Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieregeling cultuurparticipatie Subsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidieregeling cultuurparticipatie Subsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal
CiteertitelSubsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 Awb
 2. art. 2 Algemene Subsidieverordening Oldenzaal 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2016nieuwe regeling

26-04-2016

Gemeenteblad 2016, 68081

INTB-16-02477

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Oldenzaal 2014;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal;

Artikel 1 Doelstelling

Doel van de subsidieregeling is dat Oldenzaalse burgers van jong tot oud kunnen meedoen aan kunst en cultuur, zodat de betrokkenheid van burgers bij de gemeenschap vergroot (actief burgerschap).

Op basis van deze subsidieregeling kan eenmalige subsidie worden verleend voor kunstzinnige en culturele activiteiten die een bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie of amateurkunst van Olden-zaalse burgers. Daarbij gelden de volgende speerpunten:

 • Toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst

 • Innovatie van amateurkunst en culturele activiteiten

 • Bevorderen van talentontwikkeling

 • Bevorderen van cultureel ondernemerschap

 • Toekomstbestendiger maken van amateurkunstorganisaties, musea en erfgoedorganisaties

 • Culturele DNA van Oldenzaal verbinden met het sociaal maatschappelijke domein

 • Culturele DNA van Oldenzaal verbinden met recreatie en toerisme

 • Openbare uitvoering in het kader van amateurkunstbeoefening

Artikel 2 Begripsomschrijving

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Awb: De algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Organisatie: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 • 4.

  Amateurkunst: het actief beoefenen van kunst uit passie, liefhebberij of persoonlijke ontwikkeling, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien

 • 5.

  Cultuurparticipatie: actief deelnemen aan kunst en cultuur in de vrije tijd.

Artikel 3 Reikwijdte

Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, laat deze subsidieregeling onverlet de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 5 Criteria

 • 1.

  De activiteit stimuleert daadwerkelijk mensen om mee te doen (participeren)

 • 2.

  De activiteit heeft vernieuwende en samenwerkende elementen in zich

 • 3.

  De activiteit wordt breed ingezet (wijk, groepen bewoners, verbinding jong en oud)

 • 4.

  De activiteit wordt ingezet met vrijwilligers

 • 5.

  De activiteit draagt bij aan de versterking van het bestaansrecht van amateurkunstinstellingen, museale instellingen en erfgoedorganisaties

 • 6.

  De activiteit vindt in de gemeente Oldenzaal plaats

 • 7.

  De activiteit is openbaar en voor iedereen toegankelijk, en wordt voldoende onder de aandacht gebracht van de Oldenzalers.

 • 8.

  De organisatie moet op het moment waarop de subsidieaanvraag wordt ingediend, ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel

Artikel 6 Grondslagen

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn kosten die direct betrekking hebben op de totstandkoming van de activiteit of uitvoering. Kosten in verband met de verstrekking van consumpties zijn niet subsidiabel. Ook reis en verblijfkosten, cadeaus zijn niet subsidiabel.

 • 2.

  De subsidie dient een aanvullende bijdrage te zijn in de kosten, die eenmalig wordt verleend.

 • 3.

  De activiteit mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het krijgen van een gemeentelijke subsidie.

Artikel 7 Verdeling

Categorie A

Voor nieuwe of vernieuwende uitvoeringen of culturele activiteiten die bijdragen aan versterking van de samenwerking tussen culturele en maatschappelijke organisaties en die gericht zijn toename van actieve cultuurparticipatie is de subsidiebijdrage tot maximaal € 3.000,00

Het subsidiebedrag wordt per aanvraag bepaald.

Hierbij gaat het om activiteiten die vernieuwd, innovatief en onderscheidend zijn ten opzichte van het bestaande culturele aanbod in Oldenzaal. De activiteit of uitvoering vindt plaats onder professionele begeleiding die bijdragen aan de talentontwikkeling van de deelnemers. De organisatie draagt bij aan een versterking van de samenwerking met meerdere organisaties op het gebied van kunst en cultuur en/of andere maatschappelijke organisaties. Tijdens het project is er een wisselwerking tussen ama-teurs en professionals en waar mogelijk ook interdisciplinair. De activiteit is met name gericht op actieve cultuurparticipatie en vernieuwing van het publieksbereik.

 

Categorie B

Voor uitvoeringen of culturele activiteiten die bijdragen aan een versterking van de samenwerking tussen culturele partners en gericht zijn op actieve cultuurparticipatie is de subsidiebijdrage tot maxi-maal € 1.500,00. Het subsidiebedrag wordt per aanvraag bepaald.

Bij deze activiteit is er sprake van samenwerking met minimaal één samenwerkingspartner op het gebied van kunst en cultuur. Hierbij kan het zowel gaan om activiteiten die regelmatig worden georga-niseerd of vernieuwde, eenmalige activiteiten die nog niet eerder zijn georganiseerd. De activiteit is gericht op passieve en/of actieve cultuurparticipatie en toename van het publieksbereik.

 

Categorie C

Voor openbare uitvoeringen en kleinschalige activiteiten is de subsidiebijdrage tot maximaal € 500,00. Het subsidiebedrag wordt per aanvraag bepaald.

Deze openbare uitvoeringen en kleinschalige activiteiten worden gehouden in het kader van amateur-kunstbeoefening van één of meerdere culturele partijen in Oldenzaal. De activiteit is laagdrempelig en lokaal gericht zowel in doelgroep(en) als samenwerkingspartners. Er is sprake van een beperkte vorm van samenwerking. Hierbij gaat het met name om activiteiten die wel eens eerder zijn georganiseerd. De impact van de activiteit wordt niet bepaald door het aantal bezoekers en/of deelnemers. De activi-teit is met name gericht op een receptieve cultuurbeleving.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een subsidie kan door het college worden geweigerd indien:

 • de activiteit niet gericht is op de doelgroep(en)

 • de activiteit ten tijde van de indiening van de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden

 • de activiteit in grote mate een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijk karakter heeft

 • de activiteit een commercieel doel heeft

 • de activiteit in strijd is met andere gemeentelijke doelen

Artikel 9 Aanvraag

De aanvraag wordt in ieder geval 8 weken, voorafgaand aan het plaatsvinden van de activiteit waar subsidie voor wordt gevraagd, door middel van het door het college vastgestelde aanvraagformulier ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 De subsidieverleningen en -vaststelling

Voor de verlening en vaststelling van de subsidie gelden de regels van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1.

  De uitvoering/realisatie van de activiteit vindt plaats in het (kalender)jaar waarvoor de bijdrage is verleend

 • 2.

  Bij de activiteit wordt vermeld dat het mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de gemeente Oldenzaal

Artikel 12 Afwijkingsmogelijkheid

 • a.

  Het college kan afwijken van een of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling;

 • b.

  In gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 26 april 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal.

Vastgesteld in de vergadering van 26 april 2016

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester