Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 19 november 2010, houdende regels over de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid welke rechtstreeks verband houden met de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 19 november 2010, houdende regels over de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid welke rechtstreeks verband houden met de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)
CiteertitelReglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201020-11-2010Nvt

19-11-2010

Provinciaal Blad Zuid-Holland 2010, 133

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 19 november 2010, houdende regels over de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid welke rechtstreeks verband houden met de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

REGLEMENT BEHANDELING RECHTSPOSITIONELE BEZWAARSCHRIFTEN VORMING OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 19 november 2010, houdende regels over de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen rechtspositionele besluiten van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid welke rechtstreeks verband houden met de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid)

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland-Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ieder voor zover bevoegd,

 

Gelet op

 

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten vast te stellen het Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, als volgt:

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

 

Artikel 1

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

a. verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

b. commissie: commissie van advies voor de behandeling van rechtspositionele bezwaarschriften, welke rechtstreeks verband houden met de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

c. secretaris: secretaris van de commissie;

d. het dagelijks bestuur van de regio: het Dagelijks Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid;

e. het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, en

f. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

 

Hoofdstuk 2 De commissie

 

Artikel 2

 

Er is een commissie van advies voor de behandeling van rechtspositionele bezwaarschriften gericht tegen besluiten van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur Regio Zuid-Holland Zuid, welke rechtstreeks verband houden met de vorming van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, waaronder in ieder geval worden begrepen het preallocatiebesluit, het ontslagbesluit, het aanstellingsbesluit en het plaatsingsbesluit.

 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden, waarbij gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het georganiseerd overleg van de provincie Zuid-Holland, het georganiseerd overleg van de Regio Zuid-Holland Zuid en het (bijzonder) georganiseerd overleg van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ieder een lid voordragen.

2. De commissie houdt zitting in een samenstelling van vier leden, waarbij afhankelijk van de vraag of het bestreden besluit is genomen door of namens gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, in ieder geval het commissielid door het betreffende bestuursorgaan aangewezen en het lid aangewezen door het betreffende (bijzonder) georganiseerd overleg aan de zitting deelneemt.

3. Gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid benoemen de voorzitter en diens plaatsvervangers, op voordracht van de leden van de commissie.

4. Gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kunnen leden van de commissie schorsen en ontslaan, gehoord de voorzitter. Gedeputeerde staten het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kunnen de voorzitter schorsen en ontslaan, gehoord de leden van de commissie.

 

Artikel 4 Secretaris

 

1. De secretaris van de commissie als bedoeld in artikel 2 van het Reglement behandeling bezwaarschriften en klachten Zuid-Holland 2010 is tevens secretaris van de commissie. De plaatsvervangende secretarissen van de commissie bedoeld in artikel 2 van het Reglement behandeling bezwaarschriften en klachten Zuid-Holland 2010 zijn tevens plaatsvervangende secretarissen van de commissie.

2. De secretaris heeft de bevoegdheden welke op grond van artikel 6:14, eerste lid, artikel 6:15 en artikel 7:10, tweede, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn toegekend aan een bestuursorgaan.

 

Artikel 5 Zittingsduur

 

1. De voorzitter en leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

2. De aftredende voorzitter en leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 

Artikel 6 Integriteits- en geheimhoudingsbepaling

 

1. De voorzitter en leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij sprake kan zijn van de schijn van belangenverstrengeling.

2. De voorzitter en leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten opzichte van de inhoud van bezwaarschriften en daarop betrekking hebbende documenten.

 

Artikel 7 Verslag werkzaamheden

 

Op verzoek van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid of het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid brengt de commissie verslag uit over haar werkzaamheden.

 

Artikel 8 Vergoeding

 

1. De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding van € 250,00 respectievelijk € 225,00, per dagdeel, waarbij een dagdeel minimaal één en maximaal vier hoorzittingen bevat.

2. De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op basis van de afstand tussen de zittingslocatie en hun woonadres op grond van de Reisregeling binnenland (Stcrt. 1993, 56), laatstelijk gewijzigd op 2 december 2009 (Stcrt. 2009, 19060).

 

Hoofdstuk 3 Behandeling van bezwaarschriften

 

Artikel 9 Zitting

 

1. De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin de commissie de belanghebbenden en het verwerend orgaan hoort.

2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 

1. De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan voor de zitting schriftelijk uit.

2. Binnen zeven dagen na verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de secretaris verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3. De secretaris beslist op het verzoek als bedoeld in het tweede lid.

 

Artikel 11 Verweer en stukken

 

Op verzoek van de secretaris overlegt het verwerend orgaan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval drie weken vóór de hoorzitting, een verweerschrift en alle op de zaak betrekking hebbende stukken.

 

Artikel 12 Quorum

 

Voor een zitting van de commissie is vereist dat minimaal drie leden, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.

 

Artikel 13 Openbaarheid zitting

 

De zitting van de commissie is niet openbaar.

 

Artikel 14 Deskundigen en getuigen

 

1. De secretaris kan advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en getuigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.

2. De commissie kan deskundigen en getuigen horen.

3. Indien deskundigen en getuigen op uitnodiging door of vanwege de commissie ter zitting verschijnen, ontvangen zij desgevraagd een vergoeding voor reis- en verblijfkosten en wegens tijdsverzuim op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Stb. 1993, 763), laatstelijk gewijzigd 4 september 2009 (Stb. 2009, 375).

 

Artikel 15 Verslaglegging

 

1. Het verslag van de zitting is een verkorte weergave van wat ter zitting is verhandeld.

2. Indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden toegevoegd.

4. Het verslag wordt na akkoord van de voorzitter ondertekend door de secretaris.

 

Artikel 16 Advies

 

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

3. Het advies wordt na akkoord van de voorzitter ondertekend door de secretaris.

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

 

Artikel 17 Werking

 

1. In gevallen waarin dit reglement voorziet, zijn de volgende besluiten en bepalingen niet van toepassing:

a. het Reglement behandeling bezwaarschriften en klachten Zuid-Holland 2010;

b. het besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst van 9 juni 2010 aangaande het van overeenkomstige toepassing verklaren van de Rechtspositie Drechtsteden, en

c. de aansluiting van de Regio Zuid-Holland Zuid bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Dordrecht ten behoeve van de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen besluiten van de Regio Zuid-Holland Zuid ten aanzien van de rechtspositie van haar medewerkers.

2. Als het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid overgaat tot het vaststellen van een verordening voor de behandeling van rechtspositionele bezwaarschriften, heeft onderhavig reglement voor de behandeling van personele bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2 voorrang.

 

Artikel 18 Inwerkingtreding

 

Dit reglement treedt in werking op 20 november 2010. Indien het Provinciaal Blad, waarin dit reglement wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 19 november 2010, treedt het reglement in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin het reglement wordt geplaatst, en werkt het reglement terug tot en met 20 november 2010.

 

Artikel 19 Citeertitel

 

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling rechtspositionele bezwaarschriften vorming Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 november 2010,

 

De voorzitter

F.D. van Heijningen

 

De directeur,

L.A.B. de Jong