Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Integriteitbeleid en -regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIntegriteitbeleid en -regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
CiteertitelIntegriteitbeleid en -regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Ambtenarenwet en CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-05-2015Actualisering bestaand beleid en regelingen inzake integriteit

25-06-2015

Blad Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Integriteitbeleid en -regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Integriteitsbeleid- en regelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft op 25 juni 2015 de volgende besluiten genomen.

 

1. Vastgesteld:

 

a. Het Integriteitbeleid en de Gedragscode Drechtsteden/ZHZ.

b. De Regeling ongewenst gedrag en klachtenprocedure Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2015.

c. De Regeling vertrouwenspersonen Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2015.

d. De Regeling melding vermoeden misstand Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2015.

e. De Regeling gebruik ICT middelen en informatie van de werkgever Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2015.

f. De Regeling ambtseed of –belofte Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 2015.

 

2. Ingetrokken:

 

a. Het Integriteitsbeleid OZHZ van 11 november 2011.

b. De Regeling ambtseed en belofte van 11 november 2011.

c. De Gedragscode OZHZ van 11 november 2011.

d. Het Reglement ongewenst gedrag OZHZ van 20 juni 2012.

 

3. Ingestemd met het verlenen van mandaat door de voorzitter aan de directeur ten behoeve van het afnemen van de eed of belofte bij medewerkers van OZHZ, niet zijnde de directeur of de controller.

 

Het dagelijks bestuur heeft daarbij tevens besloten dat de onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten in werking treden na bekendmaking en terugwerken naar 1 mei 2015. Het vastgestelde integriteitsbeleid en de regelingen als genoemd onder 1 zijn separaat in het blad van de gemeenschappelijke regeling gepubliceerd.