Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020)
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oldenzaal/CVDR605331/CVDR605331_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2019nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-302751

INTB-19-04342

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2017, verder te noemen ”verordening”;

overwegende, dat:

 • het in het belang van de doelmatige verwijdering van huishoudelijke- en andere categorieën van afvalstoffen wenselijk is regels te stellen ter uitvoering van de artikelen 3, 5, 7 lid 1, 7 lid 2, 9, 10 lid 1, 11, 13 van de verordening;

 • de paragraafnummering en de tussen haakjes vermelde artikelen verwijzen naar die verordening;

b e s l u i t :

 

onder intrekking van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2017, vast te stellen de volgende regels ter uitvoering van de verordening:

 

PARAGRAAF 1 Huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 1 Aanwijzing inzameldienst (artikel 3 verordening)

Als inzameldienst wordt aangewezen Twente Milieu N.V. gevestigd te Enschede.

Artikel 2 Regulering van andere inzamelaars (artikel 4 verordening)

 • 1.

  Als inzamelaar voor specifieke afvalstromen worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente Oldenzaal voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep uit de openbare ruimte en op de gemeentewerf of bij het afvalbrengpunt;

  • b.

   de in bijlage 1 vermelde scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

  • c.

   Stichting Kringloopbedrijf De Beurs, te Oldenzaal voor het innemen van de categorieën oud papier en karton, textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, oud ijzer en herbruikbare huisraad en het op afroep ophalen van herbruikbare huisraad.

 • 2.

  Voor de inzameling van oud papier en karton door de in lid 1b aangewezen inzamelaars, worden de in bijlage 2 vermelde nadere regels vastgesteld.

Artikel 3 Aanwijzing van inzamelplaats (artikel 5 verordening)

Voor inzameling van alle categorieën van het huishoudelijk afval wordt het gemeentelijk afvalbrengpunt aan de Lübeckstraat 34 aangewezen.

Artikel 4 Frequentie van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (artikel 7 lid 1 verordening)

Huishoudelijk restafval:

Minicontainers voor huishoudelijk restafval worden éénmaal per vier weken ingezameld.

Ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval worden op basis van vullingsgraad geledigd.

 

Groente-, fruit- en tuinafval:

Minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) worden éénmaal per twee weken ingezameld.

 

Verpakkingen:

Minicontainers voor verpakkingen worden éénmaal per vier weken bij elk perceel ingezameld.

Ondergrondse en bovengrondse containers voor verpakkingen worden op basis van vullingsgraad geledigd.

 

Oud papier:

Oud papier en karton wordt 12 keer per jaar bij percelen ingezameld.

Bij percelen in het buitengebied wordt oud papier en karton niet ingezameld.

Ondergrondse containers voor oud papier en karton worden op basis van vullingsgraad geledigd.

 

Glas:

Ondergrondse en bovengrondse containers voor glas worden op basis van vullingsgraad geledigd.

 

Textiel:

Textiel wordt maximaal1 keer per kwartaal bij percelen ingezameld. De inzameldag staat op de hiertoe verkregen plastic inzamelzak vermeld.

Ondergrondse containers voor textiel worden op basis van vullingsgraad geledigd.

 

Klein chemisch afval (KCA):

Klein chemisch afval wordt uitsluitend op afroep ingezameld en mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt.

 

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval:

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunnen uitsluitend op afroep ter inzameling worden aangeboden bij percelen.

 

Kerstbomen:

Jaarlijks worden in een vooraf te bepalen week in de maand januari de kerstbomen nabij elk perceel ingezameld.

Artikel 5 Afvalscheiding (artikel 7, lid 2 en 3 verordening)

Als categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld, zijn aangewezen:

 • Groente, fruit en tuinafval (gft)

 • Klein chemisch afval (KCA)

 • Frituurvet

 • Wit glas (verpakkingsglas)

 • Gekleurd glas (verpakkingsglas)

 • Oud papier en karton (OPK)

 • Verpakkingen van plastic, drankenkartons en metalen (hierna verpakkingen)

 • Piepschuim

 • Textiel

 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

 • A-hout

 • B-hout

 • C-hout

 • Grof tuinafval

 • Asbest en asbesthoudend afval

 • Metalen

 • Autobanden

 • Vloerbedekking

 • Matrassen

 • Kerstbomen

 • Vlakglas

 • Hard kunststof

 • Gips

 • Puin

 • Gasbeton

 • Grof huishoudelijk restafval

 • Huishoudelijk restafval

Bij percelen waar geen ruimte is voor het gebruik van minicontainers (hoogbouw, stapelbouwwoningen of woningen in de binnenstad) kan het gft samen met het restafval worden aangeboden op de verzamelcontainers voor restafval conform artikel 8, lid 2.

 

De omschrijving van de in dit artikel benoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen staan beschreven op de website van de inzameldienst.

Artikel 6 Aanwijzen woonzorgcomplexen waar geen huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld (artikel 7, lid 4 verordening)

Bij de volgende percelen worden geen huishoudelijke afvalstoffen door de inzameldienst ingezameld:

 • 1.

  Monnikstraat 33 en 33 A001 t/m A418

 • 2.

  Johanna van Burenlaan 4 AP1 t/m AP42

Artikel 7 Vaststellen dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling

kunnen worden aangeboden (artikel 9 verordening)

De in artikel 9 van de verordening aan hun college verleende bevoegdheid tot het bepalen van dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling mogen worden aangeboden wordt gemandateerd aan de directeur van de in artikel 1 bedoelde inzameldienst. De directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen aan één of meer door hem aan te wijzen medewerkers binnen de eigen organisatie. De aanwijzing van dagen en tijden vindt plaats door middel van de jaarlijks vast te stellen afvalkalender die na vaststelling op de daarvoor gebruikelijke wijze wordt bekend gemaakt en op de website van de inzameldienst kan worden ingezien.

 

Groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en karton, verpakkingen en fijn huishoudelijk restafval:

De dagen en tijden waarop groente-, fruit- en tuinafval, verpakkingen, oud papier en huishoudelijk restafval kan worden aangeboden, worden via de website van de inzameldienst bekend gemaakt.

 

Afvalbrengpunt:

Huishoudelijke afvalstoffen mogen op het afvalbrengpunt (ABP) uitsluitend tijdens de openingstijden worden aangeboden. De openingstijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Verzamelcontainers voor fijn huishoudelijk restafval, glas, verpakkingen, oud papier en karton (OPK), textiel en groente-, fruit- en tuinafval (gft):

Het is verboden om afvalstoffen in de verzamelcontainers te deponeren op een ander tijdstip dan tussen 07:00 uur en 21:00 uur.

 

Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval, grote elektrische en elektronische apparaten (AEEA):

 • 1.

  Deze afvalstoffen mogen alleen ter inzameling worden aangeboden op afroep bij het perceel na telefonische afspraak met de inzameldienst.

 • 2.

  Aanbieding van deze afvalstoffen is uitsluitend toegestaan op de dag van inzameling zoals overeengekomen bij de afspraak als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De houder van de afvalstoffen dient er voor zorg te dragen dat de afvalstoffen op de overeengekomen inzameldag voor 07.30 uur op de daartoe afgesproken plaats aan de openbare weg worden aangeboden. 

Kerstbomen:

De dagen en tijden waarop kerstbomen kunnen worden aangeboden, worden bekendgemaakt via publicatie in een regionaal dagblad en/of in het “huis aan huis” weekblad en de website van de inzameldienst.

 

Oud papier en karton:

De dagen en tijden waarop oud papier en karton ter inzameling kan worden aangeboden worden aan de gebruikers van de betrokken percelen bekendgemaakt via de website van de inzameldienst.

 

Textiel:

De dag waarop textiel ter inzameling aan straat kan worden aangeboden, staat vermeld op de textielzak die huis-aan-huis wordt verspreid.

 

Bijzondere gevallen:

Bij wegwerkzaamheden of slechte weersomstandigheden waarbij de inzameling moet stoppen dan wel wijzigen, worden de ter plaatse betrokken gebruikers van percelen door de inzameldienst nader geïnformeerd over eventuele wijzigingen van de afvalinzameling.

Artikel 8 Aanwijzing inzamelmiddel of inzamelvoorziening (artikel 10, lid 1 verordening)

 • 1.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en verpakkingen is voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen in principe een gechipte minicontainer (hierna minicontainer) aangewezen.

 • 2.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval is voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen in het gebied dat begrensd wordt door de spoorlijn, Spoorstraat, Burgemeester Wallerstraat, Stakenbeek, Helmichstraat en de Groene Loper, de dichtstbij gelegen ondergrondse verzamelcontainer voor restafval aangewezen.

 • 3.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval is voor hoogbouw- en stapelbouwwoningen in principe de dichtstbij gelegen verzamelcontainer aangewezen.

 • 4.

  Voor de inzameling van glas, textiel, oud papier en karton en verpakkingen zijn de boven- of ondergrondse verzamelcontainers aangewezen.

 • 5.

  Voor alle categorieën van grove huishoudelijke afvalstromen is het afvalbrengpunt aangewezen.

 • 6.

  Voor de duur en om reden van een gemeentelijk proefproject kan de wijze van inzameling tijdelijk worden gewijzigd na schriftelijke opdracht hiervan van de gemeente naar de inzameldienst, waarbij deze tijdelijke inzamelwijze wordt gecommuniceerd.

 • 7.

  Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel dienen de daartoe verkregen plastic zak(ken) van de inzamelaar gebruikt te worden.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel (artikel 10, lid 1 verordening)

De in artikel 10 van de verordening aan hun college verleende bevoegdheid tot het bepalen van de wijze van aanbieden van de minicontainer voor huishoudelijke afvalstoffen (o.a. handvat al dan niet naar de rijweg gericht) wordt gemandateerd aan de directeur van de in artikel 1 vermelde inzameldienst. De directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen aan één of meer door hem aan te wijzen medewerkers binnen de eigen organisatie.

De aanwijzingen voor het aanbieden van minicontainers vindt plaats door middel van de jaarlijks vast te stellen afvalkalender die na vaststelling op de daarvoor gebruikelijke wijze wordt bekend gemaakt en op de website van de inzameldienst kan worden ingezien.

 

Groente-, fruit- en tuinafval, verpakkingen en huishoudelijk restafval:

 • 1.

  De deksels van de minicontainers dienen goed gesloten te zijn. Tevens dienen de minicontainers niet achter obstakels, zoals geparkeerde auto’s, struiken en lantaarnpalen te worden geplaatst, tenzij dit niet anders mogelijk blijkt.

 • 2.

  Het aanbieden van de minicontainers (o.a. handvat al dan niet naar de rijweg gericht) wordt door de inzamelaar aangegeven.

 • 3.

  Het aanbieden van minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing daarvan, op een krachtens artikel 9 van de afvalstoffenverordening vastgestelde inzameldag, op een daartoe aangewezen clusterplaats of, bij het ontbreken van een clusterplaats, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg.

Klein chemisch afval:

 • 1.

  Het is verboden klein chemisch afval anders dan door persoonlijke afgifte aan de medewerker van de chemokar van de inzameldienst aan te bieden.

 • 2.

  Het is verboden klein chemisch afval onbeheerd op de weg achter te laten.

 • 3.

  Klein chemisch afval dient in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, te worden aangeboden.

Textiel:

Het is verboden textiel anders aan te bieden dan in de daartoe van de inzamelaar verkregen plastic inzamelzak. Het aanbieden van de zakken dient ordelijk te geschieden zonder daarbij een belemmering te zijn voor verkeer en voetgangers.

 

Verpakkingen:

Het is verboden verpakkingen anders aan te bieden dan in de daartoe van de inzamelaar verkregen minicontainer voor verpakkingen; daarbij is het gebruik van ondoorzichtige zakken verboden.

Artikel 10 Vaststelling van het maximale gewicht per inzamelmiddel (artikel 10, lid 1 verordening)

Het gezamenlijk gewicht van een minicontainer en de inhoud daarvan, mag niet meer bedragen dan 70 kilogram.

Artikel 11 Vaststelling regels omtrent de voorwaarden waaronder de inzamelmiddelen zijn verstrekt (artikel 10, lid 1 verordening)

 • 1.

  Indien van gemeentewege voor een perceel een grijze minicontainer is verstrekt, mag huishoudelijk restafval uitsluitend in de grijze minicontainer ter inzameling worden aangeboden.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kunnen huishoudens die zijn aangewezen op een minicontainer voor restafval op vrijwillige basis toegang aanvragen tot een ondergrondse container. De minicontainer kan dan op vrijwillige basis worden ingeleverd.

 • 3.

  Indien van gemeentewege voor een perceel een groene minicontainer is verstrekt, mag hiermee uitsluitend groente-, fruit- en tuinafval ter inzameling worden aangeboden.

 • 4.

  Indien van gemeentewege voor een perceel een minicontainer voor verpakkingen is verstrekt, mag hiermee uitsluitend verpakkingen worden aangeboden.

 • 5.

  Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de minicontainers te deponeren:

  • brandende of gloeiende voorwerpen;

  • hete vloeibare stoffen agressieve, giftige of explosieve stoffen;

  • omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de inzamelauto en/of de medewerkers van de inzameldienst kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

Artikel 12 Vaststellen regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dienen te worden aangeboden (artikel 10, lid 1 verordening)

 • 1.

  In de verzamelcontainer voor restafval mag uitsluitend huishoudelijk restafval en groente- fruit- en tuinafval in de aangewezen verzamelcontainer(s) ter inzameling worden aangeboden.

 • 2.

  Het huishoudelijk restafval en het groente-, fruit- en tuinafval dient in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

 • 3.

  In de aangewezen verzamelcontainer voor groente-, fruit -en tuinafval mag uitsluitend dat afval in de daarvoor bestemde verzamelcontainer worden gedeponeerd.

 • 4.

  In de aangewezen verzamelcontainer voor verpakkingen mag uitsluitend afval van verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons worden gedeponeerd.

 • 5.

  De verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten.

 • 6.

  Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen of andersoortig afval in de container te deponeren dan waarvoor de container is bestemd.

 • 7.

  Gebruikers van percelen waarvoor een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval en/of voor groente- fruit- en tuinafval is aangewezen, hebben uitsluitend toegang tot de (ondergrondse) verzamelcontainer door middel van een milieupas.

Artikel 13 Vaststellen regels ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau (artikel 10, lid 1 verordening)

 • 1.

  In daartoe van gemeentewege geplaatste glascontainers mag alleen glazen verpakkingsmateriaal worden achtergelaten.

 • 2.

  In daartoe van gemeentewege geplaatste containers voor verpakkingen mogen alleen verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons worden achtergelaten; daarbij is het gebruik van ondoorzichtige zakken verboden.

 • 3.

  In daartoe van gemeentewege geplaatste containers voor oud papier en karton mag alleen oud papier en karton worden achtergelaten.

 • 4.

  In daartoe van gemeentewege of met instemming van de gemeente daartoe geplaatste containers voor textiel mag alleen textiel worden achtergelaten.

 • 5.

  Het is verboden de in dit artikel genoemde afvalstromen op andere plaatsen achter te laten dan in daartoe van gemeentewege geplaatste containers.

Artikel 14 Vaststellen regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen bij het afvalbrengpunt kunnen worden aangeboden (artikel 10, lid 1 verordening)

 • 1.

  De huishoudelijke afvalstoffen dienen op categorie gescheiden te worden aangeboden.

 • 2.

  De diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen dienen in de daarvoor bestemde afvalcontainers of daarvoor bestemde plaatsen op het afvalbrengpunt te worden achtergelaten.

 • 3.

  Het vervoeren en storten van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, het afvalbrengpunt of de omgeving daarvan ontstaat.

 • 4.

  In het bijzonder dienen asbest of asbesthoudende producten, voordat deze het perceel verlaten te zijn verpakt door middel van een dubbele laag doorzichtig plastic, om op het afvalbrengpunt te kunnen worden aangeboden.

 • 5.

  Als asbest of asbesthoudende producten worden aangeboden bij het afvalbrengpunt dan dient dit bij aankomst gemeld te worden.

 • 6.

  Het is een ieder op het afvalbrengpunt verboden afvalstoffen mee te nemen.

 • 7.

  Het is verboden op het afvalbrengpunt afvalstoffen aan te bieden die door hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk dienen te worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, specifiek ziekenhuisafval, mest, slachtafval, stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling.

 • 8.

  Ter controle van het hiervoor bepaalde kan de toezichthouder in geval van ernstige verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te storten op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient (een vertegenwoordiger van) de aanbieder aanwezig te blijven.

 • 9.

  Niet toegelaten afvalstoffen dienen door de toezichthouder, al dan niet reeds gestort, te worden geweigerd en dienen te worden teruggenomen door de ontdoener.

 • 10.

  Uitsluitend houders van een milieupas worden op het afvalbrengpunt toegelaten voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 11.

  Het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen mag slechts plaatsvinden na weging en betaling van het eventueel verschuldigd reinigingsrecht.

Artikel 15 Aanwijzing categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden (artikel 10, lid1 verordening)

 • grof huishoudelijk afval;

 • grof tuinafval;

 • grote elektrische en elektronische apparatuur;

 • kerstbomen;

 • oud papier en karton.

Artikel 16 Vaststellen regels over de wijze waarop de in artikel 13 genoemde huishoude-lijke afvalstoffen dienen te worden aangeboden (artikel 10, lid1 verordening)

Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote elektrische en elektronische apparatuur:

 • 1.

  Het overdragen of aanbieden van deze afvalstoffen dient ordelijk en op aanwijzingen van de inzamelaar te geschieden.

 • 2.

  De afvalstoffen dienen zodanig aan de openbare weg te worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet hindert of in de doorgang t belemmert en gevaar of schade oplevert.

 • 3.

  Kleinere stukken grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dienen zoveel mogelijk in één of meer samengedrukte en/of samengebonden bundels te worden overgedragen of aangeboden.

 • 4.

  Stukken of bundels grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg per stuk en geen grotere afmeting hebben dan 50 x 50 x150 cm.

 • 5.

  De in het vorige lid genoemde gewicht en genoemde maat gelden niet voor grof huishoudelijk afval –zoals meubilair en AEEA en grof tuinafval, zoals boomstronken- dat niet eenvoudig kan worden verkleind.

Kerstbomen:

 • 1.

  Kerstbomen dienen bij het ter inzameling overdragen of aanbieden op een nader bekend te maken plek aan de openbare weg te worden geplaatst.

 • 2.

  De kerstbomen dienen zodanig op de weg te worden geplaatst dat deze het voetgangersverkeer en overige verkeer niet hinderen of in de doorgang belemmeren en geen gevaar of schade kunnen opleveren.

Oud papier en karton:

 • 1.

  Het overdragen of aanbieden van deze afvalstof dient ordelijk en op aanwijzingen van de inzamelaar te geschieden.

 • 2.

  Oud papier en karton dient zoveel mogelijk in een of meer samengedrukte en/of samengebonden bundels of dozen te worden overgedragen of aangeboden. De afmetingen van de bundels of pakketten mogen niet groter zijn dan 50 x 50 x 30 cm. en niet zwaarder zijn dan 15 kg. per stuk. Het gebruik van bijvoorbeeld vouwkratjes of kunststof opbergboxen is geheel voor risico van de aanbieder.

PARAGRAAF 3 Bedrijfsafvalstoffen

 

Artikel 17 Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (artikel 11 verordening)

Niet van toepassing

Artikel 18 Regels omtrent dagen, tijden, wijzen en plaatsen voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen (artikel 13 verordening)

Niet van toepassing

Artikel 19 Vaststellen regels voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst (artikel 13 verordening)

 • 1.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • 2.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Slotbepalingen

 

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Oldenzaal, 26 november 2019

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1  

behorend bij het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020

 

Betreft: de aanwijzing van organisaties voor de inzameling van oud papier en karton zoals bedoeld in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020.

Naam

Inzamelwijk

inzameldag

Tijdstip aanvang

Klootschietersvereniging Ons Genoegen

Zuid Berghuizen 1

4e dinsdag van de maand

18.15

Klootschietersvereniging

De Toekomst

Zuid Berghuizen 2

4e dinsdag van de maand

18.15

Koninklijke Harmonie

St. Joseph

Centrum 1

2e zaterdag van de maand

9.00

Koninklijke Harmonie

St. Joseph

Centrum 2

2e zaterdag van de maand

9.00

Koninklijke Harmonie

St. Joseph

Centrum 3

3e zaterdag van de maand

9.00

Koninklijke Harmonie

St. Joseph

Centrum 4

3e zaterdag van de maand

9.00

Koninklijke Harmonie

St. Joseph

Centrum 5

3e zaterdag in de maanden 6 en 8

9.00

Drieëenheidsschool

(voorheen Radboudschool)

Centrum 5

3e zaterdag van de maanden 2, 4, 10 en 12

9.00

Franciscusschool

Centrum 6 en 7

2e dinsdag van de maand

18.15

Ouderraden De Esch

De Essen 1

1e zaterdag van de maand

9.00

Ouderraden De Esch

De Essen 2

1e zaterdag van de maand

9.00

RK school De Bongerd

De Graven Es 1

4e zaterdag van de maand

9.00

RK school De Bongerd

De Graven Es 2

4e zaterdag van de maand

9.00

Ouderraad RK basisschool De Maten

De Thij 1

1e donderdag van de maand

18.15

Ouderraad basisschool

De Wendakker

De Thij 2

4e zaterdag van de maand

9.00

Ouderraad OBS De Linde

De Thij 3

1e zaterdag van de maand

9.00

Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo

De Graven Es 3

4e zaterdag van de maand, in overleg de even of oneven maanden

9.00

 

Carnavalsvereniging

De Glasbloazers

De Graven Es 3

4e zaterdag van de maand, in overleg de even of oneven maanden

9.00

 

Bijlage 2  

behorend bij het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020

 

Betreft: vaststelling nadere regels geldend voor de in bijlage 1 aangewezen organisaties voor de inzameling van oud papier en karton zoals bedoeld in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Oldenzaal 2020.

 

Aan deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen/voorschriften verbonden:

 • 1.

  de aanwijzing geldt voor het toegewezen inzamelgebied zoals aangegeven in bijlage 1;

 • 2.

  het in te zamelen oud papier mag uitsluitend bestaan uit verschillende kwaliteiten van papier en karton van onder andere kranten, tijdschriften en verpakkingsmaterialen afkomstig van huishoudens, het is niet toegestaan bedrijfspapier in te nemen; het bedrijfsafval kent een afzonderlijke inzamelstructuur;

 • 3.

  de aangewezen inzamelaar verplicht zich op de in bijlage 1 genoemde avond c.q. dag en met de daar vermelde frequentie het oud papier en karton in te zamelen;

 • 4.

  deze aanwijzing is niet overdraagbaar aan anderen;

 • 5.

  de aangewezen inzamelaar verplicht zich er zorg voor te dragen dat het inzamelen van oud papier ordelijk en zorgvuldig geschiedt en dat er geen papierresten in de omgeving van de inzamelplek blijven liggen;

 • 6.

  de aangewezen inzamelaar dient voorts alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen die in het belang van een goede inzameling nodig zijn en dient te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze aanwijzing;

 • 7.

  eventuele aanwijzingen van toezichthoudende ambtenaren of opsporingsambtenaren dienen direct te worden opgevolgd;

 • 8.

  het ingezamelde oud papier dient te worden afgegeven aan een door of namens het college aangewezen groothandel, verwerker of dergelijke;

 • 9.

  indien de aangewezen inzamelaar de inzamelactiviteiten wenst te beëindigen, wordt dat ten minste 3 maanden voor beëindiging schriftelijk aan het college meegedeeld;

 • 10.

  het college van burgemeester en wethouders kan de aanwijzing en/of de inhoud hiervan wijzigen, aanvullen of intrekken; de aanwijzing kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien de aanwijzingsvoorschriften niet worden nageleefd;

 • 11.

  indien ter beoordeling van het college wordt geconstateerd dat huishoudelijk papier en bedrijfspapier tezamen worden aangeboden, ontvangt de vereniging een schriftelijke waarschuwing; indien voor de tweede keer wordt geconstateerd dat huishoudelijk papier en bedrijfspapier tezamen is aangeboden, wordt de aanwijzing ingetrokken;

 • 12.

  de aangewezen inzamelaar verplicht zich op de vastgestelde avond c.q. dag in het toegewezen gebied oud papier in te zamelen, waarbij de inzamelaar zorgt voor minimaal 2 en maximaal 3 personen van 18 jaar of ouder, ten behoeve van het beladen. Mochten er op het afgesproken aanvangstijdstip en afgesproken verzamelpunt minder dan 2 personen van de vereniging aanwezig zijn, of indien personen jonger dan 18 jaar ingezet worden, dan zal de gemeente ervoor zorgdragen dat het oud papier zo snel als mogelijk wordt ingezameld. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de inzamelaar en worden in mindering gebracht op de inzamelvergoeding waarop de inzamelaar recht heeft. Indien deze situatie zich twee keer achter elkaar of vier keer per jaar voordoet, wordt de aanwijzing ingetrokken;

 • 13.

  de aangewezen inzamelaar verplicht zich ervoor te zorgen om bij avondinzameling om 18.00 uur aanwezig te zijn op het vertrekpunt in de wijk; voor de inzameling op zaterdag is dit tijdstip 9.00 uur;

 • 14.

  de aangewezen inzamelaar neemt op vrijwillige basis en voor eigen risico deel aan de inzameling. De vrijwilligers dragen tijdens de inzameling een reflecterend veiligheidsvest dat door Twente Milieu N.V. ter beschikking wordt gesteld en dichte schoenen. De gemeente en Twente Milieu N.V. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of verlies, die direct of indirect het gevolg is van deelname aan de oud papierinzameling. De aangewezen oudpapierinzamelaar dient in voldoende mate verzekerd te zijn voor het optreden van bovengenoemde schade;

 • 15.

  de aangewezen oudpapierinzamelaar dient te voldoen aan de door Twente Milieu N.V. te stellen eisen ten aanzien van de inzameling; deze eisen kunnen nader worden uitgewerkt in een contract tussen de gemeente en de inzamelaar.

 • 16.

  de veiligheidscoördinator van Twente Milieu N.V. reikt voor aanvang van de inzameling een veiligheidsinstructie uit, controleert of alle personen kennis hebben genomen van de vereiste veiligheidsinstructie en zorgt voor ondertekening van de instructie;

 • 17.

  de voorlichting aan de burgers geschiedt in samenwerking met Twente Milieu N.V. in opdracht van de gemeente;

 • 18.

  het college behoudt het recht om de uitvoering van de inzameling te wijzigen, waaronder de inzameldagen, inzameltijden, inzamelroutes, verdeling van de routes en toewijzing van de gebieden en/of wijken.