Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBenoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2016
CiteertitelBenoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2016
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerprekeningcommissie benoeming leden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2015 van 16 november 2015 (Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden 2015, 416)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Rekeningcommissie ODH, art. 3
  2. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2016nieuw besluit

17-11-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 547

ODH-2016-00086991

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2016

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden,

gelet op artikel 3 van de Verordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden en artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling ODH,

gelet op de voordrachten daartoe gedaan door de deelnemende partijen,

 

besluit te benoemen tot lid van de rekeningcommissie ODH de volgende personen:

de heer F. Vermeulen (voordracht provincie Zuid-Holland)

de heer P. Stienstra (voordracht gemeente Delft)

mevrouw M.J.H.A. van Giezen (voordracht gemeente Leidschendam-Voorburg)

de heer J.G. Jongsma (voordracht gemeente Midden-Delfland)

de heer E.J. de Lanoy (voordracht gemeente Pijnacker-Nootdorp)

mevrouw C.Y.D. Hagenaars (voordracht gemeente Rijswijk)

de heer T.P.M. Overdevest (voordracht gemeente Wassenaar)

de heer L.K. Snijders (voordracht gemeente Westland)

mevrouw M.C. van der Meer (voordracht gemeente Zoetermeer);

besluit te benoemen tot plaatsvervangend lid van de rekeningcommissie ODH de volgende personen:

de heer J.F. Weber (voordracht provincie Zuid-Holland)

de heer A.A.M. Jongeling (voordracht gemeente Delft)

de heer J.G. Cornelissen (voordracht gemeente Midden-Delfland)

mevrouw L.I. Bentvelzen (voordracht gemeente Rijswijk)

mevrouw E.C. Kernkamp (voordracht gemeente Wassenaar)

de heer N.J.M. de Gier (voordracht gemeente Westland)

de heer J.W. Schotel (voordracht gemeente Zoetermeer);

 

besluit, gelet op artikel 2, vijfde lid, Verordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden, de directeur ODH te mandateren de secretaris van de rekeningcommissie ODH aan te wijzen;

 

besluit in te trekken het Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2015van 16 november 2015 (Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden 2015, 416).

Slotbepaling

  • 1.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2016

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 17 november 2016

de voorzitter, H.H.V. Horlings

de secretaris, ir. L.P. Klaassen