Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2018-II

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2018-II
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerptoezichthouder DPA onbezoldigd ambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2018nieuw besluit

09-08-2018

Blad gemeenschappelijke regeling 2018, 1147

ODH-2018-00098614

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2018-II

De plaatsvervangend directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

overwegende dat:

een aanwijzing tot toezichthouder in het kader van bepaalde wettelijke regelingen alleen voor ambtenaren kan gelden;

door middel van de aanstelling als onbezoldigd ambtenaar aan deze voorwaarde wordt voldaan;

 

gelet op

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden almede de met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, en Zoetermeer gesloten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en adviesdiensten;

artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG)

 

de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden; ieder voor zover het mandaat strekt en deze in werking is getreden,

 

BESLUIT

Artikel I  

De volgende functionaris aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar voor de periode van 15 augustus2018 t/m 31 december 2018

- R.M. (Ronald) van Veen, geboren 25 februari 1965.

Bovengenoemd persoon is werkzaam bij DPA Milieu en gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Haaglanden

Artikel II  

De onder I genoemde functionaris wordt aangewezen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens

de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Wet explosieven voor civiel gebruik;

de Provinciale Milieu Verordening;

de regelingen ter vervanging van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde wetten en regelingen, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

Artikel III  

Aan de onder I. genoemde persoon wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder punt II. genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”;

Artikel IV  

Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan DPA Milieu, Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam ter attentie van de onder I genoemde functionaris;

Artikel V  

Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing van dit besluit in het Blad Gemeenschappelijke Regeling en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2018-II.

Den Haag, 9 augustus 2018

De plaatsvervangend directeur,

Ing. L. Hopman