Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering ingevuld.

De bekendmaking van deze regeling is niet te achterhalen.

Deze regeling vervangt alle voorgaande reglementen burgerlijke stand.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, Boek 1, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4
 6. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2015nieuwe regeling

03-11-2015

Onbekend.

NTB-15-02288

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op het bepaalde in gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en de Algemene Wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: het Reglement burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

 • f.

  openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende welke de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente;

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

  • a.

   Leden van de gemeenteraad kunnen op verzoek van het bruidspaar of aanstaande partners eenmalig benoemd worden;

  • b.

   De leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen op verzoek worden benoemd voor de periode dat zij de functie van wethouder c.q. burgemeester uitoefenen.

 • 3.

  Een ieder kan op zijn of haar verzoek eenmalig benoemd worden tot onbezoldigd buitengewoonambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk of geregistreerd partnerschap, hiervoor moet aan de volgende voorwaarde voldaan worden:

  • a.

   De aan te wijzen persoon dient in een andere Nederlandse gemeente (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand te zijn en over de benodigde ervaring te beschikken om deze functie uit te oefenen, dit ter beoordeling aan het college;

 • 4.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn voor het voltrekken van huwelijken of geregistreerde partnerschappen beschikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot 20.00 uur.

Artikel 3 Locaties

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het huis der gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten

 • 2.

  Naast het gemeentehuis zijn de volgende locaties aangewezen als vaste trouwlocatie:

  • a.

   Erve Hulsbeek

  • b.

   Cultureel centrum de Hof

  • c.

   Villa de Haer

  • d.

   Het Buitenhuys/Carte Blanche 99

  • e.

   Het Koetshuis

 • 3.

  Daarnaast kan het college locaties buiten het gemeentehuis aanwijzen als eenmalige trouwlocatie, hiervoor gelden de volgende criteria:

  • a.

   De locatie moet een openbare plaats zijn;

  • b.

   De locatie moet voldoen aan brandveiligheid;

  • c.

   De locatie moet representatief zijn;

  • d.

   Er moet een aparte ruimte beschikbaar zijn voor de trouwambtenaar.

 • 4.

  Het college beslist op een verzoek tot aanwijzing als eenmalige trouwlocatie binnen acht weken na de dag waarop het verzoek ontvangen is en kan deze aanwijzing weigeren in het belang van:

  • a.

   De openbare orde

  • b.

   De openbare veiligheid

  • c.

   De volksgezondheid

  • d.

   De bescherming van het milieu

Artikel 4 Openstelling/Sluiting

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen op het stadhuis van maandag tot en met zondag van 8.30 – 15.30;

  • b.

   Voor overige werkzaamheden zijn de openingstijden gelijk aan die van de publieksbalie.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Op verzoek van belanghebbende kan het bureau van de burgerlijke stand ook worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau gesloten is. Belanghebbenden dienen aan te tonen dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzonder gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als het Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de 1e dag na die waarop zij bekend is gemaakt, alle eerder vastgestelde reglementen burgerlijke stand komen daarmee te vervallen

Vastgesteld in de vergadering van 3 november 2015,

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester