Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR622562/CVDR622562_1.html
 2. artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. artikel 152 van de Provinciewet
 4. artikel 153 van de Provinciewet
 5. artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201901-01-2020nieuwe regeling

12-12-2012

bgr-2019-752

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent delegatie (algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

Gelet op:

 • -

  artikel 21, lid 2 in samenhang met artikel 22, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • -

  artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 152 en 153 van de Provinciewet, met inachtneming van artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit:

Vast te stellen:

 

Het delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de omgevingsdienst;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;

 • c.

  directeur: de directeur van de omgevingsdienst, bedoeld in artikel 24 van de regeling, tevens secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst;

 • d.

  omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 • e.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Artikel 2: Delegatie

 • 1.

  Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden over, die in het kader van artikel 21, lid 1 van de regeling aan het algemeen bestuur zijn toegekend, voor zover andere bepalingen in de regeling en wettelijke bepalingen zich niet tegen die overdracht verzetten.

 • 2.

  Artikel 151 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het bepaalde in artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3: Specifieke delegaties

 • 1.

  Dit besluit is niet van toepassing op bevoegdheden die op basis van specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten aan het algemeen bestuur zijn opgedragen.

 • 2.

  De in artikel 4 gegeven bevoegdheid aan het dagelijks bestuur om gedelegeerde bevoegdheden in mandaat op te dragen aan de directeur is niet van toepassing, indien het algemeen bestuur in specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten die bevoegdheid nadrukkelijk ontzegt.

Artikel 4: Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden in mandaat overdragen aan de directeur.

 • 2.

  De directeur kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de regeling.

 • 3.

  Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het provinciaal blad van de provincie Noord-Brabant, onverminderd het bepaalde in artikel 152, vijfde lid, van de Provinciewet (oud) en artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 12 december 2012.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 12 december 2012.

De secretaris,

A.M.A. Houtman

De voorzitter,

Naterop