Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Subsidieregeling jubilea Oldenzaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling jubilea Oldenzaal
CiteertitelSubsidieregeling jubilea Oldenzaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2013.

De datum van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201401-05-2013nieuwe regeling

12-08-2014

Onbekend.

INTB-14-01363

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling jubilea Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014 ;

 

Besluit :

 

vast te stellen de Subsidieregeling jubilea Oldenzaal.

Artikel 1 Doelstelling

Deze regeling richt zich op het tot uitdrukking brengen van de gemeentelijke waardering voor de inzet van de in deze gemeente werkzame stichtingen en verenigingen.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 3 Reikwijdte

Tenzij in deze nadere regel anders is bepaald, laat deze nadere regel onverlet de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen. De regeling is gericht op stichtingen en verenigingen die statutair in Oldenzaal gevestigd zijn.

Artikel 4 Aanvraag

 • a.

  De vereniging of stichting die een aanvraag indient maakt gebruik van het door het college vastgesteld aanvraagformulier jubilea;

 • b.

  De subsidie dient uiterlijk acht weken voorafgaand aan de jubileumdatum te worden ingediend;

 • c.

  Er wordt beslist op datum van binnenkomst. De aanvragen die voldoen aan de criteria worden toegewezen totdat het voor deze subsidies beschikbare bedrag is bereikt;

 • d.

  Als datum van aanvraag geldt als datum van binnenkomst, de datum waarop de aanvraag compleet is.

Artikel 5 Criteria

Alle verenigingen en stichtingen die statutair in Oldenzaal zijn gevestigd en activiteiten organiseren die van maatschappelijk belang zijn voor Oldenzaal of haar burgers kunnen voor de viering van jubilea voor subsidie in aanmerking komen, wanneer:

 • a.

  het een jubileum betreft van 25, 50, 75 of 100 jaar;

 • b.

  bij carnavalsverenigingen het een jubileum betreft van 22, 55, 77 en 99 jaar;

 • c.

  naar het oordeel van het college aantoonbaar een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap van Oldenzaal;

 • d.

  de stichting of vereniging publiciteit en aandacht schenkt aan het jubileum.

Artikel 6 Grondslagen en verdeling

Het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Voor een 25-jarig jubileum, respectievelijk een 22-jarig jubileum van een carnavalsvereniging is een bedrag van € 125,00 beschikbaar.

Voor een 50-jarig jubileum, respectievelijk een 55-jarig jubileum van een carnavalsvereniging is een bedrag van € 250,00 beschikbaar.

Voor een 75-jarig jubileum, respectievelijk een 77-jarig jubileum van een carnavalsvereniging is een bedrag van € 375,00 beschikbaar.

Voor een 100-jarig jubileum, respectievelijk een 99-jarig jubileum van een carnavalsvereniging is een bedrag van € 500,00 beschikbaar.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond vast voor een kalenderjaar.

Artikel 8 Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan van de subsidieregeling afwijken voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2013.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling jubilea Oldenzaal’.

Vastgesteld in de vergadering van 12 augustus 2014,

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester