Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent individuele studietoeslag (Verordening individuele studietoeslag Oldenzaal 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent individuele studietoeslag (Verordening individuele studietoeslag Oldenzaal 2020)
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Oldenzaal 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening individuele studietoeslag gemeente Oldenzaal 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, eerste lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-319150

955

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent individuele studietoeslag (Verordening individuele studietoeslag Oldenzaal 2020)

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019, nr. 43/4, reg.nr. INTB-19-04349;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel c van de Participatiewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  de Verordening individuele studietoeslag gemeente Oldenzaal 2020 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2020;

 • 2.

  de Verordening individuele studietoeslag gemeente Oldenzaal 2017 per 1 januari 2020 in te trekken.

Artikel 1. Doelgroep

Een belanghebbende die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen is het vereist dat de belanghebbende op de datum van aanvraag;

 • achttien jaar of ouder is;

 • recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft;

 • een persoon is van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Toekenning en verstrekking individuele studietoeslag

De duur van de individuele studietoeslag bedraagt ten hoogste een jaar gerekend vanaf de datum van toekenning en wordt toegekend voor een jaar zolang de betreffende persoon voldoet aan de voorwaarden voor de individuele studietoeslag zoals bepaald in de Participatiewet. De toeslag stopt zodra

de studie wordt beëindigd.

Artikel 4. Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in de woon- of gezinssituatie, het inkomen, vermogen of studie moeten per ommegaande worden doorgegeven om het recht op uitkering opnieuw te kunnen vaststellen.

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  Een individuele studietoeslag bedraagt € 3.600,00 per jaar.

 • 2.

  Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex voor huishoudens volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag wordt toegekend voor 12 maanden en per maand uitbetaald in 12 gelijke delen.

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing, gelet op het belang van belanghebbende, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele studietoeslag Oldenzaal 2020.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2019,

de griffier,

J.H. Brokers

de voorzitter,

P.G. Welman