Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Mandaatbesluit van de voorzitter inzake het afnemen van de eed en belofte Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit van de voorzitter inzake het afnemen van de eed en belofte Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
CiteertitelMandaatbesluit van de voorzitter inzake het afnemen van de eed en belofte Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring Drechtsteden Zuid-Holland Zuid 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-05-2015Nvt

25-06-2015

Blad Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit van de voorzitter inzake het afnemen van de eed en belofte Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Mandaatbesluit van de voorzitter inzake het afnemen van de eed en belofte Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

 

Besluit inzake het verlenen van mandaat door de voorzitter aan de directeur ten behoeve van het afnemen van de eed of belofte bij medewerkers van OZHZ, niet zijnde de directeur of de controller

 

De voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op: 

 

- Artikel 4 van de Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring Drechtsteden Zuid-Holland Zuid 2015, zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur op 25 juni 2015;

 

- Het besluit van het dagelijks bestuur van 25 juni 2015 inzake het verlenen van instemming met het verlenen van mandaat door de voorzitter aan de directeur ten behoeve van het afnemen van de eed of belofte bij medewerkers van OZHZ, niet zijnde de directeur of de controller;

 

Besluit: 

 

1. Aan de directeur wordt gemandateerd de in artikel 4 van de Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring Drechtsteden Zuid-Holland Zuid 2015 opgenomen bevoegdheid inzake het afnemen van de eed en belofte bij medewerkers, niet zijnde de directeur en de controller, van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het blad van de gemeenschappelijke regeling en treedt in werking op de dag na de dag van uitgifte, met terugwerking tot en met 1 mei 2015.

 

3. Dit besluit wordt aangehaald als 'Mandaatbesluit van de voorzitter aan de directeur inzake het afnemen van de eed en belofte Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid'.

 

Aldus vastgesteld door de voorzitter van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 25 juni 2015.

 

Mr. R.A. Janssen

Voorzitter