Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidie voor energiebesparing bij sportverenigingen Subsidie energiebesparing sportverenigingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende subsidie voor energiebesparing bij sportverenigingen Subsidie energiebesparing sportverenigingen 2016
CiteertitelSubsidie energiebesparing sportverenigingen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt op 31 maart 2017.

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 2. art. 2 Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-201631-03-2017nieuwe regeling

04-10-2016

Gemeenteblad 2016, 157164

INTB-16-02720

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Energiebesparing Sportverenigingen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Subsidieregeling Energiebesparing Sportverenigingen 2016.

Artikel 1 Doelstelling

Deze regeling richt zich op het stimuleren van Oldenzaalse buitensportverenigingen voor het treffen van energiebesparende maatregelen door energiebesparende maatregelen te subsidiëren.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  sportvereniging: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voor personen die sport beoefenen, die voor hun sportaccommodatie zelfstandig energie afnemen en betalen;

 • d.

  energiebesparende maatregel: energiebesparende maatregel zoals die blijkt uit een door of namens het Energieloket of de Energieke regio Oldenzaal opgestelde energiescan (energie-advies) dan wel uit een door het Energieloket goedgekeurde energiescan;

 • e.

  energieadviseur: door of namens het Energieloket of Energieke regio Oldenzaal aangestelde specialist die informeert en adviseert over energiebesparende maatregelen en de financiering daarvan.

Artikel 3 Doelgroepen

Er zijn drie doelgroepen:

 • a.

  verenigingen die hun clubgebouw huren van de gemeente, concreet de vier voetbalverenigingen en hockeyvereniging Bully;

 • b.

  andere verenigingen die in 2014, krachtens de toen geldende Nadere regels subsidie energiebesparing buitensportverenigingen 2014, een energiescan door het Energieloket hebben laten uitvoeren;

 • c.

  overige buitensportsportverenigingen.

Artikel 4 Reikwijdte

Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, laat deze onverlet de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen.

Artikel 5 Grondslagen

De subsidie wordt verstrekt voor energiebesparende maatregelen. Die worden bepaald in een energiescan. De scan wordt uitgevoerd door of namens de energieadviseur, en kan zijn:

 • a.

  een eerder in het kader van de Nadere regels subsidie energiebesparing sportverenigingen 2014 uitgevoerde scan;

 • b.

  een op basis hiervan uitgevoerde actualisatie;

 • c.

  een nieuwe scan.

   

Het beoordelen van (de noodzaak voor actualisatie van) een eerdere scan, en het eventueel uit-voeren van een actualisering, wordt gedaan door de energieadviseur, op kosten van de gemeente. Voor een nieuwe scan wordt eenmalig € 300,00 in rekening gebracht, wat terug wordt betaald wanneer energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd en deze in aanmerking komen voor subsidie.

 

Elke sportvereniging kan een subsidie aanvragen op grond van deze regeling. Reeds gerealiseerde maatregelen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is eenmalig vastgesteld op € 30.000,00. Per vereniging geldt een maximum van € 5.000,00. Bij overschrijding van het subsidieplafond van € 30.000,00 wordt maatwerk geleverd en wordt dekking gezocht binnen de begroting.

Artikel 7 Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend voor 1 april 2017, door middel van het daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

Bij de aanvraag dient de aanvrager een door een energieadviseur goedgekeurde energiescan te overleggen, alsmede een begroting van de te realiseren energiebesparende maatregelen.

Indien van toepassing gaat de aanvraag vergezeld van een verklaring van de eigenaar van het gebouw of object, dat deze instemt met het treffen van de energiebesparende maatregelen.

Artikel 8 De subsidieverlening en -vaststelling

In de subsidiebeschikking (het antwoord van de gemeente op de subsidieaanvraag) staat de toegekende subsidie. Deze bedraagt 70% van de kosten van voor de energiebesparende maatregelen. De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 9 Afwijkingsmogelijkheid

 • a.

  Het college kan afwijken van een of eerdere bepalingen in deze subsidieregeling.

 • b.

  Het college heeft de mogelijkheid te controleren en nadere informatie op te vragen.

 • c.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 4 oktober 2016 en eindigt op 31 maart 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidie energiebesparing sportverenigingen 2016’.

Vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2016.

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

TOELICHTING

 

(Vastgesteld bij besluit van 4 oktober 2016, reg.nr. INTB-16-02720)

 

Ten einde het treffen van energiebesparende maatregelen te stimuleren gaan we als volgt te werk:

 

 • 1.

  Inventarisatie en actieve benadering sportverenigingen en informatiebijeenkomst op 6 oktober 2016.

 • 2.

  Doelgroep zijn de buitensportverenigingen in Oldenzaal.

 • 3.

  Aanbod uitvoeren energiescan, advies maatregelen en rapportage.

  De verenigingen worden actief benaderd door de gemeente, met het aanbod een energiescan uit te voeren dan wel de bestaande te actualiseren en te adviseren over het uitvoeren van maatregelen en ondersteunen bij het aanvragen van subsidies. Een energieadviseur kan daarbij helpen. Een en ander is voor rekening van de gemeente, wanneer al eerder een energiescan is uitgevoerd.

  Voor het uitvoeren van ene volledig nieuwe scan wordt € 300 in rekening gebracht, wat weer wordt terugbetaald als maatregelen die in de scan worden beschreven worden uitgevoerd, en daarvoor subsidie wordt verleend.

 • 4.

  Buitensportverenigingen op grond van de Subsidieregeling energiebesparing sportverenigingen 2016, een subsidie beschikbaar te stellen onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   bijdrage van 70% op kosten van maatregelen uit een energiescan;

  • b.

   medewerking aan onderzoek, toezicht en evt. controle door de energieadviseur of andere persoon of instantie namens de gemeente.

    

Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,00.

 

Belangrijke datums

 

Op 6 oktober is bij hockeyvereniging Bully een openbaar toegankelijke informatieavond over deze regeling.

De aanvraag om subsidie moet worden ingediend voor 1 april 2017, door middel van het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier.