Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent damocles Beleidsregels Damocles Oldenzaal 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent damocles Beleidsregels Damocles Oldenzaal 2018
CiteertitelBeleidsregels Damocles Oldenzaal 2018
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2018nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2018-268493

INTB-18-03772

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent damocles Beleidsregels Damocles Oldenzaal 2018

De burgemeester van Oldenzaal:

 

 

Overwegende:

 • 1.

  dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 • 2.

  dat tot de middelen waarop de bevoegdheid betrekking heeft, gelet op lijst II bij de Opiumwet, eveneens behoort elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden;

 • 3.

  dat de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang aanwezig wordt geacht in-dien er sprake is van een handelshoeveelheid verdovende middelen, dan wel (bij hennepplanten) van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, voor de uitleg waarvan aansluiting wordt gezocht bij het daartoe gestelde in de Aanwijzing Opiumwet;

 • 4.

  dat bij de toepassing van deze bevoegdheid gekozen wordt voor het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet voor het in plaats daarvan opleggen van een last onder dwangsom, omdat bestuursdwang een directer middel is dat in tegenstelling tot de dwangsom op termijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding zal leiden en van een dwangsom in de meeste gevallen weinig ef-fect mag worden verwacht, gelet op het feit dat het financiële gewin in het verdovende middelen-circuit dusdanig groot is dat met een dwangsom naar verwachting niet zal worden bereikt dat een overtreding ophoudt of niet meer wordt herhaald.

 • 5.

  dat wanneer in specifieke situaties, aangedragen door andere veiligheidspartners, blijkt dat een (preventieve) last onder dwangsom effectief kan zijn, dit middel ingezet kan worden;

 • 6.

  dat bij het opleggen van een last onder bestuursdwang gekozen wordt voor het opleggen van een last tot sluiting van de woning/het lokaal, gelet op het feit dat dit als de meest effectieve maatre-gel wordt beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen;

 • 7.

  dat gelet op de impact op de omgeving het niet opportuun wordt geacht om bij de handel in en/of aanwezig zijn van verdovende middelen te volstaan met een waarschuwing (met uitzondering van een geringe overstijging van de gebruikershoeveelheid softdrugs) maar dat in principe direct wordt overgegaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in de vorm van een tijdelij-ke sluiting;

 • 8.

  dat bij wijze van uitzondering in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet evenredig zou zijn in verhouding tot de met de maatregel te dienen belangen, gemotiveerd kan worden afgewe-ken van deze beleidsregels en daarin genoemde (zwaarte van de) maatregel (gelet op artikel 4:84 Awb);

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de navolgende Beleidsregels Damocles

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Dit beleid ziet op woningen en alle al dan niet voor publiek opengestelde lokalen en daarbij beho-rende erven. Onder voor publiek opengestelde lokalen vallen o.m. winkels en horecabedrijven, onder niet voor publiek opengestelde lokalen vallen onder meer bedrijfsruimten, magazijnen en loodsen.

 • 2.

  Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal verzegeld worden en on-toegankelijk worden gemaakt.

 • 3.

  De duur van de sluiting is afhankelijk of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest.

 • 4.

  Met betrekking tot de omschrijving van het “verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben” van verdovende middelen wordt aansluiting gezocht bij het gestelde daartoe in de Aanwijzing Opiumwet. Concreet betekent dit dat sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid:

  • harddrugs: meer dan 0,5 gram

  • softdrugs: meer dan 5 gram

  • hennepplanten: meer dan 5 planten.

 • 5.

  Er is sprake van een geringe overstijging van de gebruikershoeveelheid softdrugs bij een hoe-veelheid:

  • softdrugs: 30 gram of minder

  • hennepplanten: 15 planten of minder

 • 6.

  Een wijziging in de huursituatie wordt als niet ter zake doende beschouwd. De ratio hierachter is dat de verhuurder niet met het plaatsen van andere huurders onder de toepassing van bestuurs-dwang kan uitkomen. Het is immers op dat moment nog steeds noodzakelijk om de bekendheid van een dergelijk pand in het criminele circuit weg te nemen, het enkel plaatsen van nieuwe huur-ders leidt niet tot het voorkomen van herhaling van een met de wet strijdige situatie.

Artikel 2 Maatregelen

 • 1.

  Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van verdovende middelen, waarbij bij een eerste constatering sprake is van een geringe overstijging van de gebruikershoeveelheid softdrugs, volgt een waarschuwing tenzij:

  • a.

   Er aanwijzingen zijn dat drugs zijn verkocht dan wel verstrekt aan eindgebruikers

  • b.

   Er aanwijzingen zijn dat er sprake is van georganiseerde criminaliteit

 • 2.

  Indien er sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van verdovende middelen, wordt het lokaal/de woning gesloten voor de duur van drie maanden.

 • 3.

  Indien binnen 5 jaar opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van verdovende middelen, wordt het lokaal/de woning gesloten voor de duur van 6 maanden.

 • 4.

  Indien binnen deze 5 jaar een 3e overtreding geconstateerd wordt het lokaal/de woning gesloten voor onbepaalde tijd.

 • 5.

  In specifieke situaties, aangedragen door andere veiligheidspartners, kan de burgemeester een (preventieve) last onder dwangsom inzetten.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 19 december 2018

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregels Damocles Oldenzaal 2018”

Oldenzaal, 10 december 2018

De burgemeester

T.J. Schouten