Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de taak en bevoegdheid van de directeur (Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de taak en bevoegdheid van de directeur (Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)
CiteertitelDirectiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR622562/CVDR622562_1.html
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Omgevingsdienst%20Midden-%20en%20West-Brabant/631033/CVDR631033_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

06-11-2019

bgr-2019-960

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant houdende regels omtrent de taak en bevoegdheid van de directeur (Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020)

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

Gelet op:

 • -

  artikel 26 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • -

  het Algemeen mandaatbesluit 2020 van het dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 

Besluit:

 

Vast te stellen:

 

het Directiestatuut 2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de vaststelling van nadere regels ten aanzien van de taak en de bevoegdheid van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuur: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

 • c.

  deelnemers: de rechtspersonen achter de deelnemende colleges, zoals bedoeld in artikel 1:1, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, die het besluit hebben genomen om deel te nemen aan de regeling;

 • d.

  directeur: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 26 van de regeling;

 • e.

  medewerker : een medewerker met een arbeidsovereenkomst bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant waarop de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties van toepassing is;

 • f.

  Omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • g.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;

 • h.

  cao SGO de collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Artikel 2: Taken en verantwoordelijkheden ter ondersteuning van het bestuur

 • 1.

  De directeur draagt zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur.

 • 2.

  De directeur draagt er gevraagd en ongevraagd zorg voor dat de leden van het bestuur over de informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun functie naar behoren uit te kunnen oefenen.

 • 3.

  De directeur draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan het bestuur. De directeur adviseert het bestuur ten behoeve van de door het bestuur te nemen besluiten.

 • 4.

  De directeur is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en bevordert een voortvarende uitvoering van de besluiten van het bestuur.

 • 5.

  De directeur draagt er zorg voor dat de door het bestuur genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst en dat een presentielijst wordt bijgehouden.

 • 6.

  De directeur is verantwoordelijk voor het onderhouden van een goede relatie met de deelnemers in hun rol van eigenaar van de Omgevingsdienst.

 • 7.

  De directeur is verantwoordelijk voor het onderhouden van een goede relatie met de deelnemers in hun rol als opdrachtgever van de Omgevingsdienst.

 • 8.

  De directeur oefent zijn taken, waar nodig, uit in nauwe samenwerking met het managementteam.

Artikel 3: Overige taken en verantwoordelijkheden van de directeur

 • 1.

  De directeur draagt, binnen de door het bestuur gestelde kaders, zorg voor een adequate organisatorische inrichting en een goede kwaliteit van de medewerkers.

 • 2.

  De directeur schept de voorwaarden die het optimaal functioneren van de Omgevingsdienst en de medewerkers bevorderen en houdt deze voorwaarden in stand.

 • 3.

  De directeur draagt, binnen het door het bestuur gestelde financiële kader, zorg voor de sturing op middelen binnen de Omgevingsdienst.

 • 4.

  De directeur draagt, binnen de door het bestuur gestelde kaders, zorg voor de uitvoering van het personeelsbeleid, de cao SGO en andere arbeidsvoorwaarden of werkinstructies.

 • 5.

  De directeur draagt zorg voor de exploitatie van de huisvestingslocatie en de inventaris van de dienst.

 • 6.

  De directeur draagt er zorg voor dat vanuit de Omgevingsdienst afgeronde adviezen en voorstellen worden voorbereid ten behoeve van het bestuur.

 • 7.

  De directeur draagt zorg voor de goede uitvoering van de activiteiten die aan de Omgevingsdienst zijn opgedragen, gebaseerd op een voldoende planning van activiteiten en met inachtneming van het ter zake vastgestelde beleid.

 • 8.

  De directeur draagt zorg voor de samenhang en een voldoende gecoördineerd en geïntegreerd handelen van de onderdelen van de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst.

 • 9.

  De directeur treedt op als bestuurder als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden en overlegt met de ondernemingsraad.

 • 10.

  De directeur vertegenwoordigt de Omgevingsdienst naar buiten toe en draagt zorg voor een actieve voorlichting over de werkzaamheden van de Omgevingsdienst.

Artikel 4: Bijzondere omstandigheden

 • 1.

  Wanneer de directeur vermoedt dat er zodanig tegenstellingen ontstaan of dreigen te ontstaan in het beleid van de deelnemers en dat het functioneren van de Omgevingsdienst daardoor kan worden bemoeilijkt, meldt hij dit aan het dagelijks bestuur en aan het bestuur van de betreffende deelnemers.

 • 2.

  De directeur informeert, in overleg met het dagelijks bestuur of zo nodig terstond, de besturen van de deelnemers over een gebeurtenis die voor de deelnemers en van direct belang is en, indien van toepassing, adviseert de directeur de besturen van de deelnemers over de naar aanleiding van die gebeurtenis te nemen maatregelen.

Artikel 5: Afwezigheid en bereikbaarheid

 • 1.

  De directeur stelt, bij afwezigheid van ten minste een kalenderweek, de voorzitter van het bestuur hiervan in kennis.

 • 2.

  De directeur draagt bij afwezigheid zorg voor een adequate vervanging en bereikbaarheid van de Omgevingsdienst.

Artikel 6: Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2020.

Artikel 7: Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het blad Gemeenschappelijke regeling OMWB en treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Directiestatuut Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 2012 wordt hierbij ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 6 november 2019.