Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Uitvoeringsregeling generatiepact Omgevingsdienst Haaglanden 2018-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling generatiepact Omgevingsdienst Haaglanden 2018-2019
CiteertitelUitvoeringsregeling generatiepact ODH 2018-2019
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling generatiepact

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling Generatiepact ODH 2018-2019, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

07-08-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 450

ODH-2017-00075365

Tekst van de regeling

Intitulé

UitvoeringsregelinggeneratiepactODH2018-2019

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden

 

 • -

  gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

 • -

  gelet het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur OmgevingsdienstHaaglanden;

 • -

  gelet op artikel 9 van de Regeling generatiepact ODH 2018-2019

   

Besluit vast te stellen:

UITVOERINGSREGELINGGENERATIEPACTOMGEVINGSDIENSTHAAGLANDEN2018-2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ambtenaar: de persoon, zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling Generatiepact ODH 2018-2019;

 • -

  aanvrager: ambtenaar die een verzoek om deelname aan het generatiepact indient;

 • -

  generatiepact: de regeling zoals bedoeld in artikel 1 van de Regeling Generatiepact ODH 2018-2019.

Artikel 2 Indienen van de aanvraag

 • 2.1

  Een aanvraag om deelname aan het generatiepact wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier in de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 2.2

  De termijn bedoeld in artikel 2 van het Generatiepact bedraagt 8 weken.

Artikel 3 Advies omtrent de aanvraag

 • 3.1

  De aanvraag om deelname wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst aan de Belastingdienst voorgelegd ter toetsing aan artikel 3 lid 1 onder d van het generatiepact ter beoordeling of sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding.

Artikel 4 Beslissing op de aanvraag

 • 4.1

  De directeur beslist op de aanvraag binnen twee weken na ontvangst van de beschikking van de Belastingdienst omtrent de toetsing zoals genoemd in artikel 3.

 • 4.2

  Indien de beschikking van de Belastingdienst niet tijdig beschikbaar is, wordt toepassing gegeven aan artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien de beschikking van de Belastingdienst niet tijdig beschikbaar is, wordt toepassing gegeven aan artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 5.1

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 5.2

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling generatiepact ODH 2018-2019.”

Aldus besloten op 7 augustus 2017

De directeur,ir. L.P. Klaassen

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE UITVOERINGSREGELING GENERATIEPACT ODH 2018-2019

Aanvraagformulier Generatiepact ODH 2018-2019: In te vullen door medewerker:

Gegevens medewerker:

☐M ☐V

Voorletter :

Achternaam : Geboortenaam : Organisatie en functie Afdeling :

Team : Functie :

In overleg met mijn leidinggevende verklaar ik deel te willen nemen aan het generatiepact conform de

Regeling generatiepact ODH 2018-2019 met ingang van …………………………

Arbeidsduur

☐Ik wil gebruik maken van 50% betaald bijzonder verlof en 50% onbetaald bijzonder verlof over deuren die ik minder ga werken.

Percentage formele uren per week dat ik minder wil werken (20% tot 40%):………%

☐Ik wil gebruik maken van 50% neerwaartse aanpassing van de aanstelling over de uren die ik minderga werken en de overige 50% van de uren die ik minder ga werken zijn betaald bijzonder verlof.

Percentage neerwaartse aanpassing arbeidsduur (minimaal 10% maximaal 20%) en percentage door- betaald buitengewoon verlof (percentage gelijk aan neerwaartse aanpassing arbeidsduur) : …………%

Aantal feitelijke uren per week (formele uren + compensatie uren):…………… NB: arbeidsduur mag ná deelname aan het Generatiepact ODH 2018-2019 niet onder de 18 uur uitkomen.

Rooster

Vul de feitelijke uren / minuten per dag in, afronden op 15 minuten:

Rooster (uren per dag): Ma Di Wo Do Vr

Week 1 Za Zo

Rooster (uren per dag): Ma Di Wo Do Vr

(evt Week 2) Za Zo

Arbeidsurenverleden

Aan te leveren gegevens:

1.De arbeidsduur in het laatste kalenderjaar voorafgaand aan het begin van de periode die aanvangt

10 jaar direct voorafgaande aan de gewenste datum van deelname aan het Generatiepact. Deze arbeids- duur bedroeg: ……………. Gelieve hiervan een document toe te voegen (ABP of ander pensioenoverzicht of kopie aanstelling) Uitleg: indien na gebruikmaking van het Generatiepact de arbeidsduur ten opzichte van genoemd tijdstip meer dan 50% lager is, kan dit door de belastingdienst worden beschouwd als een regeling voor ver- vroegde uittreding en is dit ingevolge het Generatiepact een weigeringsgrond voor het verzoek.

 • 2.

  De feitelijke arbeidsduur per week in het kalenderjaar voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van deelname aan het Generatiepact. Hierbij tellen ziekte, arbeidsongeschiktheid of jaarlijks va- kantieverlof niet mee. Deze arbeidsduur bedroeg: …………….

 • 3.

  Aankoop of verkoop van verlofuren in het kalenderjaar voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van deelname aan het Generatiepact: ……. uren verkocht / ….. uren aangekocht. Indien geen aankoop of verkoop heeft plaatsgevonden, wordt 0 ingevuld.

 

Uitleg: Indien bij gebruikmaking van het Generatiepact de arbeidsduur ten opzichte van voorafgaande kalenderjaar feitelijk minder dan 50% bedraagt, wordt dit door de belastingdienst beschouwd als een regeling voor vervroegde uittreding en is dit ingevolge het Generatiepact een weigeringsgronden voor het verzoek. Het is ook van belang of er in het voorafgaande jaar sprake is geweest van aankoop of verkoop van verlofuren.

Ondertekening medewerker:

Datum :

Handtekening :

LETOP: Aan dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Daadwerkelijke toekenning van deelname aan het generatiepact geschiedt door ondertekening door de gemandateerde van het besluit.

In te vullen door leidinggevende:

Leidinggevende

Naam :

Medewerker voldoet aan de eisen en voorwaarden voor de deelname aan het generatiepact:

☐ De ingangsdatum ligt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019

☐ De medewerker is op gewenste ingangsdatum 60 jaar of ouder.

☐ De medewerker heeft niet eerder deelgenomen aan een regeling Generatiepact ODH.

☐ De medewerker is op gewenste ingangsdatum in vaste dienst.

☐ De medewerker is op gewenste ingangsdatum minstens twee jaar in dienst van de ODH.

☐ Er is geen samenloop met andere verlofvorm of uitkering met het risico op een fiscale eindheffing.

☐ Er is geen verhoging van de arbeidsduur aangevraagd op of na de 58ste verjaardag dat door of namens

het bestuur is ingewilligd.

☐ De vrijgekomen ruimte is beschikbaar voor herbezetting.

☐ Er verzet zich geen zwaarwegend belang tegen inwilliging van het verzoek om deelname

Indien aanvullende afspraken met medewerker gemaakt zijn als voorwaarde om deel te nemen, s.v.p.

hier weergeven:

LET OP: eventuele processen om aanvullende afspraken te formaliseren moeten apart in werking worden gezet.

Ondertekening leidinggevende voor akkoord:

Datum :

Handtekening :

Indien niet akkoord met deelname aan generatiepact, reden afwijzing opgeven:

Wanneer zowel ambtenaar als leidinggevende het formulier ingevuld hebben, is het belangrijk het formulier op te sturen, zodat het geregistreerd wordt in de postregistratie van de ODH en in het personeelsdossier.

Stuur het formulier aan:

 

OmgevingsdienstHaaglanden

t.a.v.P&O

Postbus 14060

2501 GB Den Haag