Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2018-I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2018-I
CiteertitelBesluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2018-I
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpexterne toezichthouder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, art. 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2018Nieuw besluit

12-04-2018

Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 560

ODH-2018-00037198

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing externe toezichthouders Omgevingsdienst HaaglandenDPA 2018-I

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

 

overwegende dat:

 

een aanwijzing tot toezichthouder in het kader van bepaalde wettelijke regelingen alleen voor ambtenaren kan gelden;

door middel van de aanstelling als onbezoldigd ambtenaar aan deze voorwaarde wordt voldaan;

 

gelet op

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden almede de met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, en Zoetermeer gesloten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en adviesdiensten;

 

artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG)

 

de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden; ieder voor zover het mandaat strekt en deze in werking is getreden,

BESLUIT
 • I.

  De volgende functionarissen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar voor de periode van 9 april 2018 t/m 31 juli 2019

  - L.N.P. (Niels) van Strien, geboren 21 juni 1968

  - F. (Frans) Lenaers, geboren 13 januari 1957

   

  Bovengenoemde personen zijn werkzaam bij DPA milieu en gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

 • II.

  De onder I genoemde functionarissen worden aangewezien als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens

  • 1.

   de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

  • 2.

   Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  • 3.

   Wet explosieven voor civiel gebruik;

  • 4.

   de Provinciale Milieu Verordening;

  • 5.

   de regelingen ter vervanging van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde wetten en regelingen voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 • III.

  Aan de onder I. genoemde personen wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder punt II. genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

 • IV.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan DPA Milieu, Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam ter attentie van de onder I genoemde functionarissen;

 • V.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing in het Blad Gemeenschappelijke Regeling en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2018-I”

Den Haag, 12 april 2018

De directeur, Ir. L.P. Klaassen