder garantie op een vrije parkeerplaats, per kalenderjaar

 € 10,00

 

2.5

voor een vergunning geldend voor een parkeerapparatuurplaats binnen een

 

5326

 

bepaald gedeelte van de gemeente, geldend voor één kenteken,

 

 

 

per kalenderjaar

 € 10,00

 

2.6

voor een vergunning geldend voor een parkeerapparatuurplaats binnen een

 

5328

 

bepaald gedeelte van de gemeente, niet geldend voor één kenteken:

 

 

2.6.1

per kalenderjaar

 € 305,00

 

2.6.2

per kalenderkwartaal

 € 76,25

 

2.6.3

per kalendermaand

 € 25,50

 

2.7

voor een vergunning geldend voor een parkeerapparatuurplaats binnen de

 

 

 

gemeente, geldend voor één kenteken, van maandag tot en met vrijdag

 

 

 

tot en met 18:00 uur:

 

 

2.7.1

per kalenderjaar

 € 130,00

 

2.7.2

per kalenderkwartaal

 € 32,50

 

2.7.3

per kalendermaand

 € 11,00

 

3.

Gedeelten van de in deze tabel genoemde eenheden van tijdsduur worden

 

 

 

voor volle eenheden gerekend.

 

 

 

Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 16 december 2013, nr. 397

 

Mij bekend,

De griffier,