Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Omgevingsdienst Haaglanden
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving en bekendmaking ODH
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpelektronische kennisgeving bekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding is gelijktijdig met het in werking treden van artikel 56aa Wgr; zie daarvoor Stcrt. 2014, 466.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

13-11-2014

Provinciaal blad van Zuid-Holland 2014, 3160

ODH-2014-00596987

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ELEKTRONISCHE KENNISGEVING EN BEKENDMAKINGOMGEVINGSDIENST HAAGLANDEN

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ODH d.d. 17 oktober 2014;

gelet op artikel 2:14 van de van de Algemene wet bestuursrecht

en artikel 56aa en 56b van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit vast te stellen:

Artikel 1 Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad voor de Omgevingsdienst Haaglanden.

 • 2.

  Het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Haaglanden is op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch beschikbaar.

 • 3.

  Na de uitgifte blijft het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Haaglanden op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch beschikbaar.

Artikel 2 Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Haaglanden berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Vervangende uitgave

Indien elektronische uitgifte van het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Haaglanden op de in artikel 1 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, draagt het dagelijks bestuur zorg voor een vervangende uitgave volgens door hem te stellen regels.

Artikel 4 Kosten

Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de uitgifte van het publicatieblad zijn verbonden.

Artikel 5 Bekendmaking

De bekendmaking van besluiten van het bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden die algemeen verbindende voorschriften inhouden geschiedt door plaatsing in het publicatieblad voor de Omgevingevingsdienst Haaglanden.

Artikel 6 Terinzagelegging

 • 1.

  In afwijking van artikel 5 kan een door het bestuur vastgesteld algemeen verbindend voorschrift bepalen dat een bij het voorschrift behorende bijlage wordt bekendgemaakt door terinzagelegging.

 • 2.

  Van een bekendmaking als in het eerste lid bedoeld, wordt mededeling gedaan in het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Haaglanden.

Artikel 7 Elektronische kennisgeving

Het is mogelijk berichten van het bestuur van de omgevingsdienst die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. Deze elektronische kennisgeving geschiedt door middel van plaatsing in het publicatieblad voor de Omgevingsdienst Haaglanden ,

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking ODH.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag dat de artikelen 56aa en 56b van de Wet op de gemeenschappelijk regelingen (Wet van 9 juli 2014, Staatsblad 2014, 306) in werking zijn getreden, of indien dit later is met ingang van de dag na de publicatie in het Provinciaal blad van de Provincie Zuid-Holland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 13 november 2014.

de voorzitter, H.H.V. Horlings

de secretaris, ir. L.P. Klaassen