Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het presidium Protocol presidium raad Oldenzaal 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het presidium Protocol presidium raad Oldenzaal 2018
CiteertitelProtocol presidium raad Oldenzaal 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2018nieuwe regeling

29-01-2018

gmb-2018-26618

780

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent het presidium Protocol presidium raad Oldenzaal 2018

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 24 januari 2018;

 

gelet op artikel 1.5, tweede lid van het Reglement van Orde voor de raad 2018;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het navolgende Protocol presidium raad Oldenzaal 2018.

Artikel 1 Samenstelling

 • 1.

  Lid van het presidium zijn:

  • a.

   de fractievoorzitters;

  • b.

   de voorzitter van de gemeenteraad;

 • 2.

  De voorzitter van de gemeenteraad is voorzitter van het presidium. Bij afwezigheid van de voorzit-ter wijst het presidium staande de vergadering een lid aan die als plaatsvervangend voorzitter zal fungeren.

 • 3.

  De griffier of diens vervanger is secretaris van het presidium en is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

Artikel 2 Taken

Het presidium heeft de navolgende taken:

 • a.

  het ten behoeve van het functioneren van het forum en de raad voorbereiden en (doen) opstellen van regelingen en besluiten van huishoudelijke en procedurele aard;

 • b.

  het (voorlopig) vaststellen van de agenda’s van het forum en de raad;

 • c.

  het uitvoeren van taken die door de raad aan het presidium worden opgedragen.

Artikel 3 Bevoegdheden

Het presidium heeft de navolgende bevoegdheden:

 • a.

  het presidium heeft uitsluitend een adviserende bevoegdheid;

 • b.

  het presidium kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de raad;

Artikel 4 Werkwijze

Het presidium hanteert de navolgende werkwijze:

 • a.

  In regel vinden de vergaderingen van het presidium plaats overeenkomstig het op grond van, artikel 3.1.1., tweede lid van het Reglement van orde voor de raad, vastgestelde rooster en wor-den zij gehouden in het stadhuis.

 • b.

  het presidium vergadert niet als naast de voorzitter niet ten minste de helft van de leden tegen-woordig is;

 • c.

  aangezien het presidium geen besluitvormend gremium is vinden geen stemmingen plaats;

 • d.

  afwijkende standpunten worden te allen tijde gemeld bij de gremia die besluitvormende bevoegd-heden hebben;

 • e.

  met betrekking tot de voorlopige vaststelling van de agenda’s van het forum geldt dat, indien in het presidium geen eenduidigheid bestaan op welke wijze een voorstel behandeld dient te worden, dat stuk door het presidium naar de raad wordt gezonden, opdat alsdan de raad kan beslissen (eventueel ook hoe) tot behandeling over te gaan;

 • f.

  aangezien het presidium een niet besluitvormend orgaan is dat uitsluitend belast is met de interne organisatie van (het functioneren van) forum en raad zijn de vergaderingen van het presidium niet openbaar;

Artikel 5 Slotbepalingen

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist de raad.

 

Dit protocol treedt in werking op 29 januari 2018.

Artikel 6 Citeertitel

Dit protocol kan worden aangehaald als “Protocol presidium raad Oldenzaal 2018”.

 

Vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2018,

de griffier,

de voorzitter,