Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Controleverordening Omgevingsdienst Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingControleverordening Omgevingsdienst Haaglanden
CiteertitelControleverordening Omgevingsdienst Haaglanden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpjaarrekening accountantscontrole

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is de dag na de dag van bekendmaking in het Provincieblad, derhalve 19 april 2013. Artikel 8 tweede lid bepaalt dat deze verordening in werking treedt op 1 januari 2013. Dit is opgevat als dat de verordening terugwerkende kracht heeft tot genoemde datum.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 217
 2. Gemeentewet, art. 213
 3. Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201301-01-2013nieuwe verordening

20-12-2012

Provinciaal blad van Zuid-Holland, 2013, 64

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

CONTROLEVERORDENING OMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN

Het algemeen bestuur van de OmgevingsdienstHaaglanden

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Omgevingsdienst Haaglanden van29 november 2012;

 

Gelet op

artikel 217 van de Provinciewet en

artikel 213 van deGemeentewet;

het Besluit accountantscontrole decentrale overheden;

 

Besluit

de volgende verordening vast te stellen:

Verordeningvoordecontroleophetfinancieel beheerenopdeinrichtingvandefinanciële organisatievandeomgevingsdienstHaaglanden

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  accountant, een door het algemeen bestuur benoemde organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle op de in artikel 58 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde jaarrekening.

 • 2.

  accountantscontrole: de controle van de in artikel58 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van:

  • a.

   het getrouwe beeld van de inde jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • b.

   het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties

  • c.

   het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels zoals bedoeld in artikel 58a Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • d.

   de inrichting van het financieel beheer en de financiele organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken.

 • 3.

  rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiele beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

 • 4.

  deelverantwoording: een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de omgevingsdienst, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening.

 • 5.

  rekeningcommissie: commissie bestaande uit een statenlid en raadsleden van de deelnemers met als taak het uitvoeren van een jaarrekeningonderzoek en het opstellen van een verslag hiervan.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bereid in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3.

  In geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole stelt het algemeen bestuur voor de selectie van de accountant de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende weging vast.

Artikel 3. Informatieverstrekking

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten van het dagelijks bestuur, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d.voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk 1 juli volgend op hetjaar waarop de jaarrekening van toepassing is ter vaststelling aan het algemeen bestuur

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de

  aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant informeert de directeur van de Omgevingsdienst hierover.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren en informatiedragers van de Omgevingsdienst.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle functionarissen van de Omgevingsdienst mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de Omgevingsdienst zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juisten volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten,balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf overdeze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dandedoor het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de Omgevingsdienst is.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden, daaronder, maar niet uitsluitend de Belastingdienst, de Stichting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Sociale verzekeringsbank, het Centraal Bureau voor de Statistiek, en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor deopdracht verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de Omgevingsdienst is.

Artikel 7. Rapportering

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze

  terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De accountant bevestigt jaarlijks aan het algemeen bestuur dat naast de controleopdracht door hem geen andere opdrachten voor de Omgevingsdienst zijn uitgevoerd die een directe relatie hebben met de werkzaamheden in het kader van de controle op de jaarrekening.

 • 3.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven Verslag van Bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde deelcontroles en controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de directeur van de Omgevingsdienst.

 • 4.

  De accountantsverklaring en het Verslag van Bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

 • 5.

  De accountant bespreekt het verslag van bevindingen met de rekeningcommissie voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur.

Artikel 8. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt bekendgemaakt in hetProvinciaal Blad van de provincie Zuid-Holland.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari2013, met dien verstande dat zij van toepassingis op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen van het verslagjaar2013.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “ControleverordeningOmgevingsdienst Haaglanden”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2012.

voorzitter,

secretaris,