Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Verlofregeling 2015 Drechtsteden / ZHZ 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerlofregeling 2015 Drechtsteden / ZHZ 2015
CiteertitelVerlofregeling 2015 Drechtsteden / ZHZ 2015
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201501-01-201516-02-2017Actualisering

18-02-2015

Blad Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlofregeling 2015 Drechtsteden / ZHZ 2015

Verlofregeling 2015 Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

a. medewerker : de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 onder a, van de CAR: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan;

 

b. CAR: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

 

c. UWO: de Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten;

 

d. volledige betrekking: een volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder k, van de CAR: een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar ten hoogste 1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur bedraagt.

 

Artikel 2 Duur van het verlof 

 

1. De duur van het vakantieverlof voor de medewerker met een volledige betrekking bedraagt 180 uren per jaar. Hiervan is 144 uur per jaar wettelijk verlof.

 

2. De in lid 1 bedoelde duur van de vakantie wordt vermeerderd met leeftijdsuren bij een leeftijd van:

 

Leeftijd Extra verlofuren

 

45 jaar 7,2

 

50 jaar 14,4

 

55 jaar 21,6

 

60 jaar 28,8

 

waarbij de in het kalenderjaar door de medewerker te bereiken leeftijd bepalend is.

 

Artikel 3 Verlof bij deeltijd 

 

Voor medewerkers die geen volledige betrekking vervullen wordt de duur van het verlof bedoeld in de voorgaande artikelen berekend met de voor hen geldende deeltijdfactor.

 

Artikel 4 Overschrijven verlof naar volgend kalenderjaar 

 

1. Indien in een kalenderjaar het wettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, vervalt dit verlof 12 maanden na het einde van dat kalenderjaar, tenzij de ambtenaar tot aan dat tijdstip om medische redenen redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit vakantieverlof op te nemen, of dit vanwege dienstbelang niet mogelijk is geweest.

 

2. Een ambtenaar kan een verzoek indienen om zijn wettelijk verlof gedeeltelijk in te zetten voor een langere verlofperiode. Het college/bestuur kan daarbij de in lid 1 genoemde termijn verlengen.

 

3. Indien in een kalenderjaar het bovenwettelijk verlof [voetnoot 1: het totale saldo verlofuren waarover de ambtenaar op 31 december 2014 beschikt, wordt beschouwd als bovenwettelijk verlof] geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, verjaart dit verlof 60 maanden na het einde van dat kalenderjaar.

 

4. De zgn. compensatie-uren komen niet voor overschrijving in aanmerking en blijven bij de berekening van de overschrijving buiten beschouwing.

 

Artikel 5 Aanwijzen collectieve vrije dagen 

 

Jaarlijks mogen maximaal 4 dagen aangewezen worden als collectieve vrije dagen.

 

Artikel 6 Garantie verlofrechten 

 

1. Voor medewerk(st)ers, die voor 1 juli 2007 in dienst zijn getreden bij de gemeente Hendrik Ido-Ambacht wordt het aantal verlofuren op jaarbasis zoals dat zou gelden op basis van de op 1 januari 2007 geldende verlofregeling, gefixeerd en als een individuele garantie vastgezet. Dit aantal verlofuren wordt gegarandeerd zolang er op basis van artikel 2 van deze verlofregeling sprake is van een lager aantal verlofuren op jaarbasis.

 

2. Voor medewerk(st)ers, die voor 1 januari 1997 in dienst zijn getreden bij de gemeente Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht of de GR ZHZ wordt het aantal verlofuren op jaarbasis zoals dat zou gelden op basis van de op 31 december 2006 geldende verlofregeling van hun voormalige werkgever, gefixeerd en als een individuele garantie vastgezet. Dit aantal verlofuren wordt gegarandeerd zolang er op basis van de verlofregeling zoals die voor de Drechtsteden/ZHZ geldt sprake is van een lager aantal verlofuren op jaarbasis.

 

Artikel 7 Senioren maatregel 

 

Voor de medewerkers in dienst van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden, Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid en Dienst gezondheid & jeugd Zuid Holland-Zuid, die

 

- 60 jaar of ouder zijn, alsmede voor degenen die op een latere datum vanwege het bereiken van de leeftijd van 60 jaar voor deze regeling in aanmerking komen,

- full-time aanstelling hebben en

- reeds gebruikmaken van de mogelijkheid om een half uur per fulltime werkdag (minimaal 7,2 uur) korter te werken,

 

wordt deze regeling individueel gegarandeerd tot op het moment dat de Regeling Leeftijdsbewust Personeelsbeleid/Generatiepact in werking is getreden. Dan zullen de noodzaak en de wenselijkheid van een ev. voortzetting van deze faciliteit worden bepaald.

 

Van deze faciliteit kan alleen gebruik worden gemaakt voor zover de formele arbeidsduur voor een bepaalde dag tenminste 7,2 uur bedraagt. Dit betekent dat deze faciliteit alleen toegekend kan worden als er normaliter een volle werkdag gewerkt zou worden.

 

Artikel 8 Inwerktreding 

 

1. De Verlofregeling van 1 oktober 2006 wordt ingetrokken.

 

2. Deze regeling treedt na bekendmaking op 1 januari 2015 in werking.

 

3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Verlofregeling Drechtsteden/ZHZ 2015”.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 18 februari 2015.