Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit voorzitter ondernemingsraad Omgevingsdienst Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit voorzitter ondernemingsraad Omgevingsdienst Haaglanden
CiteertitelBesluit voorzitter ondernemingsraad ODH
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpondernemingsraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de ondernemingsraden, art. 22, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2013nieuwe regeling

24-10-2013

Provinciaal blad van Zuid-Holland 2013, 182

ODH-2013-00003859

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit voorzitter ondernemingsraad Omgevingsdienst Haaglanden

De directeur, tevens hoofdbudgethouder van de omgevingsdienst Haaglanden

 

Gelet op

 • -

  artikel 22 derde lid Wet op de ondernemingraden,

 • -

  artikel 3 lid 1 van het Besluit Verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden,

 • -

  artikel 2 lid 2 van de Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden,

 

overwegend dat

 • -

  een effectieve en onafhankelijke taakuitoefening van de ondernemingsraad met zich meebrengt dat de ondernemingsraad het haar toegekende budget binnen haar taakgebied niet alleen naar eigen inzicht maar ook zelfstandig moet kunnen aanwenden en besteden,

 • -

  het dit verband wenselijk is de formele bevoegdheid, om het verplichtingen aangaan en betalingen accorderen ten laste van de aan de ondernemingsraad toegekende budgetten, te beleggen bij de voorzitter en vice-voorzitter van de ondernemingsraad,

 

Besluit

Artikel 1. Volmacht

De voorzitter en vice-voorzitter van de ondernemingsraad wordt, ieder voor zich en voor de duur van hun actieve zittingsperiode, volmacht verleend gelijk de volmacht van een teamleider voor het onderdeel inkoop als omschreven in de ondermandatenlijst. met dien verstande dat op hen financiële clausule FC3 van toepassing is. Deze volmacht is slechts geldig binnen het taakgebied van de ondernemingsraad, daarin begrepen de kosten van rechtsbijstand bij conflicten met de WOR-bestuurder.

Artikel 2. Aanwijzing van budgethouderschap

De voorzitter van de ondernemingsraad, en bij diens ontstentenis de vice-voorzitter, wordt voor de duur van zijn actieve zittingsperiode aangewezen als budgethouder voor het aan de ondernemingsraad toegekende budget.

Artikel 3. Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorzitter ondernemingsraad ODH.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag dat conform artikel 11 van de Wet op de ondernemingsraden de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt aan de WOR-bestuurder.

Aldus vastgesteld door de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden op 24 oktober 2013,

ir. L.P. Klaassen

directeur, tevens hoofdbudgethouder

Toelichting  

Artikel 22, derde lid van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat ondernemer en ondernemingsraad (OR) in overleg de kosten die de OR en zijn commissies in enig jaar zullen maken, voor zover die kosten geen verband houden met hetgeen is bepaald in de artikelen 17 en 18 WOR, kunnen vaststellen op een bepaald bedrag, dat de OR naar eigen inzicht kan besteden. De OR dient erop attent te zijn dat kosten die het eigen budget overschrijden, slechts ten laste van de ODH komen voor zover deze in het dragen daarvan toestemt. In geval de WOR-bestuurder daarin niet toestemt kan de ondernemingsraad tegen die beslissing in beroep gaan bij de kantonrechter.

Dit besluit omvat de volmacht tot het aanschaffen van goederen en diensten binnen het taakgebied van de ondernemingsraad en de daaraan verbonden bevoegdheid tot opdrachtverlening en het akkoord tot betaling van facturen. Het betreft o.a. OR-opleidingen, OR-reiskosten aan seminars, vakliteratuur, drukwerk, PR-kosten, raadplegen van een deskundige zoals genoemd in de Wet op de Ondernemingsraden.